Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2019/17, “Reaģenta fosfora atdalīšanai notekūdeņos piegāde”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.11.2019, 16:14
Identifikācijas numurs:
DŪ-2019/17
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
lispurchase_type_iepirkumi_8
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Kontaktpersona:
Jūlija Meinerte
Publicēšanas datums:
08.11.2019
Iesniegšanas termiņš:
02.12.2019
Pievienotās datnes:

Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2019/17

Pasūtītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas Nr.41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, Latvijas Republika, LV-5401.

Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. - zemākā cena. 

Iepirkuma priekšmets: reaģents fosfora atdalīšanai notekūdeņos (turpmāk – prece, preces) piegāde saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) un iepirkuma līguma prasībām (5.pielikums).

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 24000000 -4 “Ķīmiskie produkti”

Paredzamā līgumcena: 48 000.00 EUR (bez PVN).

Izpildītājam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana ar visām tehniskajā specifikācijā norādītām pozīcijām.

Piegādes vieta – Daugavas iela 32, Daugavpilī, Latvijā.

Iepirkuma līguma darbības termiņš – no līguma spēkā stāšanās brīža līdz brīdim kamēr tiek sasniegts Pasūtītāja organizētā iepirkuma ietvaros noteiktais limits jeb maksimālā preču piegādes kopējā vērtība. Jebkurā gadījumā līgums darbojas ne ilgāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no tā spēkā stāšanās dienas.