Šobrīd Daugavpilī

DS 2020/3, Veselības apdrošināšana 2020./2021.gadā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.02.2020, 08:15
Identifikācijas numurs:
DS 2020/3
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli
Līgumcena EUR bez PVN:
44400 €
Piegādātājs:
Apdrošināšanas akciju sabiedrībai “BALTA”
Publicēšanas datums:
22.01.2020
Iesniegšanas termiņš:
18.02.2020 10:00:00
purchase_winners:

2020.gada 20.februārī

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, rīkotajā iepirkumā „Veselības apdrošināšana 2020./2021.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2020/3, par uzvarētāju atzīta un Līguma slēgšanas tiesības 2020.gada 20.februārī piešķirtas Apdrošināšanas akciju sabiedrībai “BALTA”, reģistrācijas Nr.40003049409, juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, ar apdrošināšanas prēmiju 1 (vienam) darbiniekam gadā 185,00 EUR (viens simts astoņdesmit pieci eiro nulle centi) bez PVN, medikamentu atlīdzības (darbiniekam izmaksājamās summas) gada limits – 65,00 EUR (sešdesmit pieci eiro nulle centi) bez PVN un sporta nodarbību apmeklējumu atlīdzības gada limits – 90,00 EUR (deviņdesmit eiro nulle centi) bez PVN.

Iepirkuma ietvaros tika iesniegti divi piedāvājumi, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju Apdrošināšanas akciju sabiedrību “BALTA” un piešķirt Līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un ir ar saimnieciski izdevīgāko cenu.

Pievienotās datnes:

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumuVeselības apdrošināšana 2020./2021.gadā”.

  1. Iepirkuma priekšmets – „Veselības apdrošināšana 2020./2021.gadā”.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS 2020/3.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2020.gada 18.februāra plkst.10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Veselības apdrošināšana 2020./2021.gadā”, neatvērt līdz 2020.gada 18.februāra plkst.10:00.
  5. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” personāla inspektore, tālr. 654 07557, 26674021, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tālr. 654 07560, 26673754.