Makšķerniekiem atgādina par nepieciešamību saņemt licences un iesniegt lomu pārskatus Pilsētas ziņas

736
Makšķerniekiem atgādina par nepieciešamību saņemt licences un iesniegt lomu pārskatus

Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde atgādina: makšķerēšanai Lielajā Stopu ezerā jāiegādājas licence, kā arī jāievēro daži noteikumi par makšķerēšanas rīkiem, loma lielumu u.c. Visiem licenču īpašniekiem savlaicīgi jāiesniedz lomu pārskati.

Makšķerēšana Lielajā Stropu ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un Daugavpils pilsētas domes 2022. gada 11.augusta saistošiem noteikumiem Nr.19 “Daugavpils valstspilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikums”

Makšķerējot jāievēro tajos noteiktās normas par makšķerēšanas rīkiem un to lietošanu, atļauto loma lielumu un pieļaujamo zivju garumu, vispārējiem makšķerēšanas aizliegumiem un makšķernieka pienākumiem, ar šādiem papildus ierobežojumiem:

-          licencētā makšķerēšana no laivām un citiem ūdens transportlīdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;

-          ūdenstilpnē aizliegta vēžošana un zemūdens medības.

Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu, ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), licencei, kā arī attiecīgajā laika periodā derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, ja makšķernieks ietilpst to personu skaitā, kurām tādai ir jābūt saskaņā ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem. Personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem jābūt klāt invaliditātes apliecībai.

Bezmaksas licences

Bezmaksas licences ir tiesīgi saņemt un izmantot:

  • personas vecumā līdz sešpadsmit gadiem;
  • personas, kuras ir vecākas par sešdesmit pieciem gadiem,
  • personas ar invaliditāti,
  • politiski represētās personas,
  • ūdeņu krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi,
  • personas, kurām piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss,
  • personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

Lomu uzskaites kārtība

-      Informācija par gūto lomu jāiesniedz 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām;

-      Lomu pārskats/atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota;

-      Visu veidu makšķerēšanas licenču īpašnieki, kuri laikā nebūs iesnieguši lomu pārskatu, saņems paziņojumu uz licencē norādīto elektroniskā pasta adresi par nepieciešamību  ne vēlāk kā 14 dienu laikā iesniegt loma pārskatu;

-      Ja minētajā termiņā lomu pārskats netiks iesniegts, licencētās makšķerēšanas organizētājs par konstatēto pārkāpumu informēs zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes.

Makšķerēšanas licences var iegādāties interneta vietnē www.manacope.lv vai klātienē   pie licencētās makšķerēšanas organizētāja (juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālruņa numurs 65476322, e-pasta adrese: ksp@daugavpils.lv), otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 10:00.

Licencēm, kas tika iegādātas interneta vietnē, lomu jāreģistrē turpat www.manacope.lv.

Licencēm, kas tika iegādātas klātienē (Saules ielā 5A), lomu jāreģistrē licences reversajā pusē un licenci obligāti jānodod.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa,

Komunālās saimniecības pārvalde

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!