Šobrīd Daugavpilī

DPD 2018/77, Par Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūvi mācību vides uzlabošanai

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.11.2018, 09:44
Identifikācijas numurs:
DPD 2018/77
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Atklāts konkurss
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas pašvaldība
Publicēšanas datums:
15.06.2018
Iesniegšanas termiņš:
02.08.2018 00:00:00

 

 1. Iepirkuma identifikācijas numurs DPD 2018/77

 

 1. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000077325, adrese: K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401 (minētā adrese NAV paredzēta piedāvājumu iesniegšanai), tālrunis: 5404338.

 1. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods vai kodi
  • Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām - Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Parādes ielā 7, Daugavpilī, pārbūve mācību vides uzlabošanai (SAM 8.1.2. ietvaros), apjoms atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
  • CPV kods: 45000000-7.

 

 1. Iepirkuma priekšmeta daļas un to apjoms, ja tādas tiek noteiktas, un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās, ja tādas tiek noteiktas

 

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

 

 1. Noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos (ja attiecināms)

Nav attiecināms

 

 1. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
  • Līguma izpildes vieta: Latvijas Republika, Daugavpils.
  • Līguma izpildes laiks: 12 (divpadsmit) mēneši, atbilstoši līguma projekta nosacījumiem.
 2. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
  • Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
  • Saskaņā ar publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu[1]. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
  • Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 2.augustam, 10:00 pēc vietējā laika.
  • Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta gada 2.augustam, plkst.10.00.
  • Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
  • Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
  • Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
  • Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

 

 1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks, ja tāda sanāksme tiek paredzēta

Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš.

 

 1. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
  • Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
   • izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
   • elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
   • elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
  • Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
   • Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
   • Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz Pretendenta pieteikumu (sk.Konkursa nolikuma 14.1.punktu). Pieteikumu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru);
   • Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
  • Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
  • Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
  • Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
  • Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.
  • Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai
  • Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
  • Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

 

 1. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam, ja tāds paredzēts
  • Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pretendents iesniedz pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģinālam ir pievienojams dokuments, kas apliecinātu, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi par šo garantiju ir veikta apmaksa pilnā apmērā.

 • Kopā ar piedāvājumu iesniedzams piedāvājuma nodrošinājums (elektroniski), piestādot bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju šādos apmēros: EUR 20000 (divdesmit tūkstoši euro).
 • Piedāvājuma nodrošinājumu ir iespējams iemaksāt Daugavpils pilsētas domes bankas kontā: A/S SWEDBANK, kods HABALV22, N/k LV69HABA0001402041250, kā maksājuma mērķi norādot “Piedāvājuma nodrošinājums iepirkumam DPD 2018/77”.
 • Minimālais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir gada 1.februāris.
 • Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var pieprasīt, lai pretendenti pagarina minimālo piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņu par konkrētu papildus periodu. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 50.panta trešo daļu, piedāvājuma nodrošinājuma termiņš nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
 • Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas nosacījumiem jāatbilst šādām prasībām:
  • Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot Publisko iepirkumu likuma 50.panta sestajā daļā minēto gadījumu:

1) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

2) ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

3) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

 • Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

3) pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

 • Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.
 • Attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad šī persona iesniedz līgumsaistību izpildes nodrošinājumu.

 

 1. Prasības saistību izpildes nodrošinājumam, ja tāds paredzēts
  • Iepirkuma līgumā projektā ir paredzēts līgumsaistību izpildes nodrošinājums tam, ka Līguma Izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumos minētās saistības.
  • Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma veids: bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģināls. atbilstoši iepirkuma līguma projekta nosacījumiem.
  • Līgumsaistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no līguma summas bez PVN.
  • Līgumsaistību izpildes nodrošinājums ir spēkā šādā termiņā: no tā izdošanas datuma līdz visu darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai, minēto termiņu nosakot šādi: pie konkursa nolikumā paredzētā provizoriskā izpildes laika pieskaitot papildus 2 mēnešus.
  • Līgumsaistību izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst šādām prasībām: Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt kā primārais saistību nesējs maksājuma(u) veikšanu pēc pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījusi pasūtītāja paraksttiesīga persona, saņemšanas, kur pasūtītājs paziņos, ka Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības (tostarp, bet ne tikai: kad iestājas tādi notikumi, kas pasūtītajam dod tiesības pārtraukt līgumu vienpusējā kārtā, turklāt neatkarīgi no tā, vai ir vai nav iesniegts paziņojums par līguma pārtraukšanu; kad pasūtītājam ir nepieciešams ieturēt līgumsodu vai neatmaksāto avansa summu; kad pasūtītājam ir nepieciešams kompensēt saistību neizpildes rezultātā pasūtītājam nodarītos zaudējumus), un bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās robežās. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt pasūtītājam pieprasīto summu ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru Banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu. Jebkurš strīds sakarā ar saistību izpildes nodrošinājumu tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

 

 1. Atsauce uz Publisko iepirkumu likuma panta pirmo daļu un norāde, ka pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā

Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā: 42. pants. Pretendentu izslēgšanas noteikumi (https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42&pd=1)

Publisko iepirkumu likuma 43.panta 2.daļa nosaka: ”Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst šā likuma 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

 

 1. Publisko iepirkumu likuma panta otrajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi (ja attiecināms)

Nav attiecināms

 

 1. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

 

Nr.

p./k.

