Šobrīd Daugavpilī

Noslēgts būvdarbu līgums Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai Pilsētas ziņas

332
Noslēgts būvdarbu līgums Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

Daugavpils pilsētas dome 2019.gada 14.novembrī noslēdza līgumu ar PS „VANPRO un NORDSERVISS” par būvdarbu veikšanu Daugavpils Stropu pamatskolas – attīstības centra ēkā - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai. Būvdarbu laikā autoruzraudzību nodrošinās SIA „INRI” un būvuzraudzību SIA „REM PRO”. Sakarā ar to, ka objekts ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, būvdarbu uzsākšanai ir nepieciešama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja. Tikai pēc atļaujas saņemšanas būvniecības dalībnieku dokumentācija tiks iesniegta Būvvaldē atzīmes par būvdarbu nosacījumu izpildi saņemšanai. Atbilstoši līguma nosacījumiem būvdarbu termiņš ir 12 mēneši no līguma abpusējās parakstīšanas dienas. Šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš.

Projekta ietvaros nosiltinās ēkas fasādi, modernizēs apkures un ventilācijas sistēmu un ierīkos energoefektīvo apgaismojumu. Līdz ar to, projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, kā arī sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Papildus tiks veikti arī iekšējie apdares darbi un vides pieejamības nodrošināšanas darbi.

Projekta mērķis ir samazināt primāras enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils 2.speciālas pirmsskolas izglītības iestādes ēkai – Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī.

Projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 045 667.74, no tiem

attiecināmās ir EUR 396 650.21, kur

ERAF līdzekļi ir 85% jeb EUR 337 152.68, Valsts budžeta dotācija ir 4.5% jeb EUR 17 849.26 un pašvaldības līdzfinansējums 10.5% jeb EUR 41 648.27.

neattiecināmās ir EUR 649 017.53– izmaksas, kas nav tieši saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa