Šobrīd Daugavpilī

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei pieejams ES fondu finansējums Pilsētas ziņas

97
Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei pieejams ES fondu finansējums

Daugavpils pilsētas pašvaldība ir uzaicināta sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmā projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Lai attīstītu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūru, Daugavpils pilsētas pašvaldībai projekta īstenošanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem pieejami 1 102 387 eiro.

Ar 85% ERAF līdzfinansējumu Daugavpils pilsētas pašvaldība varēs veikt jaunu būvju būvniecību vai esošo ēku rekonstrukciju un atjaunošanu, kā arī iegādāties materiāltehnisko nodrošinājumu.

Īstenojot projektu 39 personas ar garīga rakstura traucējumiem turpmāk varēs saņemt jaunus vai saskaņā ar projekta ietvaros izstrādātajiem individuālajiem atbalsta plāniem papildinošus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, 20 bērni un 10 jaunieši saņems ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, 46 bērni ar funkcionālajiem traucējumiem un arī bērnu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes varēs saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus 9.2.2.1 pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros, saskaņā ar 2018.gada 25.jūlijā apstiprināto Latgales Plānošanas Reģiona deinstitucionalizācijas plānu.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2019.gada 31.janvāris.

Atbalsts paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”  9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmā projektu iesniegumu atlases kārta ietvaros.

Projektu iesniegumu atlases nolikums un pārējie projektu iesniegumu sagatavošanai nepieciešamie dokumenti ir pieejami Daugavpils pilsētas pašvaldības interneta vietnē https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/projektu-iesniegumu-atlase/.

Atgādinām, ka ierobežotā projektu iesniegumu atlase tiek veikta projekta “Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšana Eiropas savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesa nodrošināšanai” ietvaros, atbilstoši deleģēšanas līgumam par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt Daugavpils pilsētas pašvaldības kapacitātes palielināšanu, lai iesaistītos Eiropas savienības fondu plānošanas un izvērtēšanas procesā, tādējādi veicinot Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas atbalstu.

Projekta rezultātā tiks nodrošināta Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlase Daugavpils pilsētas pašvaldībā, ievērojot pašvaldības attīstības programmā un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa finansējuma un sasniedzamo rādītāju sadalījumu starp nacionālās nozīmes attīstības centriem.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 11.1.1. "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" ietvaros.

Kopējās projekta izmaksas 46 666,00 euro, no tām:

ERAF finansējums 85%  no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas,

Valsts budžeta finansējums 15% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

Projekta realizācijas termiņš ir līdz 2018.gada 31.decembrim, līdz ar to, lai nodrošinātu nepārtrauktu projektu iesniegumu atlasi, Daugavpils pilsētas Attīstības departamenta projektu nodaļas speciālisti šobrīd gatavo projekta pieteikumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.562 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi”.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļa