Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils mērs A. Elksniņš VARAM skaidro dalību Baltkrievijas ģenerālkonsulāta rīkotajā pieņemšanā Daugavpilī Pašvaldības ziņas

709
Daugavpils mērs A. Elksniņš VARAM skaidro dalību Baltkrievijas ģenerālkonsulāta rīkotajā pieņemšanā Daugavpilī

“Pildot likuma „Par pašvaldībām” 62. pantā noteiktos pašvaldības domes priekšsēdētāja pienākumus, es neesmu pārkāpis Satversmi, likumus vai Ministru kabineta noteikumus, kā arī visi tiesas spriedumi pašvaldībā tiek izpildīti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Arī ministra vēstulē nav norādīta informācija, kas apliecinātu pretējo. Turklāt, ministrs manā rīcībā nav konstatējis pārkāpumu saistībā ar manu dalību šā gada 5. jūlija pasākumā.

Ministra paskaidrojuma pieprasījuma tekstā nav norādīti konkrēti tiesību akti (panti vai punkti), ko es šajā situācijā būtu pārkāpis, un vēstule satur vienīgi vispārēju atsauci uz ANO rezolūciju un Saeimas paziņojumu par Krievijas agresijas pret Ukrainu nosodījumu, kā arī Baltkrievijas iesaistei un Krievijas atbalstam nelikumīga spēka pielietošanā Ukrainā.

Šobrīd normatīvajos tiesību aktos, kā arī jebkādos starptautiskos vai nacionālos politiskos lēmumos, Baltkrievija nav noteikta kā valsts, ar kuras amatpersonām pašvaldības domes amatpersonām būtu aizliegts tikties. Turklāt, neviens normatīvais akts Latvijā neaizliedz pašvaldības priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam vai deputātam apmeklēt Baltkrievijas ģenerālkonsulāta organizētos pasākumus, ko minētajā situācijā apliecina plašsaziņas līdzekļos publiskotais Ārlietu ministrijas skaidrojums, par ko var pārliecināties ikviens, proti, ministrijas pārstāve Solvita Martinsone atzīmēja, ka “Baltkrievijas ģenerālkonsulātam Daugavpilī nav aizliegts rīkot svinīgus pasākumus, tomēr Latvijas amatpersonām būtu rūpīgi jāizvērtē dalība tajos, ņemot vērā Baltkrievijas autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko neleģitīmās vēlēšanas, represijas pret pilsonisko sabiedrību, hibrīduzbrukumu Latvijas robežai, kā arī Krievijas īstenoto agresiju Ukrainā”.

Vēl jo vairāk, informācija par minēto pasākumu bija gan Ārlietu ministrijas, gan Valsts drošības dienesta rīcībā, taču no minētajām institūcijām pašvaldībā netika saņemta jebkāda informācija ar lūgumu vai aicinājumu pašvaldības amatpersonām atturēties apmeklēt minēto pasākumu. Papildus tam, ne Ārlietu ministrija, ne Valsts drošības dienests manā rīcībā, apmeklējot pasākumu, nav konstatējuši jebkādus tiesību normu pārkāpumus.

Papildus likuma “Par pašvaldībām” 62. pantā noteiktajiem domes priekšsēdētāja amata pienākumiem, savā vēlēšanu apgabalā pildu arī deputāta pienākumus un savas deputāta tiesības jautājumos, kas skar Daugavpils pašvaldības vēlētāju intereses, kas izriet no Pašvaldības domes deputāta statusa likuma” – norāda A. Elksniņš.

Vēstulē arī norādīts, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ir ievērojams uzņēmumu skaits ar Baltkrievijas ekonomisko kapitālu, kuru vidējais apgrozījums gadā ir 50 milj. eiro un kuros tiek nodarbināti vismaz 400 darbinieki, kuri ir pašvaldības iedzīvotāji. Turklāt, daļa no šiem uzņēmumiem joprojām darbojas arī Baltkrievijā un, neskatoties uz minēto, Daugavpils pašvaldība, ja tas ir nepieciešams, ievērojot normatīvos tiesību aktus, šādiem uzņēmumiem un to darbiniekiem sniedz visu nepieciešamo atbalstu.

“Papildus tam, Daugavpils ir izteikti daudznacionāla pilsēta un baltkrievi tajā ir viena no skaitliski lielākajām etniskajām grupām. Vairākumam Latvijas baltkrievu ir ļoti ciešas saiknes ar etnisko dzimteni, kur dzīvo to radinieki un draugi vai tur atrodas to radinieku kapi. Savukārt, Baltkrievijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī sniedz konsulāros pakalpojumus, ko saņem liela Daugavpilī dzīvojošās baltkrievu diasporas daļa, ikdienā risinot jautājumus saistībā ar vīzu izsniegšanu.

Ievērojot šajā skaidrojumā iepriekš citēto Ārlietu ministrijas pārstāves paziņojumā plašsaziņas līdzekļos minēto, ka Baltkrievijas ģenerālkonsulātam Daugavpilī nav aizliegts rīkot svinīgus pasākumus, tomēr Latvijas amatpersonām būtu rūpīgi jāizvērtē dalība tajos” - uzsvēra Daugavpils valstspilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš, norādot, ka ir veicis šādu izvērtējumu.

Baltkrievijas ģenerālkonsulāta Daugavpilī organizēto pasākumu Domes priekšsēdētājs apmeklēja ar mērķi nodrošināt Daugavpils pašvaldības iedzīvotāju tiesību un likumīgo interešu aizsardzību, kas izriet no pašvaldību kompetences, vienlaikus aktualizējot ģenerālkonsulāta darbiniekiem arī jautājumu par Latvijas valsts pilsoņa iespējamo nepamatoto ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā, kas šī gada jūnijā tika plaši aprakstīta vietējos plašsaziņas līdzekļos.

Tāpat šī pasākuma ietvaros A. Elksniņš tikās gan ar baltkrievu kultūrizglītības biedrības „Uzdim” un biedrības „Latvijas Baltkrievu savienība” pārstāvjiem, gan ar biedrības „Ukraiņu kultūras centrs „Mrija”” pārstāvjiem, kā arī Daugavpils pašvaldībā strādājošo uzņēmumu pārstāvjiem, vienlaikus apliecinot savu atbalstu tiem cilvēkiem, kuri briesmīgajā kara situācijā meklē patvērumu Latvijas valstī.

Ņemot vērā ministra vēstulē izteikto lūgumu sniegt paskaidrojumu arī par domes priekšsēdētāja 1. vietnieka Alekseja Vasiļjeva dalību minētajā pasākumā, A. Elksniņš norāda, ka ir noskaidrojis, ka Aleksejs Vasiļjevs pasākumā piedalījās kā pašvaldības domes deputāts, īstenojot savas politiskās amatpersonas tiesības saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likumu.

“Pašvaldības domes priekšsēdētājam normatīvajos aktos nav noteiktas tiesības kontrolēt vai ierobežot šādu tiesību īstenošanu. Turklāt arī ministra vēstule nesatur norādi uz tiesību aktiem, kas paredzētu šādas domes priekšsēdētāja tiesības. Ievērojot minēto, es nevaru paskaidrot viņa īstenoto pašvaldības domes deputāta konkrēto aktivitāti” – skaidro A. Elksniņš.

Daugavpils pašvaldības vēstule VARAM ministram.