Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils skolas piedāvā plašu papildus nodarbību klāstu Izglītības ziņas

345

Ir pagājušas gandrīz divas nedēļas, kopš bērni un jaunieši pēc ilgas prombūtnes atgriezās skolās. Šogad mācības notiek savādāk, nekā tas bija ierasts: komunikācija ar citām klasēm ir ierobežota, starpbrīžos skolu gaiteņi vairs nav bērnu pārpildīti, jebkurā brīdī var tikt paziņots, ka klasei jādodas attālinātās mācībās. Tomēr, skolēni un pedagogi nezaudē optimismu un arī šādos apstākļos ir apņēmības pilni veiksmīgi apgūt mācību programmu. Turklāt, daudzi labprāt apmeklē arī  skolu piedāvātos pulciņus un fakultatīvus, kuru klāsts ir patiešām plašs.

Katru gadu skolu administrācija izvērtē, kādas ir bērnu intereses un vajadzības pēc papildus nodarbībām, un sastāda plānu nākamajam mācību gadam, obligāto programmu papildinot ar dažādām interešu izglītības programmām un fakultatīviem.

Interešu izglītību jeb tā saucamos „pulciņus” finansē pašvaldība. Izglītības pārvaldē norāda, ka lielākoties tās ir kultūrizglītības programmas: kori, mūzikas ansambļi, deju kolektīvi, dramatiskie kolektīvi un folkloras ansambļi. Pēdējos gados pieaug skolēnu interese par tehniskās jaunrades programmām, piemēram, robotiku. Ir vērojams pieprasījums arī sporta izglītības programmās.

Fakultatīvi tiek finansēti no skolu rīcībā esošajiem valsts mērķdotāciju līdzekļiem, kuru apmērs ir atkarīgs no audzēkņu skaita mācību iestādē.  Tāpēc rūpīgi jāizvērtē, kā šos līdzekļus maksimāli efektīvi izmantot bērnu interesēs.  Organizējot fakultatīvās nodarbības, skolu primārais uzdevums ir palīdzēt sagatavoties eksāmeniem izlaiduma klašu skolēniem, sniegt padziļinātas zināšanas talantīgajiem bērniem, kuri gatavojas konkursiem un olimpiādēm, kā arī atbalstīt skolēnus, kuriem rodas grūtības kāda priekšmeta apguvē. Visbiežāk fakultatīvu saturs ir saistīts ar konkrētiem mācību priekšmetiem, bet mazākumtautību skolās ir arī nodarbības, kas vērstas uz dzimtās valodas un kultūras izzināšanu.

Pilsētas skolu pedagogi apliecina, ka Daugavpilī aug ļoti talantīgi bērni, kuriem ir ārkārtīgi plašs interešu loks un augsta motivācijas pakāpe. Pulciņi un fakultatīvi tiek organizēti, pamatojoties uz bērnu interesēm. Tāpēc, ja vēlaties, lai jūsu skolā parādās kāds jauns pulciņš, kas palīdzēs izkopt bērnu talantus un bagātinās viņu zināšanas dažādās jomās, sākot ar valodām un beidzot ar augstāko matemātiku, droši informējiet par to klases audzinātāju, lai līdz nākamajam mācību gadam varētu izstrādāt programmu, apstiprināt to, un skolēni varētu uzsākt nodarbības.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.