Prasības

 

Iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

14.1.

Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

Brīvas formas Pieteikums ar ziņām par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.

Papildus tam, ir jānorāda šāda informācija:

pretendenta adrese, telefona/faksa numurs, e-pasts, ziņas par to, vai pretendents ir MVU (mazais un vidējais uzņēmums)- Papildus informācija: https://www.iub.gov.lv/lv/node/98

 “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”; bankas rekvizīti: nosaukums, kods, konts; Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu).

14.2.

Piedāvājumu ir parakstījusi paraksttiesīga persona

Kompetentas institūcijas izdotā dokumenta kopija par pretendenta pārstāvības tiesībām, kā arī dokumenta kopija, kas apliecina konkursa piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta likumiskais pārstāvis. Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem pasūtītājam pašam jāpārliecinās Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv.

14.3.

 

Piecos iepriekšējos gados (2017., 2016., 2015., 2014., 2013. un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), pretendents ir veicis tajā skaitā vismaz viena objekta – publiskās ēkas – jaunbūvi vai  pārbūvi (līdz 01.10.2014. rekonstrukcija).

Pretendenta rakstiska informācija par svarīgāko darbu izpildi, ne vairāk kā piecos iepriekšējos gados (2017., 2016., 2015., 2014., 2013. un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai), tajā skaitā vismaz viens objekts – publiskās ēkas jaunbūve vai pārbūve (līdz 01.10.2014. rekonstrukcija). Pieredzes apliecināšanai ir jāpievieno attiecīga atsauksme.

14.4.

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam piecos iepriekšējos gados (2017., 2016., 2015., 2014., 2013. un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir pieredze vismaz viena objektā – publiskās ēkas jaunbūvē vai pārbūvē (līdz 01.10.2014. rekonstrukcija), kur tika veikta arī inženiertīklu jaunbūve vai pārbūve, tajā skaitā vismaz siltumapgādes un ventilācijas ar rekuperācijas sistēmas ierīkošana.

Atbildīgā būvdarbu vadītāja apliecinājums, ka piecos iepriekšējos gados (2017., 2016., 2015., 2014., 2013. un 2018.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) viņam ir pieredze vismaz viena objektā publiskās ēkas jaunbūvē vai pārbūvē (līdz 01.10.2014. rekonstrukcija), kur tika veikta arī inženiertīklu jaunbūve vai pārbūve, tajā skaitā vismaz siltumapgādes un ventilācijas ar rekuperācijas sistēmas ierīkošana.

14.5.

 

Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei.

Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts, iekļaujot ziņas par šādiem speciālistiem:

 • Ēku būvdarbu vadīšanā (atbildīgais būvdarbu vadītājs);
 • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ierīkošanas būvmontāžas darbu vadīšana;
 • siltumapgādes, ventilācijas sistēmu ierīkošanas būvmontāžas darbu vadīšana;
 • elektroietaišu līdz 1kV izbūves darbu vadīšana
 • Atbildīgā persona par darba aizsardzību un ugunsdrošību;
 • Atbildīgā persona par elektrodrošību.

Jāpievieno katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

Lūdzam ņemt vērā, ka Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

14.6.

Pretendents izprot iepirkuma līguma projektā iekļautus nosacījumus

Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir iepazinies ar nolikumā iekļauto līguma projektu un piekrīt līguma projekta nosacījumiem (Nolikuma 2.pielikums).

14.7.

Pretendents ir pilnībā iepazinies ar tehnisko specifikāciju.

Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendents ir pilnībā iepazinies ar tehniskās specifikācijas un rasējumi pretendentam ir pilnībā saprotami.

14.8.

Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums par trim iepriekšējiem pārskata gadiem nav mazāks par EUR 1000000 (viens miljons euro).

Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par trim iepriekšējiem pārskata gadiem, tad prasība ir attiecināma uz pretendenta nostrādāto periodu.

Pretendenta apliecinājums par savu vidējo finanšu apgrozījumu (ne mazāks par EUR 1000000 (viens miljons euro) par trim iepriekšējiem pārskata gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku.

Apliecinājumam ir jāpievieno Pretendenta izziņa ar apgrozījuma aprēķinu pa pārskata gadiem.

14.9.

Pretendenta profesionālās spējas ļauj nodrošināt, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi.

Pretendenta rakstisks aplecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi.

14.10.

Pretendenta darbība iepirkuma līguma parakstīšanas gadījumā būs apdrošināta.

Pretendenta rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt savu apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14.11.

Pretendenta finansiālais stāvoklis ļauj izpildīt iepirkuma līgumu ar priekšapmaksu, kas nepārsniedz 20% (divdesmit procenti) no līguma summas.

Pretendenta rakstisks apliecinājums par nepieciešamās priekšapmaksas apmēru (no 0% līdz 20% no līguma summas). Lūdzam pretendentus ņemt vērā, ka priekšapmaksa tiks veikta tikai pēc bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģināla iesniegšanas pasūtītājam.

