Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2019/16, "Elektroenerģijas iegāde 2020. gadam"

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.11.2019, 11:57
Identifikācijas numurs:
DŪ-2019/16
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Līgumcena EUR bez PVN:
349472 €
Piegādātājs:
SIA "Ignitis Latvija
Kontaktpersona:
Jūlija Meinerte
Publicēšanas datums:
03.10.2019
Iesniegšanas termiņš:
25.10.2019
purchase_winners:

SIA "Ignitis Latvija"

Pievienotās datnes:

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2019/16

1.2. Pasūtītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, reģistrācijas 41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.

1.3. Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālrunis +371 65407512.

1.4. Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, t.i. - zemākā cena

1.5. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

1.7. Līguma izpildes garantija nav paredzēta.

2. Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām.

2.1.Iepirkuma priekšmets: elektroenerģijas iegāde saskaņā ar tehniskās specifikācijas (pielikums) un līguma par elektroenerģijas tirdzniecību (4.pielikums) prasībām.

2.2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 09310000-5 Elektrība

2.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

2.4. Paredzamā līgumcena – 357 128.29 EUR (bez PVN).

2.5. Piegādes vieta: SIA „Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republikā.

2.6. Pakalpojuma sniegšanas termiņš – 1 (viens) gads – no 01.01.2020. līdz 31.12.2020.