Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde Pašvaldības ziņas

735

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes  ārkārtas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2022.gada 27.decembrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils domes 2022.gada 24.februāra lēmuma Nr.77 “Par atbalstu projektam “Rūpnieciskās teritorijas attīstība ražošanas kompleksa izbūvei Spaļu ielas rajonā, Daugavpilī” atcelšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītājas vietniece Svetlana Krapivina

2.

Par nekustamā īpašuma Spaļu ielā 4 k-2, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs

3.

Par Daugavpils domes 2022.gada 15.decembra saistošo noteikumu Nr.34 „Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.klasē”” precizēšanu.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

4.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžetu 2022.gadam”” apstiprināšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece