Šobrīd Daugavpilī

Organizācijas varēs apturēt līgumus par pašvaldības telpu lietošanu Pilsētas ziņas

261
Organizācijas varēs apturēt līgumus par pašvaldības telpu lietošanu

Sakarā ar to, ka ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā no 2020.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim ir izsludināta ārkārtējā situācija un ir noteikti vairāki ierobežojumi, tajā skaitā biedrību un nodibinājumu saimnieciskajai darbībai, 21.oktobrī Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma lēmumu, kas ļauj biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbību skāruši šie ierobežojumi, uz ārkārtējās situācijas laiku apturēt Daugavpils pilsētas pašvaldības mantas nomas/patapinājuma līgumus.

Biedrības un nodibinājumi, kas nomā Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu (turpmāk – pašvaldības manta) vai kuriem pašvaldības manta ir nodota bezatlīdzības lietošanā (turpmāk – nomnieks) un kas nelieto pašvaldības mantu, ir tiesīgas lūgt apturēt nomas/patapinājuma (bezatlīdzības lietošanas) līguma darbību uz ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu darbības laiku, noslēdzot attiecīgu vienošanos. Tas ļaus organizācijam, kas ĀS laikā nevar pilnvērtīgi turpināt darbību, samazināt ar telpu nomu un komunālajiem maksājumiem saistītos izdevumus.

Nomniekam, iesniedzot iesniegumu par nomas/patapinājuma (bezatlīdzības lietošanas) līguma darbības apturēšanu, jāapliecina, ka viņš nelietos pašvaldības mantu līguma apturēšanas laikā.

Pašvaldības iestādes vadītājs, kurai pašvaldības manta ir nodota iestādes bilancē, noslēgs attiecīgo vienošanos ar nomnieku un kontrolēs nomnieka apliecinājuma izpildi. 

Lai apturētu līgumu, nomniekam jāgriežas pie iznomātāja, kas var būt gan pašvaldība, gan pašvaldības iestāde, ar ko noslēgts līgums.

Jautājumu gadījumā var sazināties ar Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Īpašuma atsavināšanas un iznomāšanas daļu, tālr.nr. 65404348.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa