Šobrīd Daugavpilī

Par projekta 4.2.2.0/17/I/062 realizācijas gaitu Pilsētas ziņas

100
Par projekta 4.2.2.0/17/I/062 realizācijas gaitu

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija 2019.gada 09.maijā nolēma piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu iepirkuma procedūrā DPD 2019/12 “Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai (SAM 4.2.2. un SAM 9.3.1.ietvaros)” Daļai Nr. 5 - “E” daļa - Daugavpils pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 – Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros) – Pilnsabiedrībai “VANPRO un NORDSERVISS” (reģ.nr.41503061671, Lāčplēša iela 5, Krāslava, LV-5601) par piedāvāto cenu EUR 784612.76 (septiņi simti astoņdesmit četri tūkstoši seši simti divpadsmit euro un septiņdesmit seši centi) bez PVN.

Ņemot vērā faktu, ka paredzētā būvdarbu summa pārsniedz projektā plānoto summu, Dome 2019.gada 30.maijā pieņēma lēmumu Nr.332 “Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.597 “Par atbalstu projektam””, paredzot neattiecināmās izmaksas palielināt par 186 489.83 EUR un kopējās projekta izmaksas sastādīs 1 045 667.74 EUR. Šobrīd ir ierosināti atbilstoši grozījumi Vienošanās Nr.4.2.2.0/17/I/062 ietvaros.

 Projekts tiks īstenots atbilstoši darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” prasībām.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils Stropu pamatskolas - attīstības centra ēkai - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī.

Projekta ietvaros nosiltinās ēkas fasādi, modernizēs apkures un ventilācijas sistēmu un ierīkots energoefektīvo apgaismojumu. Līdz ar to, projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, kā arī sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Papildus tiks veikti arī iekšējie apdares darbi un vides pieejamības nodrošināšanas darbi.

Projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 859 177.91, no tiem

attiecināmās ir EUR 396 650.21, kur

ERAF līdzekļi ir 85% jeb EUR 337 152.68, Valsts budžeta dotācija ir 4.5% jeb EUR 17 849.26 un pašvaldības līdzfinansējums 10.5% jeb EUR 41 648.27.

neattiecināmās ir EUR 462 527.70 – izmaksas, kas nav tieši saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

 

Sagatavoja: Attīstības departamenta Projektu nodaļa