Šobrīd Daugavpilī

DS/2020/5, Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.09.2020, 13:28
Identifikācijas numurs:
DS/2020/5
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Atklāts konkurss
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli
Līgumcena EUR bez PVN:
209982 €
Piegādātājs:
Gandras energoefektas
Kontaktpersona:
Siltumtehnisko iekārtu inženieris 26352342
Publicēšanas datums:
01.04.2020
Iesniegšanas termiņš:
05.05.2020 10:00:00
Pamatojums:

1.lotē - „Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”

purchase_winners:

2020.gada 1.septembrī      

 Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotā iepirkuma „Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana”, ID Nr. DS/2020/5, 1.lotē - „Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana” par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības 2020.gada 31.augustā piešķirtas UAB “Gandras energoefektas”, kods 155909013, juridiskā adrese Veteranu iela 5, Visaginas, Lietuva, LT-31114, ar kopējo līguma summu 209 982,00 EUR (divi simti deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi eiro nulle centi) bez PVN.

Iepirkuma 1.lotē tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi, ar pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisijas lēmumu par uzvarētāju atzīta UAB “Gandras energoefektas”, kurai pēc pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” Padomes sapulces piekrišanas piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma 1.lotes uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un ir ar zemāko cenu.

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu „Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana” (1.lote - „Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”, 2.lote - „Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas ar jauna dūmeņa ierīkošanu projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”).

 

  1. Iepirkuma priekšmets – Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana (1.lote - „Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”, 2.lote - „Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas ar jauna dūmeņa ierīkošanu projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”).
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2020/5.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnē daugavpils.lv un PAS “Daugavpils siltumtīkli” tīmekļvietnē www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Ārkārtas situācijas apstākļos Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski, pa pastu ar piegādi vai atstājot Piedāvājumu speciālā pastkastē, kas atrodas PAS „Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Kondensācijas ekonomaizeru uzstādīšanas projektu izstrāde un būvdarbu veikšana” (1.lote - „Siltumcentrāles Nr.2 Silikātu ielā 8, Daugavpilī katla K-5 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana” un/vai 2.lote - „Katlumājas “Cietoksnis” Aleksandra ielā 7, Daugavpilī katla K-3 kondensācijas ekonomaizera uzstādīšanas ar jauna dūmeņa ierīkošanu projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”), neatvērt līdz 2020.gada 5.maija plkst.10:00.
  5. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” vadošais siltumtehnisko iekārtu inženieris, 26352342;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.