Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2019/6, Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.08.2019, 14:12
Identifikācijas numurs:
DŪ-2019/6
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Līgumcena EUR bez PVN:
1059282.07 €
Piegādātājs:
SIA "LAGRON"
Kontaktpersona:
Elvīra Grabovska (tālr. 65444565, fakss 65425547, e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv)
Publicēšanas datums:
31.05.2019
Iesniegšanas termiņš:
01.07.2019
Pamatojums:

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

“Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/6

1. Pasūtītājs (finansējuma saņēmējs): SIA “Daugavpils ūdens”

   Reģ.Nr.: 41503002432

  Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

  Kontaktinformācija: Elvīra Grabovska vai Svetlana Romāne (tālr. 65444565, 65407525, fakss 65425547, 

  e- pasta adrese: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv),

 2. Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008

 3. Iepirkuma procedūras nosaukums:

“Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/6

 4. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvdarbu veikšana Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, kā arī saskaņā ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

CPV kods: CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).

Papildu CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

 5. Līguma veids:

Būvdarbu līgums saskaņā ar nolikumam pievienoto līguma projektu.

 6. Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un reģ. numurs:

SIA “LAGRON”, reģ. Nr. 41503055270, jur. adrese Dunduru iela 3, Daugavpils, LV – 5404

 7. Pretendenta piedāvātā līgumcena:

Pretendents

Finanšu piedāvājumā norādīta kopsumma (EUR bez PVN)

Pēc finanšu piedāvājuma pārbaudes, kopsumma (EUR bez PVN)

SIA “LAGRON”

1 059 282,07

059 282,07

 8. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:

2019.gada 21.augustā.

 __________________________________________________________________

Projekta administratīvas, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

1. Pasūtītājs (finansējuma saņēmējs): SIA “Daugavpils ūdens”

Reģ.Nr.: 41503002432

Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401

Kontaktinformācija: Elvīra Grabovska (tālr. 65444565, fakss 65425547, e-pasta adrese: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv),

2. Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums:

“Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/18/I/008

 3. Iepirkuma procedūras nosaukums:

“Būvdarbu veikšana Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. DŪ-2019/6

 4. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvdarbu veikšana Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās - Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”, kā arī saskaņā ar nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.

CPV kods: CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).

Papildu CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

5. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.jūlijam plkst.10:00 pēc vietējā laika.