Šobrīd Daugavpilī

ID Nr. DS/2019/22 , „Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3, Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai 7K-1A, 9K-5 un 8K-2 Daugavpilī” izstrāde”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.11.2019, 16:18
Identifikācijas numurs:
ID Nr. DS/2019/22
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli
Līgumcena EUR bez PVN:
25000 €
Piegādātājs:
SIA “Strasa Konsultanti”
Publicēšanas datums:
12.09.2019
Iesniegšanas termiņš:
27.09.2019
purchase_winners:

 ID Nr. DS/2019/22

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā “Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3, Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai 7K-1A, 9K-5 un 8K-2, Daugavpilī” izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2019/22, par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības 2019.gada 5.novembrī piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Strasa Konsultanti”, reģistrācijas Nr.40003226022, adrese Braslas iela 19A-5, Rīga, LV-1084, ar kopējo līguma summu par būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3, Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai 7K-1A, 9K-5 un 8K-2, Daugavpilī” izstrādi 25 000,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši eiro nulle centi) bez PVN (projekta izstrāde – 21 400,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis četri simti eiro nulle centi) un autoruzraudzības veikšana – 3 600,00 EUR (trīs tūkstoši seši simti eiro nulle centi)).

Iepirkuma ietvaros tika iesniegti trīs piedāvājumi, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Strasa Konsultanti” un piešķirt līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un ir ar zemāko cenu.

 

Sludinājums par iepirkumu „Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3, Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai 7K-1A, 9K-5 un 8K-2 Daugavpilī” izstrāde”.

 

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu „Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3, Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai   7K-1A, 9K-5 un 8K-2 Daugavpilī” izstrāde”.

 

  1. Iepirkuma priekšmets – „Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3, Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai 7K-1A, 9K-5 un 8K-2 Daugavpilī” izstrāde”.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2019/22.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2019.gada 27.septembra plkst.10.30 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3, Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai 7K-1A, 9K-5 un 8K-2 Daugavpilī” izstrāde”, neatvērt līdz 2019.gada 27.septembra plkst.10:30.
  5. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tīklu apkalpošanas iecirkņa vadītājs, 26674529;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

*************************************************************

Sludinājums iepirkuma procedūrā

 2019.gada 19.septembrī  ID Nr. DS/2019/22

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” izsludinātā iepirkuma “Būvprojekta "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3, Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai 7K-1A, 9K-5 un 8K-2, Daugavpilī" izstrāde” nolikumā veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir slīprakstā.

 

Kontaktpersonas:

  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tīklu apkalpošanas iecirkņa vadītājs, 26674529;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

*************************************************************************

2019.gada 24.septembrī

Iepirkuma

“Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve

no SC-3, Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai

K-1A, 9K-5 un 8K-2, Daugavpilī” izstrāde”

Pretendentam

 

Par informācijas sniegšanu iepirkumā

“Būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no SC-3, Mendeļejeva ielā 13A līdz kamerai 7K-1A, 9K-5 un 8K-2, Daugavpilī” izstrāde”

ID Nr. DS/2019/22

 

1.jautājums:

Iepirkuma dokumentācijā nav pieminēts inženiertopogrāfiskais plāns. Kurš to izstrādās? Ja izstrādās Pasūtītājs, lūgums papildināt Līguma projekta 5.1.punktu, ka 3 (trīs) dienu laikā Pasūtītājs nodod Izpildītājam inženiertopogrāfisko plānu, kurš ir reģistrēts Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta datubāzē. Lūgums iepirkuma dokumentācijai pievienot vismaz inženiertopogrāfiskā plāna darba versiju.

 Atbilde:

Inženiertopogrāfisko plānu izstrādā Pasūtītājs, kas saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.pielikuma “Līguma projekts” 5.nodaļas 5.1.punkta nosacījumiem kā Darbu veikšanai nepieciešamais dokuments tiks nodots Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

 

2.jautājums:

Ievērojot Projektēšanas uzdevuma 5.punktā norādīto, uzskatāms, ka līdz 2019.gada 30.novembrim nav iespējams izstrādāt būvprojektu un saskaņot to attiecīgajās iestādēs (izņemot Daugavpils pilsētas būvvaldi). Pretendenta provizoriskais termiņš būvprojekta izstrādei ir 7,5 mēneši ar nosacījumu, ka 3 (trīs) dienu laikā tiks saņemts saskaņotais inženiertopogrāfiskais plāns.

Atbilde:

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu ar grozījumiem Projekta dokumentācijas izstrādes termiņš ir 2020.gada 1.jūlijs, bet līdz 2019.gada 30.novembrim ir jāiesniedz dokumentus būvvaldē būvatļaujas saņemšanai.

 

3.jautājums:

Ievērojot Projektēšanas uzdevuma 7.punktā norādīto, lūgums detalizēt posmu informāciju. Kāds ir pārbūvējamās siltumtrases garums un diametrs katram posmam?

Atbilde:

Pārbūvējamās siltumtrases garums katram posmam ir norādīts Projektēšanas uzdevumā, bet informācija par pārbūvējamās siltumtrases diametru tiks sniegta Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma iepirkuma ietvaros parakstīšanas dienas.

 

4.jautājums:

Ievērojot Projektēšanas uzdevuma 7.punktā norādīto, lūgums pievienot Siltumcentrāles  (SC-3) teritorijas paredzamo virszemes/pazemes siltumenerģijas uzskaites punktu izvietojuma shēmu.

Atbilde:

Siltumcentrāles (SC-3) teritorijas paredzamā virszemes/pazemes siltumenerģijas uzskaites punktu izvietojuma shēma tiks saskaņota būvprojekta izstrādes laikā.

 

5.jautājums:

Ievērojot Projektēšanas uzdevuma 9.punktā norādīto, lūgums pievienot iepirkuma dokumentācijai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TORI” būvprojekta dokumentāciju.

Atbilde:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TORI” būvprojekta dokumentācija tiks nodota Izpildītājam pēc Līguma iepirkuma ietvaros parakstīšanas dienas.

 

6.jautājums:

Lūgums papildināt Līguma projektu ar informāciju, kādā termiņā tiks izskatīta un saskaņota būvprojekta dokumentācija no Pasūtītāja puses?

Atbilde:

Būvprojekta dokumentācija no Pasūtītāja puses tiks saskaņota 3 (trīs) darba dienu laikā saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.pielikuma “Līguma projekts” 6.nodaļas nosacījumiem.

 

7.jautājums:

Virszemes/pazemes siltumenerģijas uzskaites punktu projektēšanai nepieciešama ģeotehniskā izpēte? Kurš to pasūtīs un apmaksās?

 Atbilde:

Nepieciešamības gadījumā ģeotehnisko izpēti virszemes/pazemes siltumenerģijas uzskaites punktu projektēšanai pasūtīs un apmaksās Izpildītājs.

 

 Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas vārdā –

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                       V.Skladova

                                  

 

L.Leitāne-Ivanova

65407560