Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

491
Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2021.gada 16.septembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1
ar iespēju pieslēgties videokonferences režīmam

DARBA KĀRTĪBA

1. AS „Daugavpils satiksme” informatīvais ziņojums par KF projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” īstenošanas gaitu
2. AS „Daugavpils satiksme” informatīvais ziņojums par KF projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanas gaitu
Ziņotājs – AS „Daugavpils satiksme” projekta vadītāja D.Briška

3. SIA “Daugavpils ūdens” informatīvais ziņojums par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” Nr.5.3.1.0/18/I/001 realizācijas gaitu un aktualitātēm
Ziņotājs – SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle J.Lapinska

4. PAS “Daugavpils siltumtīkli” informatīvais ziņojums par projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” Nr.4.3.1.0/18/A/014 realizācijas gaitu
Ziņotājs – PAS „Daugavpils siltumtīkli” projektu vadītāja L.Osecka

5. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu
6. Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām
7. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Izglītojamo ēdināšana”
8. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

9. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola”
Ziņotājs – Profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola” direktore I.Kokina

10. Par naudas balvas piešķiršanu sportistiem un viņu treneriem un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. I.Lagodskis

11. Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks A.Linkevičs

12. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu inventarizācijas noteikumu apstiprināšanu
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede E.Ugarinko

13. Par noteikumu apstiprināšanu
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

14. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” un grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā „Investīciju projekti (izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)”
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

15. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmām
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs A.Pudāns

16. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311915, Dāliju ielā 21, Daugavpilī, pārdošanu
17. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000142121, Vaboļu ielā 34, Daugavpilī, pārdošanu
18. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300913, Vīnogu ielā 34, Daugavpilī, pārdošanu
19. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283709, Butļerova ielā garāžu bloks, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu
20. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100139, Balvu ielā 1C k-33 - 530, Daugavpilī, pārdošanu
21. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000151407, Lielajā ielā, Daugavas krastā, Daugavpilī, nomas tiesību izsoli
22. Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Gaismas ielā 7, Daugavpilī, nodošanu pārvaldīšanai un apsaimniekošanai SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

23. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai
Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva