Šobrīd Daugavpilī

DS/2019/25, Malkas piegāde 2019./2020.gada apkures sezonai

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.09.2019, 17:02
Identifikācijas numurs:
DS/2019/25
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli
Līgumcena EUR bez PVN:
40 €
Piegādātājs:
SIA “Meža runči”
Publicēšanas datums:
02.08.2019
Iesniegšanas termiņš:
16.08.2019
Pamatojums:

2019.gada 2.septembrī        ID Nr. DS/2019/25

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Malkas piegāde 2019./2020.gada apkures sezonai”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2019/25, par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības 2019.gada 2.septembrī piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „ASIGNE”, reģistrācijas Nr.45403004664, juridiskā adrese Saites iela 3, Rīga, LV-1057, faktiskā adrese Saules iela 60c, Madona, LV-4801, ar malkas cenu 26,50 EUR (divdesmit seši eiro piecdesmit centi)  bez PVN par 1 m3.

Iepirkuma ietvaros tika iesniegti trīs piedāvājumi, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ASIGNE” un piešķirt līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un ir ar zemāko cenu.

*****************************************

10.09.2019.

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Malkas piegāde 2019./2020.gada apkures sezonai”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2019/25, pēc iepirkuma uzvarētājas – sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ASIGNE”, reģistrācijas Nr. 45403004664, lūguma ar 2019.gada 10.septembra Iepirkumu komisijas lēmumu tika lauzts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ASIGNE” noslēgtais Līgums Nr. 1.1-22/191 un par iepirkuma “Malkas piegāde 2019./2020.gada apkures sezonai” uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Meža runči”, reģistrācijas Nr. 41503085843, juridiskā adrese: Putāni 1, Putāni, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5462, korespondences adrese: Tautas iela 20-6, Daugavpils, LV-5417, ar malkas cenu 40,00 EUR (četrdesmit eiro nulle centi) bez PVN par 1 m3. Piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un ir ar nākamo zemāko cenu.

Pievienotās datnes:

Sludinājums par iepirkumu „Malkas piegāde 2019./2020.gada apkures sezonai”.

 

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu „Malkas piegāde 2019./2020.gada apkures sezonai”.

 

  1. Iepirkuma priekšmets – „Malkas piegāde 2019./2020.gada apkures sezonai”.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2019/25.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2019.gada 16.augusta plkst.10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Malkas piegāde 2019./2020.gada apkures sezonai”, neatvērt līdz 2019.gada 16.augusta plkst.10:00.
  5. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” vadošais siltumtehnisko iekārtu inženieris, 26352342;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.