Šobrīd Daugavpilī

DS/2019/12 KF, Būvdarbu veikšana projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 15.05.2019, 16:51
Identifikācijas numurs:
DS/2019/12 KF
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Atklāts konkurss
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli
Piegādātājs:
SIA LOKŠIRS
Kontaktpersona:
Projektu vadītāja
Publicēšanas datums:
09.04.2019
Iesniegšanas termiņš:
10.05.2019 00:00:00
Pamatojums:

 Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils rīkotajā iepirkumā “Būvdarbu veikšana projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. - DS/2019/12 KF, par uzvarētāju iepirkuma 1.lotē (Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijai) un 2.lotē (Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar  atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai) atzīta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LOKŠIRS”, reģistrācijas Nr. 40003224604, juridiskā adrese Indriķa iela 7a, Rīga, LV-1004, ar summu 1.lotē – 591 131,50 EUR bez PVN un 2.lotē – 398 027,49 EUR bez PVN. Līgums tiks slēgts pēc pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” akcionāru sapulces piekrišanas, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 118.panta piektās daļas 2.punktu.

Iepirkuma ietvaros tika iesniegti trīs piedāvājumi, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju 1. un 2.lotē sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LOKŠIRS” un piešķirt līguma slēgšanas tiesības pēc akcionāru sapulces piekrišanas. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem.

Pievienotās datnes:

Sludinājums par iepirkumu “Būvdarbu veikšana projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā”, ID Nr. DS/2019/12 KF

 

2019.gada 9.aprīlī  

 

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”

reģistrācijas Nr.41503002945  

adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401

tel. 654 07533, fakss 654 07555

e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros

 

izsludina iepirkumu “Būvdarbu veikšana projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā”

 

  1. Iepirkuma priekšmets – būvdarbu veikšana projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā.
  2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2019/12 KF.
  3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2019.gada 10.maija plkst. 10.00 PAS „Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī sekretariātā (9.kab.) darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, pārtraukums  no plkst. 12:00 līdz plkst.12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz   plkst. 16:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst.13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi Iepirkums: “Būvdarbu veikšana projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā” („Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī” realizācijai” (1.lote) un/vai „Būvdarbu veikšana būvprojekta “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” (2.lote)), neatvērt līdz 2019.gada 10.maija plkst.10:00. Uz aploksnes jānorāda Pretendenta nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numuri.
  5. Kontaktpersona: PAS „Daugavpils siltumtīkli” projektu vadītāja, tālr. 65407543, 29213112, olesja.duskevica@dsiltumtikli.lv

 ****************************************************************************************************

2019.gada 24.aprīlī

 

Iepirkuma

“Būvdarbu veikšana projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī”

(SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā”

Pretendentam

                    

Par informācijas sniegšanu iepirkumā

“Būvdarbu veikšana projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (SAM 4.3.1) realizācijai 2019.gadā”

ID Nr. DS/2019/12 KF

 

1.jautājums:

„1.lotes un 2.lotes darbu apjomos Nr.3 “Ārējie siltumtīkli” ar dzeltenu iekrāsojumu ir atzīmētas pozīcijas un norādīta piezīme “Ar dzeltenu krāsu iekrāsotos materiālus piegādā pasūtītājs par saviem līdzekļiem”. Nolikumā nekur nav atrunāts, ka šīs pozīcijas piegādā pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Lūdzam skaidrot, vai pretendentam nepieciešams izcenot materiālu izmaksas minētajās ar dzelteno krāsu iezīmētajās pozīcijās?”

Atbilde:

Gan 1., gan 2.lotē visu izolēto cauruļvadu un izolētu cauruļvadu elementu pozīcijās, kuras ir iekrāsotas ar dzelteno krāsu, materiālus iepērk un līdz būvniecības objektam piegādā Pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Pretendentam nav jāizceno materiālu izmaksas šajās pozīcijās.

2.jautājums:

„2.lotes rasējumos ir izstrādāti mezgli BK-5 “Monolīta dzelzbetona plātne P-2, 2260x1800 ar 2 atv.”, BK-6 “Vairogbalsts VB pie kameras 8k-8”, SAT-10 “Mezgls 3”,           SAT-12 “Mezgls 4-1”, bet darbu apjomos Nr.4 “Būvdarbi” šīs pozīcijas nav ietvertas. Lūdzam novērst šo neatbilstību, veikt attiecīgās izmaiņas vai nu darbu apjomos, vai tehniskajā projektā, lai nesniegtu pretendentiem maldinošu informāciju.”

Atbilde:

SAT-10 “Mezgls 3”, SAT-12 “Mezgls 4-1” uzskaitīti būvapjomi tika realizēti un           BK-5 “Monolīta dzelzsbetona plātne P-2, 2260x1800 ar 2 atv.” tika uzstādīta 2018.gadā būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma               (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem, Daugavpilī” 1.posma realizācijas ietvaros. Jautājums par BK-6 “Vairogbalsts VB pie kameras 8k-8” uzstādīšanu un siltumtrases dzelzsbetona kanāla demontāžas nepieciešamību šajā vietā tiks atrisināts būvdarbu veikšanas laikā pēc esošo siltumtrašu demontāžas.

3.jautājums:

„2.lotē darbu apjomi Nr. 5 “Ceļi un laukumi” – kura konkrēti pozīcija ir jāizceno:

5

Braucama ceļa atjaunošana no asfaltbetona uz dolomīta šķembu filtrējošās pamatnes, ieskaitot blietēšanu ar mehānismiem (Jātnieku ielā):

m2

735,00

Vai 5.pozīcija ir jāizceno vai arī tā ir darbu nosaukums un nav jāizceno?

 

Asfaltbetona seguma atjaunošana uz šķembu un smilšu  pamatnēm

m2

735,00

Šajā pozīcijā un 5.pozīcijā apjomi sakrīt. Vai šī pozīcija ir jāizceno atsevišķi?”

Atbilde:

Tāmētājs ir pielaidis drukas kļūdu būvdarbu apjomos. Pozīcijas ir identiskas. Piedāvājuma sagatavošanas laikā ir jāizceno tikai viena no pozīcijām.

  

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas vārdā –

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                   V.Skladova

 

O.Duškeviča 65407543

L.Leitāne-Ivanova 65407560