Šobrīd Daugavpilī

Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/19/I/011 “Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai” realizācijas gaitu Pilsētas ziņas

174
Par ERAF projekta Nr.5.6.2.0/19/I/011 “Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai” realizācijas gaitu

Saskaņā ar 24.04.2020. parakstīto vienošanos starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Daugavpils pilsētas domi, turpinās projekta Nr.5.6.2.0/19/I/011 “Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai” īstenošana.

Projekta ietvaros tiek veikti būvdarbi būvobjektā “Slāvu ielas pārbūve no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  Nr. 0500 008 3201 līdz Mazajai Viļņas ielai un Mazās Viļņas ielas pārbūve no Mazās Šķērsielas līdz Slāvu ielai, Daugavpilī”. Projekta rezultātā tiks uzlabota stāvvietu un gājēju plūsmas organizācija, pastiprināta brauktuves nestspēja un nodrošināta smaga autotransporta netraucēta piekļuve industriālajai zonai. Būvdarbus veic ģenerāluzņēmējs SIA “Ceļi un tilti”. Būvdarbi tiks pabeigti 2021.g.augustā.

Būvniecības procesa foto fiksācija objektā:

1.att.

2.att.

 

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas industriālās teritorijas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto  investīciju piesaistei, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, t.sk. veicinot darba  vietu radīšanu.

Projekta kopējās izmaksas: 1 337 958.37 EUR no tiem:

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% jeb 1 126 862.30  EUR

- Valsts budžeta dotācija 4.5% jeb 59 657.42 EUR

- Daugavpils pašvaldības finansējums 10.5% jeb 139 200.64 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums ir no 2020. gada aprīļa līdz 2021. gada decembrim.

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa.