Šobrīd Daugavpilī

Par projekta 4.2.2.0/17/I/062 realizācijas gaitu Pilsētas ziņas

83
Par projekta 4.2.2.0/17/I/062 realizācijas gaitu

Daugavpils pilsētas dome 2019.gada 8.martā izsludināja atklātu konkursu “Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai (SAM 4.2.2. un SAM 9.3.1.ietvaros)” ar identifikācijas numuru DPD 2019/12, kurā ir vairākas daļas, kas paredz veikt būvdarbus piecos pašvaldības objektos, tai skaitā, “E” daļā ir paredzēti būvdarbi  Daugavpils pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 – Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019.gada 15.aprīlis.

Būvdarbi Miholesa ielā 4, Daugavpilī tiks veikti projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī” Nr.4.2.2.0/17/I/062 ietvaros, kas tiks īstenots atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” prasībām.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkai - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī.

Projekta ietvaros nosiltinās ēkas fasādi, modernizēs apkures un ventilācijas sistēmu un ierīkots energoefektīvo apgaismojumu. Līdz ar to, projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, kā arī sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Papildus tiks veikti arī iekšējie apdares darbi un vides pieejamības nodrošināšanas darbi.

Projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 859 177.91, no tiem

attiecināmās ir EUR 396 650.21, kur

ERAF līdzekļi ir 85% jeb EUR 337 152.68, Valsts budžeta dotācija ir 4.5% jeb EUR 17 849.26 un pašvaldības līdzfinansējums 10.5% jeb EUR 41 648.27.

neattiecināmās ir EUR 462 527.70 – izmaksas, kas nav tieši saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

 

Sagatavoja: Attīstības departamenta Projektu nodaļa