Šobrīd Daugavpilī

DS/2019/13, Izstrādāto siltuma avotu un siltumtīklu hidraulisko darba režīmu koriģēšana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.06.2019, 10:17
Identifikācijas numurs:
DS/2019/13
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Atklāts konkurss
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli
Piegādātājs:
SIA “TORI”
Kontaktpersona:
Vadošais siltumtehnisko iekārtu inženieris un iepirkumu speciāliste
Publicēšanas datums:
18.04.2019
Iesniegšanas termiņš:
03.05.2019
Pamatojums:

2019.gada 3.jūnijā     Nr. DS/2019/13           

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”,  reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā iepirkumā „Izstrādāto siltuma avotu un siltumtīklu hidraulisko darba režīmu koriģēšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. DS/2019/13, par uzvarētāju tika atzīta un līguma slēgšanas tiesības 2019.gada 3.jūnijā piešķirtas Rīgas pilsētas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TORI”, reģistrācijas Nr.40103011680, juridiskā adrese Maskavas iela 214-56, Rīga, LV-1019, ar līguma summu 24 500,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti eiro nulle centi) bez PVN.

Iepirkuma ietvaros tika iesniegts viens piedāvājums, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju Rīgas pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību “TORI” un piešķirt līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem.

Pievienotās datnes:

Sludinājums par iepirkumu „Izstrādāto siltuma avotu un siltumtīklu hidraulisko darba režīmu koriģēšana

ID Nr. DS/2019/13

2019.gada 18.aprīlī  

 

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533, fakss 654 07555, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludina iepirkumuIzstrādāto siltuma avotu un siltumtīklu hidraulisko darba režīmu koriģēšana”.

 

  1. Iepirkuma priekšmets – „Izstrādāto siltuma avotu un siltumtīklu hidraulisko darba režīmu koriģēšana”.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2019/13.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2019.gada 3.maija plkst.10.00 PAS “Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums - no 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums - no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Izstrādāto siltuma avotu un siltumtīklu hidraulisko darba režīmu koriģēšana”, neatvērt līdz 2019.gada 3.maija plkst.10:00.
  5. Kontaktpersonas:
  • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” vadošais siltumtehnisko iekārtu inženieris, tel. 26352342;
  • jautājumos par Iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 26673754.