Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde (Tiešraide) Domes ziņas

392
Daugavpils pilsētas domes sēde (Tiešraide)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Lāčplēsis sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi 2020.gada 29.jūnijā, plkst.14.00,  Domes konferenču zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors Teodors Binders

2.

 

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”

 

3.

Par apropriācijas pārdali profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Ledus sporta skola”

Daugavpils Ledus sporta skolas direktore Kristīne Alžāne

4.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

6.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmām

 

7.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

8.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

9.

Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA „Daugavpils ūdens”

 

10.

Par zemes vienības Kauņas ielā 184B, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs

11.

Par zemes vienības Butļerova ielā 1 k-8-185, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

12.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 13.septembra lēmumā Nr.761 „Par neapbūvēta zemes gabala iznomāšanu SIA „INTERGAZ””

 

13.

Par apbūvētu zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

14.

Par zemes starpgabalu nodošanu atsavināšanai

 

15.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

16.

Par grozījumu 2019.gada 15.augusta lēmumā Nr.513 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā