Šobrīd Daugavpilī

No 1.februāra Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija Izglītības ziņas

1200
No 1.februāra Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija

Pavisam drīz sāksies nākamo pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs. 2022./2023.mācību gadā mācības 1.klasē jāuzsāk bērniem, kuriem 2022.gadā aprit 7 gadi, bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 gadu vecumā saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu (ģimenes ārsta atzinums jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē, ja vēlas palikt iestādē vēl gadu).

Arī šogad nākamo pirmklasnieku reģistrācija sāksies 1.februārī plkst.8.00 un ilgs līdz š.g. 28.februāra plkst.17.00. Lai reģistrētu bērnu izglītības iestādē, vecāki (aizbildņi) var izvēlēties sev ērtāko veidu:

1. Dokumentus var iesniegt attālināti, parakstot tos ar drošu e-parakstu un iesūtot uz skolas oficiālo e-pastu (iesniegums, dokumentu kopijas – bērna dzimšanas apliecība, vecāku personu apliecinošs dokuments, aizbildnim arī Bāriņtiesas lēmums par aizbildniecības faktu).

    1.1.  Iesniedzot dokumentus elektroniski, vecākiem jāņem vērā, ka reģistrēti tiks tikai tie iesniegumi, kas būs saņemti ne agrāk kā 1.februāra plkst.8.00.

    1.2.  Vienas darba dienas laikā iesniedzējam tiks nosūtīts paziņojums uz elektronisko pasta adresi, no kuras iesniegums nosūtīts izglītības iestādei, par elektroniskā iesnieguma saņemšanu un reģistrāciju iesniegumu reģistrēšanas žurnālā. 

   1.3.  Lai saņemtu rakstisku apliecinājumu par bērna reģistrēšanu, vecākam (aizbildnim) vienas nedēļas laikā jāierodas izglītības iestādē un jāuzrāda dokumentu oriģināli. 

2. Dokumentus var iesniegt klātienē, stingri ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, kā arī atbilstoši katras skolas noteiktajai kārtībai (precīzāku informāciju var iegūt katras skolas mājaslapā vai sazinoties ar katru izglītības iestādi individuāli; skatīties pielikumā kontaktinformāciju).

   2.1.  Ierodoties klātienē izvēlētajā izglītības iestādē, jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un vecāka personību apliecinošs dokuments, aizbildnim arī Bāriņtiesas lēmums par aizbildniecības faktu.

   2.2.  Par reģistrācijas veikšanu vecākam (aizbildnim) uzreiz tiek izsniegts rakstisks apliecinājums.

Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad bērnu vienlaicīgi drīkstēs pieteikt tikai vienā izglītības iestādē. Papildu reģistrācija notiks līdz š.g. 31.augustam vai visa mācību gada laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ reģistrācija nav bijusi iespējama līdz minētajam termiņam.

Priekšrocības izglītojamo uzņemšanai līdz 15.02.2022. var saņemt šādā prioritārā secībā:

   1) izglītojamie, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas (vispārējās pamatizglītības iestādē 1.-8.klasē, vispārējās vidējās izglītības iestādē 1.-11.klasē);

   2) izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni;

   3) izglītojamie ar kustību traucējumiem tajās izglītības iestādēs, kurās ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem; 

   4) attiecīgajai izglītības iestādei ģeogrāfiski tuvāk dzīvesvietu deklarējušie pilsētas izglītojamie (ne mazāk kā sešus mēnešus vismaz vienam no vecākiem un izglītojamam).

Izglītības iestāde 15 kalendāro dienu laikā pēc 1.klašu komplektācijas pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz 15.03.2022., rakstiski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai, ja tāda nav norādīta, – uz iesniegumā norādīto vecāka (aizbildņa) deklarēto adresi, nosūta paziņojumu par bērna iekļaušanu 1.klases pretendentu sarakstā vai atteikumu.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un valstī noteiktos ierobežojumus, aicinām vecākus (aizbildņus) savlaicīgi izvēlēties ērtāko un drošāko veidu bērna pieteikšanai 1.klasē, t.i., iepriekš sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un iesniegt attālināti – ar drošu elektronisko parakstu.

 

“Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs 2022./2023.mācību gadā” atrodama Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā: https://izglitiba.daugavpils.lv/bernu-registresana-1-klase

 

Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu saraksts konsultācijām par bērnu reģistrēšanu 1.klasē 2022./2023.mācību gadā.

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilona Bohāne