Šobrīd Daugavpilī

Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī” realizācijas gaitu Pilsētas ziņas

172
Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī” realizācijas gaitu

Saskaņā ar 2019.gada 14.novembrī noslēgto līgumu starp PS „VANPRO un NORDSERVISS” un Daugavpils pilsētas domi turpinās būvdarbi Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai.

2020.gada maijā PS „VANPRO un NORDSERVISS” būvdarbu izpilde sastāda 30% no kopējā ieplānotā darbu apjoma. Būvdarbi notiek atbilstoši apstiprinātajam laika grafikam.

Projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/062 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī” ietvaros nosiltinās ēkas fasādi, modernizēs apkures un ventilācijas sistēmu un ierīkos energoefektīvo apgaismojumu. Līdz ar to, projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, kā arī sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Papildus tiks veikti arī iekšējie apdares darbi un vides pieejamības nodrošināšanas darbi.

Projekta mērķis – samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkai - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, un tas atbilst darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumu prasībām.

Projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 045 667.74, no tiem

attiecināmās ir EUR 396 650.21, kur

ERAF līdzekļi ir 85% jeb EUR 337 152.68, Valsts budžeta dotācija ir 4.5% jeb EUR 17 849.26 un pašvaldības līdzfinansējums 10.5% jeb EUR 41 648.27.

neattiecināmās ir EUR 649 017.53 – izmaksas, kas nav tieši saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa

 

Fotofiksācija: Mihoelsa iela 4