14.12.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūra DPD 2018/77 tiek veikta nodrošinot zaļā iepirkuma principu ieviešanu, pretendentam ir jāņem vērā, ka veicot būvdarbus, ir jāievēro videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipi, īpašu uzmanību pievēršot būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājumam un trokšņa līmeņa samazinājumam.

ZPI rokasgrāmata pieejama: http://ec.europa.eu/environment/ gpp/pdf/handbook_lv.pdf.

Pretendenta piedāvājumam ir jāpievieno:

1) Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents, veicot būvdarbus ievēros videi draudzīgas (zaļās) būvniecības pamatprincipus, īpašu uzmanību pievēršot būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājumam un trokšņa līmeņa samazinājumam.

2) Būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājuma rīcības plāns.

3) Būvdarbu procesā radītā trokšņa samazinājuma rīcības plāns.

 

 1. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pasūtītājs var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

Atbilstību kvalifikācijas prasībām, kas izvirzītas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 45. un 46.pantu, pretendents kā piegādātāju apvienība var apliecināt kopumā (piemēram, prasību par nepieciešamo finanšu apgrozījumu var apliecināt tikai viens no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai arī vairāki dalībnieki kopumā u.tml.).

 

 1. Prasība norādīt apakšuzņēmējus
  • Pretendents iesniedz sarakstu ar apakšuzņēmējiem, norādot tikai apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

Publisko iepirkumu likuma izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāja noslēgta publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. Attiecīgi no minētā regulējuma izriet, ka pretendentam ir jānorāda ne tikai apakšuzņēmēji, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuri arī atbilst minētā panta otrās daļas nosacījumiem. Piemēram, gadījumā, ja apakšuzņēmējs veic 60% no līguma kopējās vērtības, savukārt tā piesaistītais apakšuzņēmējs – 30%, ir secināms, ka arī uz šādu apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju attiecas Publisko iepirkumu likuma 42.pantā un 62.pantā minētie nosacījumi. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Minētā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

 

 • Gadījumā, ja pretendents neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par to, ka iepirkuma līgumam izpildei nav plānots piesaistīt apakšuzņēmējus.

 

 1. Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma panta ceturtajai daļai (ja attiecināms)

Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.

 

 1. Norāde uz tīmekļvietni, kur ir pieejama Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai
  • Norāde uz tīmekļvietni: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv
  • Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
  • Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
  • Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
  • Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.

 

 1. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji

Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kura cena būs zemākā).

Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku.

 

 1. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati (ja attiecināms)

Nav attiecināms

 

 1. Norāde, vai pretendents var iesniegt piedāvājuma variantus un, ja paredzēta variantu iesniegšana, prasības to iesniegšanai

Piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta.

 

 1. Tehniskās specifikācijas un, ja nepieciešams, cita informācija par iepirkuma priekšmetu

Sk. Konkursa nolikuma pielikumu Nr.1.

 

 1. Iepirkuma līguma projekts

Sk. Konkursa nolikuma pielikumu Nr.2.

 

 1. Cita informācija
  • Kontaktpersona– Anatolijs Kriviņš (tālr. 65404397, e-pasta adrese: anatolijs.krivins@daugavpils.lv).
  • Ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju var bez maksas iepazīties Daugavpils pilsētas domes mājas lapā daugavpils.lv: sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”.
  • Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, pasūtītājs to sniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
  • Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos.
  • Ieinteresētajam piegādātājam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir nepieciešams pārliecināties, ka viņš ir iepazinies ar visu informāciju, kas ir publicēta pasūtītāja profilā attiecībā uz šo iepirkuma procedūru.
  • Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme.
  • Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no konkursa norises un iznākuma.
  • Objekta apskate ir ieinteresēto piegādātāju brīvas gribas izpausme. Piegādātāji var iepazīties ar objektu iepriekš vienojoties par objekta apmeklējuma laiku ar speciālistu: Vitālijs Kalniņš (tālr.29443346). Pilnvarojums objekta apskatei nav nepieciešams. Pasūtītājs nesedz Pretendenta vai ieinteresētā piegādātāja izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apmeklējumu. Apmeklējuma izmaksas sedz Pretendents vai ieinteresētais piegādātājs.
  • Tehniskajā piedāvājumā pretendents iekļauj šādus dokumentus:
   • Tehniskais piedāvājums - tāmes. Jāpievieno tāmes atbilstoši LR Ministru kabineta gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” - Lokālās tāmes; Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem; Būvniecības koptāme.
   • Darbu izpildes grafiks (mēnešos) tabulas veidā, brīvā formā. Piegādes grafiks jāsagatavo ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.
  • Iesniedzot finanšu piedāvājumu, ņem vērā šādas prasības: Pretendenta finanšu piedāvājums ir noformējams pēc parauga (Nolikuma pielikums). Pretendentu piedāvātās vienību cenas līguma izpildes laikā netiks mainītas. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda EUR (Euro) bez PVN.
  • Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
  • Atklātā konkursā var piedalīties piegādātājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē.
  • Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās daļas izpratnē.
  • Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
  • Ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
  • Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
  • Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
  • Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
  • Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.
  • Iepirkuma līgums tiks slēgts, kad būs pieejami pasūtītāja budžeta finanšu līdzekļi vai vienošanās par projekta īstenošanu ar sadarbības iestādi.
  • Pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.
  • Par iepirkuma procedūras rezultātiem pretendenti tiks informēti Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā (sk. https://likumi.lv/doc.php?id=287760).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.1

