Šobrīd Daugavpilī

Darba vērošana Bergamo mākslas vidusskolā Izglītības ziņas

378
Darba vērošana Bergamo mākslas vidusskolā

No 2018.gada 20.-24.novembrim Profesionālās izglītibas kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” skolotājas Dace Abricka un Dita Kiceja-Slavicka Erasmus + projekta „PIKC-Profesija, Izglītība, Kvalitāte, Caurvijas”  (2018-1-LV01-KA101-046762) ietvaros devās darba vērošanas praksē uz Scuola d’Arte Applicata Andrea Fantoni skolu Bergamo (Itālija).

Darba vērošanas prakses galvenais mērķis bija vērot, kā vispārizglītojošo priekšmetu apguve, saturs, sasaucas ar mākslas apguvi,  kā notiek caurviju princips -tēmas apguve vairākos mācību priekšmetos.

Pirmais iespaids par Itāliju bija ļoti pozitīvs un iedvesmojošs. Skolotājām veicās  ar laikapstākļiem un viesmīlīgiem kolēģiem, kas iepazīstināja ar Bergamo pilsētu un tuvāko apkaimi.  Varēja izjust senatnes garšu, jo šis reģions un pilsēta ir ar senu vēsturi.

Skolotājas tika viesmīlīgi uzņemtas un iepazīstinātas ar Bergamo mākslas skolas darbību, produktīvi pavadīja laiku, vērojot Itālijas kolēģu darba metodes, stundu plānošanu, stundu gaitu un darbu ar problemātiskiem audzēkņiem. Darba vērošanas laikā tika gūti jauni iespaidi un radošas idejas tam, kā var  pilnveidot mācību procesu un dažādot stundu gaitu. Ļoti interesanti bija vērot, kā mācību procesā harmoniski iekļaujas audzēkņi ar īpašām vajadzībām, šo audzēkņu komunikāciju ar pedagogiem (skolotājs, skolotāja asistents ) un vienaudžiem. Mācību programmas interjera un reklāmas dizaina izglītības programmās Bergamo skolā ir veidotas savādāk nekā PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola ”Saules skola””, ļoti liels akcents tiek likts uz starppriekšmetu saikni, integrāciju. Tā bija vērtīga pieredze, ko var pārņemt un integrēt mūsu izglītības iestādē.

Vēl viens svarīgs atzinums, ko skolotājas guva šī brauciena laikā ir tas, ka PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” un izglītības līmenis kopumā pilnīgi noteikti ir konkurētspējīgs Eiropā.

PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” Erasmus+ programmas īstenoto projektu „PIKC -Profesija, Izglītība, Kvalitāte, Caurvijas”( 2018-1-LV01-KA101-046762) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

 

Informāciju sagatavoja

Dace Abricka, Dita Kiceja-Slavicka

PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola

„Saules skola”” skolotājas