Šobrīd Daugavpilī

Komunālie pakalpojumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.09.2021, 14:31

Siltumenerģijas un ūdens apgāde

Dokumentu pavairošana (Daugavpils)

Pēc interesentu pieprasījuma tiek sagatavotas dokumentu kopijas papīra veidā A3, A4 un A5 formātos, kā arī dokumentu skenēšana kompaktā PDF formātā uzreiz e-pasta failā, un nosūtīšana uz e-adresi

Ēkās izlietotās siltumenerģijas sadale

Ēkās izlietotās siltumenerģijas (pēc kopējā mājas siltumenerģijas skaitītāja) sadale starp atsevišķām dzīvojamām un nedzīvojamām telpām; 2. Maksas par izlietoto siltumenerģiju aprēķināšana atsevišķu dzīvojamo telpu īpašniekiem/īrniekiem un nedzīvojamo telpu īpašniekiem/nomniekiem; 3. Pārskatu par ēkās izlietoto siltumenerģiju sniegšana ēku īpašniekiem/pārvaldniekiem vai to pilnvarotām personām.

Informācijas un konsultāciju sniegšana par Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes nodrošināšanu, siltumenerģijas uzskaiti un norēķinu kārtību

Informācijas un konsultāciju sniegšana ēku un būvju īpašniekiem/pārvaldniekiem, kā arī telpu īpašniekiem/nomniekiem/īrniekiem jautājumos saistībā ar siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu, kā arī siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas normatīvo bāzi, tarifiem, to piemērošanu un norēķiniem; 2. Izziņas izsniegšana, kas apstiprina parādu neesamību par siltumapgādes pakalpojumiem; 3. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana.

Siltumenerģijas piegāde Daugavpils pilsētā

Siltumenerģijas piegāde ēku un būvju individuālajiem siltumpunktiem, izlietotās siltumenerģijas daudzuma uzskaite

Tehnisko noteikumu, īpašo noteikumu un pieslēgšanās tehnisko prasību izsniegšana siltumapgādes sistēmu projektēšanai Daugavpils pilsētā

Tehnisko noteikumu, īpašo noteikumu vai pieslēgšanās tehnisko prasību izsniegšana siltumapgādes sistēmu būvprojekta izstrādei un realizācijai, t.sk. tehnisko noteikumu izsniegšana siltumapgādes tīklu projektēšanai, pieslēgumu veikšanai pie perspektīvajiem siltumapgādes pieslēguma atzariem, atbilstoši Būvvaldes izsniegtajiem plānošanas un arhitektūras uzdevumiem; 2. Tehniskās dokumentācijas saskaņošana; 3. Atzinumu izsniegšana par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā; 4. Informācijas sniegšana par Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas esošo situāciju, izbūves un pieslēgšanās iespējām.

Tehnisko noteikumu izsniegšana pievienošanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem (Daugavpils, SIA "Daugavpils ūdens")

Tehniskie noteikumi ir nepieciešami projekta vai tehniskās shēmas izstrādei.

Informācijas sniegšana par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu (Daugavpils, SIA "Daugavpils ūdens")

Konsultāciju sniegšana esošiem un potenciāliem klientiem jautājumos, kuri ir saistīti ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību ( pakalpojumu sniegšanas uzsākšana, līgumu noslēgšana, pārslēgšana, tarifi, apmaksas noteikumi utt.)

Ūdens kvalitātes kontrole (Daugavpils, SIA "Daugavpils ūdens" ŪKK laboratorijā)

Veic dzeramā ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšanu un to ķīmisko, fizikāli ķīmisko un mikrobioloģisko testēšanu

Komunālā saimniecība

Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas atļauju izsniegšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Visos gadījumos, kad nepieciešams koku (izņemot augļu koku), krūmu ciršana un koku zaru apzāģēšana, pirms darbu sākšanas jāsaņem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā saimniecības pārvalde” ciršanas atļauja.