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2018/77

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

Iepirkuma procedūrai DPD 2018/77

 

 1. Būvuzņēmējam jāiepazīstas ar situāciju objektā, jānovērtē darbu sarežģītība.
 2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
 3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,  atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības  kārtība” prasībām.
 4. Pirms uzsākt darbus, izpildītājam ir jāparaksta „Būves vietas nodošanas - pieņemšanas akts būvdarbiem”.
 5. Būvdarbu veicējs uzstāda atsevišķus energoresursu (ūdesapgāde, elektropadeve, siltumenerģijas padeve) uzskaites ierīces, sastādot aktu, kurā tiek fiksēti rādītāji. Kalendārā mēneša beigās, kā arī pēc būvdarbu pabeigsanas tiek nolasīti tekošie rādītāji, pamatojoties uz kuriem Būvdarbu veicejs apmaksās Pasūtītājam rēķinus par energoresursu patēriņu.
 6. Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
 7. Remontdarbus telpās (darbi kuri rada paaugstinātu trokšņa līmeni – demontāža, urbšana, betona atskaldīšana, zāģēšana utt..) ir iespējams veikt tikai ar ēkas lietotāju saskaņotā laika posmā.
 8. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.
 9. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

 1. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

12.1. materiālu izmaksas;

12.2. darba izmaksas;

12.3. piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

12.4. nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu).

12.5. tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

12.6. būvgružu, bīstamo atkritumu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

12.7. visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem.būvtāfele, informatīvie stendi, brīdinājuma 

         zīmes, darba zonas norobežošana, barjeras, balsti, u.c.)

12.8. visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

12.8. visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

12.9. visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

      12.10. visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.

 1. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.
 2. Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.

15.Gadījumā, ja būvprojekts / būvdarbu apjomi satur specifisku izcelsmi, īpašu procesu, kas raksturo tikai kāda konkrēta piegādātāja preces vai pakalpojumus, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, pasūtītājs vērš uzmanību, ka visas minētās norādes ir jālasa kopā ar vārdiem "vai ekvivalents".

 

Būvdarbu apjomi ir publicēti pasūtītāja mājas lapā www.daugavpils.lv.

 

Sagatavoja:

 

V.Kalniņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.2

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2018/77

Līguma projekts

Uzņēmuma līgums

Iepirkuma procedūrai DPD 2018/77

 

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000077325, _________________ personā, kas rīkojas uz nolikuma pamata, tālāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un __________________ „________________________”, reģistrācijas Nr.__________________________, tās _______________ ______________________ personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, tālāk tekstā Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti Līdzēji, pamatojoties uz iepirkumu procedūras DPD 2018/77 komisijas 2018.gada _______________ lēmumu ____________________ projekta ietvaros, noslēdz šādu Līgumu:

 1. Līguma priekšmets
  • Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu uzņemas Līgumā noteiktajā kārtībā, termiņos un pienācīgā kvalitātē, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt būvdarbus ___________________________________ (turpmāk tekstā – “Darbs") atbilstoši Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.1).

1.2.          Darbi sevī ietver visus Līgumā un tehniskajā specifikācijā noteiktos objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu iegādi, piegādi, ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu Pasūtītājam, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī līguma un normatīvo aktu prasībām.

1.3.          Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darba apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām.

1.4.          Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam un Eiropas Savienības Tiesas praksei, lai tiktu nodrošināta vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret visiem pretendentiem, līguma darbības laikā nedrīkst tikt veikti būtiski līguma grozījumi, izņemot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteiktus gadījumos. Nepieciešamības gadījumā (ja atsevišķie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti), Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus (bet ne vairāk kā 15 procentu apmērā no kopējās līguma summas), attiecīgi samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam. Nepieciešamības gadījumā (ja atsevišķie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs, vienojoties ar Būvuzņēmēju, nepārsniedzot kopējo līguma summu, ir tiesīgs viena objekta ietvaros novirzīt ieekonomētus līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvuzņēmēja piedāvājumā atklātam konkursam) iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt līguma priekšmeta mērķus. Tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Izmaiņas darbu apjomos tiks apstiprinātas ar attiecīgu izmaiņu aktu. Attiecībā uz papildu darbiem, kās sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti, nepieciešamības gadījumā, atbilstoši to līgumcenai, tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu.

1.5. Līguma izpildes termiņa pagarinājums.

 • Darbu izpildes termiņi var tikt pagarināti pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:
  • Būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veikt būvdarbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai;
  • no būvuzņēmēja neatkarīgo apstākļu dēļ ar kompetentas institūcijas lēmumu Būvdarbi tiek apturēti uz laiku līdz Būvdarbu veikšanas rezultātā blakus esošajā būvē radušos bojājumu novēršanai;
  • no būvuzņēmēja neatkarīgo apstākļu dēļ būvlaukumā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu iepriekš neplānotus inženierkomunikāciju un/vai būvkonstrukciju bojājumus, kas var izraisīt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus.
  • būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
  • būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darba dienas.
  • būvlaukumā Darbu izpildes laikā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt būvdarbus Līgumā paredzētajā Darbu izpildes termiņā un kuru esamība nebija paredzēta Tehniskajā specifikācijā.
  • Pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildu būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā līgumā paredzētus būvdarbu veidus un bez kuru izpildes tiktu kavēta līgumā paredzētu būvdarbu izpilde.
 • Līguma izpildes termiņa pagarinājumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā eksistē šajā punktā minētais šķērslis. Ja vienlaikus pastāv vairāki iemesli, kuri dod tiesības uz pasūtījuma termiņa pagarinājumu, Būvuzņēmējs nav tiesīgs uz pilnu pagarinājumu par katru iemeslu atsevišķi, un pasūtījuma termiņš var tikt pagarināts tikai uz vienu (garāko) no tiem. Būvuzņēmējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
 • Termiņa pagarinājumu būvuzņēmējam rakstiski jāprasa nekavējoties tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja būvuzņēmējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, būvuzņēmējam nekavējoties jādara pasūtītājam zināms arī tas rakstiskā formā. Vienlaikus būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
 • Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura līguma izpildes termiņa pagarinājuma pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju.
 • Pats par sevi termiņa pagarinājums nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

1.6. Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem.

 • Līgumā paredzēto būvapjomu var koriģēt vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:
  • šāda nepieciešamība ir saistīta ar Līguma 1.5.1.2., 1.5.1.3, 1.5.1.6 vai 1.5.1.7 punktā paredzēto gadījumu;
  • tehniskajā specifikācijā paredzētais materiālu vai iekārtas vairs neražo.
  • Neviens no šajā punktā minētajiem gadījumiem nedod Būvuzņēmējam tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu.
 • Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem būvuzņēmējam rakstiski jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais apstāklis ir iestājies. Ja būvuzņēmējam ir ziņas, ka apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, būvuzņēmējam nekavējoties rakstiski jādara pasūtītājam zināms arī tas rakstiskā formā. Vienlaikus Būvuzņēmējam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad būvuzņēmējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiņas nepieciešamība un pieļaujamība (vai piedāvātais materiāls un/vai iekārtas atbilst būvdarbu veikšanai) ir rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Ja būvuzņēmējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvuzņēmējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem netiek veikta un pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu. Izmaiņu aktu ar būvapjomu koriģējumu sagatavo Būvuzņēmējs sadarbībā ar Projekta vadītāju un Projekta būvinženieri.
 • Jebkura Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšanas vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšanas ar citiem risinājumiem pierādīšanas nasta gulstas uz Būvuzņēmēju.
 • Pati par sevi Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto materiālu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem nemaina nekādus citus līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums pildīt visas tās līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
 1. Darbu apjoms un izpildes termiņi
 • Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju _____________ Šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš.
 • Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas:
  • iesniegt Pasūtītājam visu šajā Līgumā noteikto risku, būvniecību, apdrošināšanas polišu kopijas (uzrādot oriģinālu un iesniedzot polišu apmaksu apliecinošos dokumentus); minētie dokumenti ir pievienojami Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas;
  • iesniegt Pasūtītājam līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% apmērā no līguma summas bez PVN – bankas garantijas veidā vai apdrošināšanas sabiedrības polises veidā (iesniedzot apmaksu apliecinošos dokumentus). Līgumsaistību izpildes nodrošinājums tiek izmaksāts Pasūtītājam bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu iepriekš noteiktajās robežās, ja Būvuzņēmējs nepilda minētā Līguma saistības.
 • Būvuzņēmēja pienākums uzsākt Objektā būvdarbus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no būvatļaujā veiktās atzīmes par būvniecības nosacījumu izpildi.
 • Ja Būvuzņēmējs nav savlaicīgi izpildījis Līguma 2.2. punkta noteikumus, tad būvdarbi nevar tikt uzsākti un Būvuzņēmējam iestājas atbildība par nokavējumu. Par līgumsaistību izpildes nodrošinājuma savlaicīgu neiesniegšanu, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam EUR 500 (pieci simti euro) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma summas. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt šo līgumsodu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas.
 • Būvdarbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā.
 • Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic būvnormatīvos noteiktās funkcijas. Atbildīgā būvdarbu vadītāja funkciju veikšanai tā prombūtnes laikā, Pasūtītājs var pieprasīt iecelt Atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieku. Atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieka kvalifikācijai un pieredzei ir jāatbilst prasībām, kas bija izvirzītas iepirkuma procedūras dokumentācijā attiecībā uz Atbildīgo būvdarbu vadītāju. Atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieku Būvuzņēmējs ieceļ ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
 • Pabeidzot Līguma ietvaros paredzētos būvdarbus, būvuzņēmējs veic izpildīto būvdarbu, kā arī visas ar to saistītās dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas būvnormatīviem.
 • Ja rodas nepieciešamība veikt darbus, kādi nav paredzēti Līgumā vai darbu veikšanas projektā, tad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs sastāda abpusējo aktu.
 • Gadījumā, ja veicot būvdarbus tiek atklāti Līdzējiem agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto Pasūtītāja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt rakstveida paziņojumu Pasūtītājam.
 1. Būvuzņēmēja pienākumi
  • Ievērot Konkursa Piedāvājuma nosacījumus.
  • Ne vēlāk kā trešajā darba dienā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam būvdarbu grafiku.
  • Būvniecības sākumposmā Būvuzņēmējs nodrošina pagaidu elektropieslēgumu un patstāvīgi veic norēķinus par patērēto elektroenerģiju līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
  • Veikt būvdarbus kvalitatīvi, ievērojot tehniskākajā specifikācijā minētās prasības un apjomus, saskaņot būvdarbu veikšanas grafiku.
  • Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto būvdarbu veikšanas gaitā.
  • Pirms būvdarbu uzsākšanas pieņemt no Pasūtītāja būvdarbiem paredzēto objektu pēc faktiskā stāvokļa 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas, Līdzējiem sastādot par to pieņemšanas - nodošanas aktu un izstrādāt būvdarbu veikšanas projektu saskaņā ar LBN 310-14.
  • Pirms būvdarbu uzsākšanas pie objekta uzstādīt informācijas stendu ar norādi „Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība”. Stendam tiks piemērotas prasības saskaņā ar „Eiropas Savienības fondu 2014 – 2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām”

