Šobrīd Daugavpilī

Seminārā ziņoja par Latgales mantojuma atjaunošanas projekta progresu Pilsētas ziņas

271
Seminārā ziņoja par Latgales mantojuma atjaunošanas projekta progresu

31. augustā, Alūksnē Kultūras ministrija rīkoja Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto dabas un kultūras mantojuma projektu īstenotāju tikšanās.

Kultūras ministrijas pārraudzībā atrodas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekti. Ir apstiprināti 9 projekti, bet vēl viens projekts ir apstiprināts ar nosacījumiem.

Semināra laikā tika runāts par aktualitātēm Eiropas Savienības fondu projektu uzraudzībā un komunikācijā, biežāk sastopamajām kļūdām kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanā, kā arī par labās prakses piemēriem. Ir patīkami, ka Daugavpils cietokšņa objekti tika minēti pēdējā grupā. Tikšanos otrajā daļā katra projekta pārstāvji ziņoja par savu projektu progresu.

Ir jāatzīmē, ka praktiski visiem projektu īstenotājiem valstī ir līdzīgas problēmas: tiek kavēti būvprojektu izstrādes un ekspertīzes izstrādes termiņi, būvuzņēmēju zema interese restaurācijas būvobjektos (kas varētu būt izskaidrojams ar īpašām pieredzes un kvalifikācijas prasībām, relatīvi nelieliem, bet sarežģītiem būvdarbu apjomiem un veidiem), būvdarbu un ar to saistīto pakalpojumu izmaksu ievērojams sadārdzinājums. Šo un citu iemeslu dēļ, kopumā valstī tiek kavēta ES finansējuma apguve.

Projektā “Rīteiropas vērtības”, kurš tiek īstenots Latgalē, ir seši partneri: Daugavpils pilsētas dome (vadošais partneris), Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze.

Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā.

Pašlaik tiek pabeigta Daugavpils cietokšņa Inženiersenāla restaurācijas būvprojekta ekspertīze. Projekta rezultātā šajā piemineklī tiks izvietots tehnikas un industriālā mantojuma muzejs. Ir izsludināts būvdarbu konkurss logu nomaiņai Aglonas bazilikā, kur vēlāk arī tiks nodrošināta tās viena torņa pieejamība apmeklētājiem. Daugavpils novada Slutišķu sādžā tiks izveidots vecticībnieku kultūras mantojuma centrs un radošās darbnīcas. Ir uzsākta atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošana. Krāslavas pils kompleksa staļļu ēkā ir pabeigti “Amatu mājas” renovācijas darbi, turpinās darbs pie ekspozīcijas “Pi vīna golda” un gleznotāja V. Zlidņa piemiņas istabas izveides. Ir veikta Ludzas pilsdrupu arheoloģiskā un ģeotehniskā izpēte, uzsākti pilsdrupu atsegto mūru konservācijas darbi, tiks izstrādāts pilskalna labiekārtošanas būvprojekts. Ir uzsākti arī Preiļu muižas pils atjaunošanas darbi: tiks ielikti jaunie logi, nosiltināts jumts, remontētas ārsienas.

Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši no vienošanās noslēgšanas brīža.

Projekta kopējie izdevumi: 6 454 208,16 eiro, no tiem attiecināmie izdevumi: 5 882 352,94 eiro, neattiecināmie izdevumi: 571 855,22 eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 4 695 000 eiro. Daugavpils pilsētas daļas attiecināmie izdevumi sastāda 3 529 411,76 eiro.

Foto: Kultūras ministrija.

 

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta

Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv