Šobrīd Daugavpilī

Detālplānojumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.02.2021, 15:15

Detālplānojums ir pamats jaunu zemes vienību noteikšanai un esošu zemes vienību izmaiņām, kā arī detalizētāku prasību izstrādāšanai, kuras nav uzradītas Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumā.

Teritorijas plānojums - teritorijas plānošanas dokuments vai plānošanas dokumentu kopums, kurš izstrādāts un stājies spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un kurā atbilstoši plānošanas līmenim un plānojuma veidam rakstveidā un grafiski parādīta teritorijas pašreizējā un plānotā (atļautā) izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumi. 

Detālplānojumi Daugavpils teritorijā:

 1. 1.pasažieru un Malu ielas
 2. Ruģeļu rajona detālplānojums (zaudējis spēku)
 3. Sporta ielas rajons
 4. Madaru iela 3
 5. Lakstīgalu ielas rajons
 6. 1.pasažieru un Malu iela
 7. Vizbuļu iela 2 un tai pieguļošā teritorija
 8. Daugavpils Cietokšņa teritorija
 9. Mežciema teritorijai starp Staņislavska, Parka, Putnu, Plāteru un Akāciju ielām
 10. Dzintaru ielas rajons
 11. Dzintaru iela 29, 31
 12. Dzintaru ielas rajonā (zaudējis spēku)
 13. Vidzemes ielas 134A un tai pieguļošajai teritorijai
 14. Liepziedu iela 1
 15. Dzintaru iela 20, 20A, 22
 16. Jelgavas un Nometņu ielas rajonā (zaudējis spēku)
 17. Meža ielas rajonā
 18. Ventas un Robežu ielas rajonā
 19. Ventas iela 7A
 20. Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide jauno stropu mikrorajonā
 21. Zemesgabaliem Ormaņu ielas rajonā
 22. Krimuldas ielā 43, Daugavpilī
 23. Vasarnīcu ielas rajonā, Daugavpilī (zaudējis spēku)
 24. Ielu izveide Ziemeļu industriālā zonā
 25. Dzintaru ielā 6/8, Daugavpilī
 26. Vidzemes iela 3, Daugavpilī

Plašāku informāciju par spēkā esošajiem detālplānojumiem un detālplānojumiem, kas atrodas izstrādes stadijā var saņemt Departamenta Pilsētplānošanas nodaļā.

Detālplānojumus izstrādā:

 1. Spēkā esošajā teritorijas plānojumā uzrādītājās teritorijās (skat. kartē „Teritoriju turpmākā izpēte un detālplānošana");
 2. Neapbūvētās Daugavpils pilsētas teritorijās, kur teritorijas plānojumā nav pietiekoši detalizēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
 3. Kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes infrastruktūru un inženierkomunikāciju izbūvi, kā arī jaunu ielu izveidi;
 4. Teritorijām, kurās paredzēta meža zemes un lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija par apbūves teritorijām;
 5. Ugunsbīstamu, sprādzienbīstamu objektu izvietošanai;
 6. Ja lēmumu par detālplānojuma izstrādi pieņem Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Detālplānojumos precizē pilsētas teritorijas plānojumā noteiktās atļautās izmantošanas īstenošanas iespējas un paredz tām atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu, tai skaitā:

 1. ielu sarkanās līnijas un piebraucamo ceļu servitūtus (ja nepieciešams), transportlīdzekļu novietnes un to skaitu, sabiedriskā transporta pieturvietas (ja nepieciešams);
 2. pasākumus teritorijas inženiertehniskai sagatavošanai (ja nepieciešams);
 3. teritorijas apbūvei nepieciešamas inženiertehniskas apgādes tīklus un būves (ja nepieciešams);
 4. pieļaujamo stāvu skaitu, ievērojot „Apbūves stāvu skaita plānu" un Daugavpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.6.punktu;
 5. zemes gabalu platību (ja nepieciešams);
 6. brīvās teritorijas radītājus, ievērojot esošo situāciju;
 7. visu veidu aizsargjoslas;
 8. krastu nostiprināšanu, kur tas nepieciešams;
 9. iespēju robežās ēku izvietojumu.

Lai iepazītos ar detālplānojuma izstrādes kārtību, spiest šeit.

Lai aplūkotu kartes DWF formātā, nepieciešams izmantot karšu pārlūkprogrammu „Autodesk® Design Review", ko var lejupielādēt šeit.