Šobrīd Daugavpilī

Izsludināts konkurss uz Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra mazās ēkas siltināšanas darbiem Pilsētas ziņas

332
Izsludināts konkurss uz Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra mazās ēkas siltināšanas darbiem

2019.gada 09.martā Daugavpils pilsētas dome izsludināja iepirkumu „Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai (SAM 4.2.2. un SAM 9.3.1. ietvaros)” Nr. DPD 2019/12, "A" daļa - Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā – 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana (SAM 4.2.2. ietvaros).

Atklāta konkursa dokumentācija ir pieejama elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/17080. Būvdarbi tiks veikti Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/056 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī” ietvaros. Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš - 6 mēneši. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz š.g. 15. aprīlim.

Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkas 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšanu ar primārās enerģijas patēriņa samazināšanu.

Projekta ietvaros nosiltinās ēkas ārsienas, veiks logu un durvju nomaiņu, atjaunos apkures sistēmu, iekārtos ventilācijas sistēmu, siltinās pagraba un 2.stāva pārsegumus un modernizēs apgaismojumu koplietošanas telpās.

Projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 168 207.84, no tiem

attiecināmās ir EUR 131 825.35, kur

ERAF līdzekļi ir 85% jeb EUR 112 051.55, Valsts budžeta dotācija ir 4.5% jeb EUR 5 932.14 un pašvaldības līdzfinansējums 10.5% jeb EUR 13 841.66.

neattiecināmās ir EUR 36 382.49 – izmaksas, kas nav tieši saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

Sagatavoja: Attīstības departamenta Projektu nodaļa