Šobrīd Daugavpilī

Par ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” realizācijas gaitu Pilsētas ziņas

299
Par ERAF projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” realizācijas gaitu

2019. gada 20. jūnijā starp Daugavpils pilsētas domi (turpmāk – Dome) un CBF SIA “Binders” tika parakstīts būvdarbu izpildes akts objektam “Stāvlaukuma būvniecība Odu un Vaļņu ielas rajonā”, savukārt 2019. gada 16. jūlijā starp Domi un SIA “Latgales ceļdaris” parakstīts būvdarbu izpildes akts objektam “Piebraucamā ceļa un ietves pārbūve Odu ielas rajonā”. Būvniecības darbi abos objektos veikti atbilstoši grafikam. Šobrīd tiek saņemti atzinumi par objektu gatavību ekspluatācijai no atbildīgajām iestādēm, kas izsniedza tehniskos noteikumus. Būvdarbi notika projekta Nr.3.3.1.0/17/I/045 “Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju  apjomu Daugavpils pilsētā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai Cietokšņa noliktavu zonas teritorijas ekonomiskajai specializācijai.

Projekta kopējās izmaksas: 1 130 257,13 EUR no tām:

-  Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 956 653,71 EUR

-  valsts budžeta dotācija - 50 646,37 EUR

-  Daugavpils pašvaldības finansējums - 122 957,05 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums ir 18 (astoņpadsmit) mēneši.

1.att. Stāvlaukums Odu un Vaļņu ielas rajonā.

2.att. Piebraucamais ceļš un ietves Odu ielas rajonā.

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa.