Šobrīd Daugavpilī

DS/2020/8, Kokskaidu granulu piegāde 2020./2021.gadā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.10.2020, 14:29
Identifikācijas numurs:
DS/2020/8
Iepirkuma statuss:
Pārtraukts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli
Piegādātājs:
SIA AKVARIUS
Publicēšanas datums:
03.08.2020
Iesniegšanas termiņš:
25.08.2020 10:00:00
Pamatojums:

Kokskaidu granulu cenu 114,00 EUR (viens simts četrpadsmit eiro nulle centi) bez PVN par vienu kokskaidu granulu tonnu.

purchase_winners:

06.10.2020.

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, izsludināja iepirkumu “Kokskaidu granulu piegāde 2020/2021 gadā”ID Nr. DS/2020/8. Sakarā ar to, ka tika saņemts no cita Uzņēmēja izdevīgāks piedāvājums. Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu var nepiemērot, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs slēdz līgumu par enerģijas vai kurināmā piegādi enerģijas ražošanai. PAS “Daugavpils siltumtīkli” pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu ir spiesta iegādāties granulas par izdevīgāko cenu. Tāpēc ar iepirkuma uzvarētāju nav iespējams noslēgt līgumu par kokskaidu granulu piegādi 2020./2021. gadā. 2020.gada 2.oktobrī iepirkumu komisija pieņēma lēmumu iepirkumu pārtraukt.

*****************************************************************

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Kokskaidu granulu piegāde 2020./2021.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2020/8, par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības 2020.gada 25.septembrī piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „AKVARIUS”, reģistrācijas Nr.40103031530, juridiskā adrese Tirzas iela 1, Rīga, LV-1024, ar kokskaidu granulu cenu 114,00 EUR (viens simts četrpadsmit eiro nulle centi) bez PVN par vienu kokskaidu granulu tonnu.

Iepirkuma ietvaros tika iesniegti septiņi piedāvājumi, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “AKVARIUS” un piešķirt līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un ir ar zemāko cenu.

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” izsludinātā iepirkuma „Kokskaidu granulu piegāde 2020./2021.gadā” nolikumā veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir slīprakstā.

 Kontaktpersonas: 

  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” vadošais siltumtehnisko iekārtu inženieris Viktors Petrovs, 26352342;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

***************************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu Kokskaidu granulu piegāde 2020./2021.gadā”.

 

  1. Iepirkuma priekšmets – Kokskaidu granulu piegāde 2020./2021.gadā.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2020/8.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2020.gada 25.augusta plkst.10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Kokskaidu granulu piegāde 2020./2021.gadā”, neatvērt līdz 2020.gada 25.augusta plkst.10:00.
  5. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” vadošais siltumtehnisko iekārtu inženieris Viktors Petrovs;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.