Šobrīd Daugavpilī

Izmaiņas skolēnu uzņemšanas kārtībā 10.klasē Izglītības ziņas

623
Izmaiņas skolēnu uzņemšanas kārtībā 10.klasē

No šā gada pilsētas vidusskolās tiks ieviesti uzņemšanas noteikumi, kuros būs obligātā prasība – vidusskolā 10.klasē uzņems tikai tos skolēnus, kuriem 9.klases valsts pārbaudes darbā matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā vērtējums nav zemāks par 5 ballēm un mazākumtautību skolās izglītojamo rezultāts centralizētajā eksāmenā latviešu valodā nav zemāks kā 46%. Uzņemšanas noteikumos skolas var paaugstināt minētās prasības. Skolās 10.klase tiks atvērta, ja tajā ir vismaz 22 skolēni.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā (www.izglitiba.daugavpils.lv) līdz š.g. 5.martam būs izveidota vietne ar informāciju par īstenotajām izglītības programmām un uzņemšanas noteikumiem 10.klasē visās pilsētas vidusskolās, kā arī iesnieguma veidlapas paraugs.

Vispārējās vidējās izglītības posmā latviešu valodas zināšanas ir nozīmīgs atskaites punkts, lai skolēns sekmīgi varētu iesaistīties mācību procesā. Kvalitatīvu izglītību, kas veicina 21.gadsimtā nepieciešamo zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi, nevar sasniegt ar zemām latviešu valodas zināšanām. Jaunietis, kurš nolēmis apgūt vidējo izglītību, gatavojas izglītības turpināšanai augstskolā vai kādā no rofesionālajām izglītības iestādēm, tāpēc plānotās pārmaiņas gan mācību satura pilnveidē, gan valsts valodas un sabiedrības integrācijas jomā paplašinās mazākumtautību jauniešu iespējas profesionālajā un augstākajā izglītībā, kur mācības pamatā notiek latviešu valodā.

 

Informāciju apkopoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilona Bohāne (65432102)