Šobrīd Daugavpilī

DS/2019/20, Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.07.2019, 16:10
Identifikācijas numurs:
DS/2019/20
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Atklāts konkurss
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli
Kontaktpersona:
Tehniskā direktora vietnieks
Publicēšanas datums:
10.07.2019
Iesniegšanas termiņš:
02.08.2019

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumu “Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu”. 

  1. Iepirkuma priekšmets – “Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu”.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2019/20.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2019.gada 25.jūlija plkst.10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: “Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu”, neatvērt līdz 2019.gada 25.jūlija plkst.10:00.
  5. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskā direktora vietnieks, 20044461;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

*******************************

Sludinājums iepirkuma procedūrā

 2019.gada 24.jūlijā 

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” izsludinātā iepirkuma “Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu” nolikumā veikti grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir slīprakstā.

Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019.gada 2.augusta plkst. 10:00.

 Kontaktpersonas:

  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” tehniskā direktora vietnieks, 20044461;
  • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.

2019.gada 24.jūlijā                        

 *******************************************************************

Iepirkuma

“Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23,

Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu”

Pretendentam

   

Par atbilžu uz jautājumiem sniegšanu iepirkumā

“Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu” ID Nr. DS/2019/20

 

Viens no iepirkuma “Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu” procedūras, identifikācijas numurs DS/2019/20, pretendentiem uzdeva sekojošus jautājumus:

 

1.jautājums:

Vai dūmgāzu novadīšanas sistēmas apjomā ir jābūt iekļautiem multiciklonam, dūmsūknim un pretvārstam aiz jaunā katla, lai jaunais katls spētu darboties paralēli ar esošajiem katliem un ekonomaizeru? Kādai attīrīšanas efektivitātes pakāpei ir jābūt multiciklonā?

       Atbilde:

Pretendentam ir jānodrošina jauno iekārtu paralēlo darbu ar esošajām iekārtām, nodrošinot drošu, ekonomiski optimālo un ilgstošu darbu pilnā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvi tehniskajiem dokumentiem.

 

2.jautājums:

Tehniskajā uzdevumā norādīts, ka nepieciešams veikt esošās granulu padošanas sistēmas rekonstrukciju, pieslēdzot pie tās jaunā katla jauno transportieri.

Veicot esošās kurināmā padošanas sistēmas rekonstrukciju, nebūs šīs sistēmas remonta iespēju, kura uz šodienu bez remontiem un nodilušo daļu nomaiņas nostrādāja jau 9 gadus.

Uzskatām, ka, ar mērķi nodrošināt jaunā katla un visas katlumājas drošu un nepārtrauktu darbu, nepieciešams samontēt atsevišķu bunkuru granulu glabāšanai un transportieri kurināmā padošanai jaunajā katlā, lai būtu iespēja starpapkures sezonā veikt kurināmā padošanas pamatsistēmas tehnisko apkalpošanu un remontu.

Atbilde:

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” neiebilst pret jaunas granulu pieņemšanas, uzglabāšanas un padošanas sistēmas ierīkošanu jaunajam uzstādāmajam apkures katlam ar jaunas granulu pieņemšanas tvertnes ar ietilpību 4÷5 m³ ierīkošanu un veic sekojošas izmaiņas iepirkuma “Lokālās katlumājas “Kalkūni”, Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī pārbūve ar jauna katla uzstādīšanu” tehniskā uzdevuma 2.2.punktā, izsakot to šādā redakcijā: “Paredzēt jaunajam apkures katlam atsevišķu kokskaidu granulu pieņemšanas, uzglabāšanas un padošanas sistēmas izbūvi.”

 

3.jautājums:

Vai var iepirkumā piedāvāt katlu ar standarta vadības paneli no katla ražotāja, ar kuras palīdzību var vadīt katlu caur Internetu – apskatīt visas katla funkcijas un mainīt tās?

Atbilde:

Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” neiebilst, ka iepirkumā tiks piedāvāts apkures katls ar standarta vadības paneli no katla ražotāja, ar kuras palīdzību var vadīt katlu caur                        Internetu – apskatīt visas katla funkcijas un mainīt tās.

 

 

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas vārdā –

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                       V.Skladova

                                  

 

R.Stašuns

20044461

L.Leitāne-Ivanova

65407560