http://esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf. Stenda maketu elektroniski saskaņot ar Projekta vadītāju.

 • Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaistes kārtība ir šāda:

Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē.

Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 1) piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 3) piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 4) apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.

 • Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
 • Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.
 • Darbus izpildīt ar Latvijas Republikā / Eiropas Savienībā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
 • Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
 • Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.
 • Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.
 • Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.
 • Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.
 • Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.
 • Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
 • Nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai.
 • Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.
 • Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, Projekta vadītājam un Projekta Būvuzraugam saskaņā ar projektu un Latvijas būvnormatīviem.
 • Iesniegt pēc nepieciešamības izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā.
 • Būvdarbu veikšanas gaitā ievērot visus Projekta būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam, Projekta vadītājam, Projekta būvuzraugam, autoruzraugam, kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.
 • Nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu.
 • Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
 • Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem darba rīkiem un inventāra.
 • Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.
 • Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta būvuzraugu jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.
 • Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, Projekta vadītāju un Projekta Būvuzraugu, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
 • Līdz katra mēneša 7 (septītajam) datumam iesniegt Projekta vadītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto būvdarbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu.
 • Pildīt visus citus no šī Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Būvuzņēmēja pienākumus.
 • Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju, Projekta vadītāju par jebkuru būvuzņēmēja pamanītu kļūdu projektā, neveiksmīgu būvprojekta risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu.
 • Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses.
 • Būvuzņēmējam ir pienākums rakstveidā saskaņot ar būvuzraugu un projekta vadītāju Darbu veikšanas secību, kā arī citus jautājumus, kas skar līguma izpildes procesu.
 • Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmumiem.
 • Sniegt Pasūtītajam atskaiti par būvdarbu procesā izmantojamās enerģijas patēriņa samazinājuma rīcības plāna izpildi.
 • Sniegt Pasūtītajam atskaiti par būvdarbu procesā radītā trokšņa samazinājuma rīcības plāna izpildi.
 • Nodrošināt būvniecības darbu sapulču protokolēšanu.
 1. Pasūtītāja pienākumi.
  • Izsniegt Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, kas nepieciešama Būvuzņēmējam līgumsaistību izpildei.
  • Savlaicīgi veikt visus nepieciešamos maksājumus.
  • Būvdarbu tehniskajai uzraudzībai nozīmēt Būvuzraugu.
  • Pasūtītājs var rakstiski pilnvarot savu pienākumu pildīšanu citām personām, pilnvarā norādot pilnvarojuma robežas, pilnvarnieka funkcijas un uzdevumus par to pirmajām kārtām informējot Būvuzņēmēju. Atbilstoši, par Pasūtītāja izsniegtās pārstāvības pilnvaras atsaukšanu pirmkārt tiek informēts Būvuzņēmējs.
  • Finansējuma trūkuma dēļ Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi. Darbu apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus Darbu izpildes grafikā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt darbu izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Būvuzņēmējam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju vai līgumsodu.
 2. Maksāšanas noteikumi.
  • Līguma summa bez PVN par darbu veikšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu atklātam konkursam, sastāda ............... EUR (.........................................................................................). Pievienotās vērtības nodokli (PVN) aprēķina un maksā atbilstoši Pievienotās vērības nodokļa likuma prasībām (Pievienotās vērības nodokļa likuma 142.pants).
  • Līguma summa ietver samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un visiem citiem izdevumiem.
  • Apmaksa par būvdarbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā :
   • Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, atbilstoši izpildīto darbu apjomam (ja Pasūtītajam  ir pieejami finanšu līdzekļi). Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2., formas Nr.3.) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā. Akts – forma Nr.2, forma Nr.3 un rēķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra mēneša 7.datumam.
   • No katra ikmēneša maksājuma Pasūtītājs ietur garantijas summu 5% apmērā. Ieturētā garantijas summa 5% apmērā no Līguma summas tiek apmaksāta 30 darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšanas. Laika posmā, kamēr Būvuzņēmējs nav iesniedzis minēto garantiju, Pasūtītājs ir tiesīgs novirzīt ieturēto garantijas summu defektu novēršanai.
   • No katra ikmēneša maksājuma Pasūtītājs ietur summu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā (līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā). Ieturētā summa tiek apmaksāta 30 darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā.
   • Gadījumā, ja iesniedzot piedāvājumu iepirkuma procedūrai Būvuzņēmējs ir pieprasījis priekšapmaksu, pasūtītājs veic šo priekšapmaksas maksājumu (_____ % apmērā no līguma summas) 20 darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas, Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas oriģināla par priekšapmaksas atmaksas nodrošinājumu saņemšanas. Priekšapmaksa tiks ieturēta no katra ikmēneša maksājuma (_____ % apmērā no ikmēneša maksājuma summas).
   • Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.
 1. Būvdarbu nodošana Pasūtītājam un objekta nodošana ekspluatācijā
  • Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītājam.
  • Gadījumā, ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs.
  • 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem – formas Nr. 2 un formas Nr.3 saņemšanas Pasūtītājs un Būvuzraugs pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.
  • Pasūtītājam ir tiesības atteikties no būvdarbu pieņemšanas, ja būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, paveikto būvdarbu neatbilstība šī Līguma noteikumiem vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic būvdarbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildītajiem būvdarbiem saņemšanas pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti, kā arī būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu būvdarbus pieņemt.
  • Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kalendārā grafika neievērošanu.
  • Pēc šajā Līgumā paredzēto būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un veic būvdarbu nodošanu.
  • Paveikto būvdarbu nodošanai Līdzēji izveido Darba komisiju, kuras sastāvā ietilpst Projekta vadītājs, Projekta būvinženieris, Būvuzņēmēja pārstāvis, būvuzraugs, Autoruzraugs. Darba komisija pārbauda izpildīto būvdarbu apjomu un kvalitāti un sastāda nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta visi Darba komisijas locekļi un apstiprina pasūtītājs. Jebkurš no Darba komisijas locekļiem ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot rakstisku motivētu atteikšanos no būvdarbu pieņemšanas. Pēc attiecīgo trūkumu novēršanas Būvuzņēmējs veic atkārtotu būvdarbu nodošanu.
  • Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.
  • Pasūtītājs sadarbībā ar Būvuzņēmēju veic Objekta nodošanu ekspluatācijā Latvijas būvnormatīvos noteiktajā kārtībā. Objekts kopumā no Būvuzņēmēja ir pieņemts ar brīdi, kad parakstīts un apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
  • Ja Objekts kopumā netiek pieņemts ekspluatācijā, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sastādot un parakstot aktu ar Pasūtītāju par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc lēmuma izpildes Līdzēji veic atkārtotu Objekta nodošanu ekspluatācijā.
  • Visi papildus izdevumi par atkārtotu nodošanas – pieņemšanas komisijas darbu tiek ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā.
