Сейчас в Даугавпилсе

Структура городского самоуправления

Последний раз информация обновлена 29.09.2021, 13:57

Юридический департамент Юридический департамент

Sniedz atzinumus, slēdzienus par domes lēmumu, rīkojumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektiem, izvērtējot to atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Департамент развития Департамент развития

Pārraudzīt attīstības programmas. Koordinēt un vadīt investīciju prioritāro projektu programmas un projektus. Koordinēt finanšu līdzekļu piesaisti. 

Департамент городского планирования и строительства Департамент городского планирования и строительства

Organizē līdzsvarotas vides veidošanu pilsētas teritorijā, veic būvniecības uzraudzību, vada un kontrolē teritorijas plānojuma, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi.

Департамент управления собственностью Департамент управления собственностью

Veicināt nekustamā īpašuma uzlabošanu, tajā skaitā apkārtējās vides kvalitātes saglabāšanu un paaugstināšanu atbilstoši piešķirtajiem finanšu resursiem.

Сиротский суд Сиротский суд

Aizstāv bērna vai aizgādnībā esošas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

Отдел записи актов гражданского состояния Отдел записи актов гражданского состояния

Dzimšanas reģistrācija. Laulības reģistrācija. Miršanas reģistrācija. Ieraksta maiņa

Финансовый отдел Финансовый отдел

Nodrošināt pašvaldības finanšu resursu plānošanu un vadību. Izvērtēt pamatbudžeta un speciālā budžeta pieprasījumus pašvaldības budžeta projektam.

Бухгалтерия Бухгалтерия

Veikt finanšu operāciju pilnu uzskaiti, gatavot finanšu pārskatus, apkopot, analizēt statistikas un finansiālās darbības rādītājus, nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu un piemērošanu. 

Отдел общественных отношений и маркетинга Отдел общественных отношений и маркетинга

Nodrošina informācijas pieejamību pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, sniegtajiem pakalpojumiem u.c. aktualitātēm.

Общий отдел Общий отдел

Nodrošināt un pilnveidot Domes administrācijas lietvedību, saskaņot visu Domes administrācijas nodaļu un departamentu darbību lietvedības jautājumos. 

Централизованный отдел закупок Централизованный отдел закупок

Plānot un organizēt publisko iepirkumu procedūras, kurās paredzamā līgumcena (būvdarbiem, pakalpojumiem un preču piegādei) ir 500 000 EUR vai lielāka.