 2. Garantijas
  • Būvuzņēmējs garantē izpildīto būvdarbu kvalitāti un atbilstību šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  • „Garantēšana” šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības netiek izpildītas.
  • Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir 5 (pieci) gadi pēc būves nodošanas ekspluatācijā.
  • Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Līguma puse, kuras viedoklis ekspertīzes rezultātā netiek apstiprināts. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes noteiktā termiņa nokavējumam.
  • Ja Būvuzņēmējs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos defektus vai nenovērš tos noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Būvuzņēmēja rēķina uzdot trešajai personai.
  • Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā iegādāto materiālu ražotāju un pārdevēju garantijas dokumenti tiek nodoti Pasūtītājam.
  • Būvuzņēmējam ir pienākums pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam bankas, vai LR darbojošās apdrošināšanas sabiedrības garantiju oriģinālu par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Objekta Kopējo Būvdarbu Realizācijas Tāmes par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto defektu novēršanai.
 3. Atbildība
  • Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem nav jāatlīdzina.
  • Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos darbus. Būvuzņēmējs apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs.
  • Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.
  • Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
  • Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.
  • Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.
 4. Apdrošināšana un garantija
  • Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem apdrošina savu atbildību tādā apmērā, kas nodrošina visu zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā būvdarbu vai būvdarbu garantijas termiņa laikā, tajā skaitā veicot šādu risku apdrošināšanu:
   • Celtniecības visu risku apdrošināšana (CAR) Līguma summas apmērā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
   • civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret trešajām personām, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
   • Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo apdrošināšanas polišu kopijas Līgumā noteiktajā kārtībā.
  • Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neiesniedz apdrošināšanas polišu kopijas noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, atskaitot ieguldīto apdrošināšanas prēmiju summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par būvdarbu veikšanu.
 5. Sankcijas
  • Ja Būvuzņēmējs neuzsāk būvdarbus noteiktajā termiņā, tad veicot norēķinu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu.
  • Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu grafikā paredzētus būvdarbu izpildes termiņus, Pasūtītājs, veicot norēķinu par kārtējo mēnesi, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,05% apmērā no attiecīgā kalendārā mēneša ietvaros nepaveikto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu.
  • Ja Būvuzņēmējs nokavē būvdarbu izpildes galīgo termiņu, Pasūtītājs, veicot norēķinu, no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas var ieturēt līgumsodu 0,05% apmērā no neizpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu.
  • Līgumsods vienmēr tiek aprēķināts par būvdarbu gala termiņa nokavējumu, arī tad, ja „Būvdarbu kalendārajā grafikā” nav atsevišķas vienošanās, par kuru termiņu nokavējumu tiks aprēķināts līgumsods.
  • Ja Pasūtītājs nokavē izpildīto būvdarbu apmaksas galīgo termiņu, Būvuzņēmējs var pretendēt uz līgumsodu 0,05% apmērā no savlaicīgi neapmaksāto būvdarbu summas par katru nokavēto dienu, izņemot gadījumu, ja būvdarbi ir apturēti finansējuma trūkuma dēļ.
 6. Nepārvarama vara
  • Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Līdzēji uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streiku, grozījumus Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojusies kā Līdzēju darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Līdzēji nav paredzējuši un nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo Līgumu. Nepārvaramas varas apstākļu esamību pusei, kurai šie apstākļi radušies, jāpierāda atbilstoši Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.
  • Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Līdzējam ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Līguma beigu rekvizītos norādīto otra Līdzēja atbildīgo darbinieku, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar šo Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda provizorisks termiņš, kad būs iespējams turpināt šajā Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
  • Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs prasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs veic norēķinus par faktiski izpildītajiem būvdarbiem.
  • Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otram Līdzējam par minēto apstākļu beigšanos.
 7. Vadības sanāksmes
  • Līguma darba vadībai, koordinācijai un kontrolei Pasūtītājsar rīkojumu izveido projekta vadības grupu.
  • Būvuzņēmējs norīko pilnvaroto pārstāvi, kurš darbu izpildes procesā pārstāvēs galveno būvuzņēmēju.
  • Vadības sanāksmes (būvsapulces) tiek rīkotas vienu reizi nedēļā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. Tajās piedalās Pasūtītāja pārstāvis, Projekta vadītājs, Projekta būvinženieris, Būvuzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī nepieciešamības gadījumā pieaicinātie speciālisti.
  • Pasūtītāja kontaktpersona līguma izpildes jautājumos ir Projekta vadītājs.
 8. Līguma laušana, Līguma darbības pārtraukšana
  • Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:
   • ja Būvuzņēmējs nepieņem būvlaukumu un neuzsāk būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie būvdarbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
   • ja Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas, atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;
   • ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai specifikācijai vai Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
   • Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;
   • notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Būvuzņēmēja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Būvuzņēmēja spēju izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu.
   • ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:
  • ja Būvuzņēmējs pārtrauc būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto darbu apjomā, bet esošajā būvdarbu grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;
  • ja Būvuzņēmēja pārstāvis neierodas Pušu noteiktajās vadības sanāksmēs atbilstoši šī līguma 12. punktam 2 (divas) reizes pēc kārtas;
  • ja tiesā ir pieņemts izskatīšanai pieteikums par Būvuzņēmēja atzīšanu par maksātnespējīgu;
  • Tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.
   • Jebkurš Līdzējs var izbeigt šī Līguma darbību 30 (trīsdesmit) dienas pēc rakstveida brīdinājuma iesniegšanas otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav pildījis savus pienākumus un nav novērsis savu Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā kopš rakstiska brīdinājuma saņemšanas.
   • Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam ieguldītos līdzekļus un izdevumus, kas radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktos pienākumus.
   • Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā izpildītajiem būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām. Pēc būvdarbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējam jāatstāj Objekts 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā, aizvācot savas mantas, instrumentus, strādnieku vagoniņus, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē.
 1. Nobeiguma noteikumi
  • Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
  • Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.
  • Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
  • Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Pasūtītājs, līguma izpildes laikā rodoties attiecīgai situācijai, izvērtēs, vai līguma izpildes tiesību nodošana trešajai personai ir tiesiski pieļaujama un nerada Publisko iepirkumu regulējuma pārkāpumu.
  • Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
  • Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
  • Visi šī Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.
  • Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.
  • Līgums tiek sastādīts uz ___ (_______________) lapām latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

 

 1. Līdzēju juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.3

atklāta konkursa nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPD 2018/77

 

 

Paraugs finanšu piedāvājuma noformēšanai

 

 

Pretendenta finanšu piedāvājums

 

Iepirkuma procedūras DPD 2018/77

 

Pretendents:  ___________________________________________________________________________

 

Konkursa nosaukums:

 

Kam:  _____________________________________________________________________

 

No:

 

1.     Pārskatot augšminētos Konkursa dokumentus un Līguma projekta noteikumus, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt un pabeigt __________________________  ____ mēnešu laikā (atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem) un izlabot jebkurus defektus, kā to paredz Līguma noteikumi, tehniskās specifikācijas prasības.

 

Piedāvātā līgumcena

(EUR, bez PVN):

 

PVN:

 

Līgumcena

(ar PVN):

 

________________________________________________

 

________________________________________________

 

________________________________________________

 

 

 1. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, konkursa nolikumā ietvertos Darbus uzsākt un pabeigt Piedāvājumā noteiktajā laikā.
 2. Šis piedāvājums ir spēkā līdz gada 1.februārim un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām.

 

___________ ____________________

(vieta)                    (datums)

 

Paraksts __________________ (statuss)___________________________________

Pilnvarots parakstīt piedāvājumu ____________________________________ vārdā

 

 

 

 

 

[1] Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883