Sniega, grunts vai cita veida materiālu īslaicīga uzglabāšanas saskaņojumu izsniegšana (Daugavpils pilsētas pašvaldiba)

Pakalpojums reglamentē saimniecisko darbību Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās teritorijās. Visos gadījumos, kad nepieciešams saskaņojums sniega, grunts vai cita veida materiālu īslaicīgai uzglabāšanai pilsētas īpašumā esošā teritorijā, tas ir jāpieprasa Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālā saimniecības pārvalde”. Patvaļīga sniega, grunts vai cita veida materiālu īslaicīga uzglabāšana pilsētas īpašumā esošā teritorijā ir aizliegta.

Atļauju izsniegšana par būvmateriālu un citu materiālu glabāšanu (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Visos gadījumos, kad būvmateriālu un citu materiālu glabāšana uz pašvaldības īpašumā esošās zemes, pirms darbu sākšanas jāsaņem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā saimniecības pārvalde” atļauja. Patvaļīga būvmateriālu un citu materiālu glabāšana uz pašvaldības īpašumā esošas zemes ir aizliegta.

Atļauju izsniegšana nožogojuma uzstādīšanai uz ietvēm un ielām (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Visos gadījumos, kad nepieciešama nožogojuma uzstādīšana pašvaldības administratīvajā teritorijā, pirms darbu sākšanas jāsaņem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā saimniecības pārvalde” nožogojuma uzstādīšanas atļauja. Patvaļīga nožogojuma uzstādīšana vai tā neuzstādīšana pašvaldības administratīvajā teritorijā ir aizliegta.

Atzinumu izsniegšana par būvdarbu pabeigšanu (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Visos gadījumos, kad nepieciešams atzinums par būvdarbu pabeigšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā objektā, tas ir jāsaņem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”.

Izziņu izsniegšana, ka Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, kurā atrodas noliktava (norobežota teritorija), metālu atgriezumu un lūžņu savākšana, pārkraušana un uzglabāšana ir atļautais teritorijas izmantošanas veids (izņemot teritoriju, kurā ir atļauts veikt A vai B kategorijas piesārņojošas darbības, un komersants ir saņēmis attiecīgas kategorijas atļauju) (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" izsniedz izziņu, ka attiecīgajā teritorijā, kurā atrodas noliktava (norobežota teritorija), metālu atgriezumu un lūžņu savākšana, pārkraušana un uzglabāšana ir atļautais teritorijas izmantošanas veids (izņemot teritoriju, kurā ir atļauts veikt A vai B kategorijas piesārņojošas darbības, un komersants ir saņēmis attiecīgas kategorijas atļauju).

Projektu saskaņojumu izsniegšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Visos gadījumos, kad nepieciešams saskaņojums tehniskajam projektam vai skiču projektam, tas ir jāpieprasa Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”.

Rakšanas darbu atļauju izsniegšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Visos gadījumos, kad nepieciešama rakšanas darbu veikšana (rokot dziļāk par 0,3 m) pašvaldības administratīvajā teritorijā, pirms darbu sākšanas jāsaņem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” rakšanas darbu atļauja. Patvaļīga rakšanas darbu veikšana pašvaldības administratīvajā teritorijā ir aizliegta.

Tehnisko noteikumu izsniegšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Visos gadījumos, kad nepieciešams saņemt tehniskie noteikumi vai tehniskās prasības objektam, tās ir jāpieprasa Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Komunālās saimniecības pārvalde”.

Kapsētu pakalpojumi

Kapavietas ierādīšana, uzmērīšana, nospraušana dabā kapa rakšanai (Daugavpils)

SIA "Labiekārtošana - D" Rituālo pakalpojumu iecirkņa kapu racēji, pamatojoties uz apbedīšanas atļauju, ierāda, uzmēra un nosprauž dabā kapavietu.

Kapavietas piešķiršana mirušā apbedīšanai kapsētās Daugavpilī

SIA "Labiekārtošana - D" Rituālo pakalpojumu iecirkņa apbedīšanas specialists pieņem lēmumu par kapavietas nomas tiesību piešķiršanu mirušā apbedīšanai Daugavpils un Grīvas kapsētās.

Mirstīgo atlieku pārapbedīšana (Daugavpils)

Pamatojoties uz mirušā piederīgo iesniegumu, saskaņojot ar Veselības inspekciju, SIA "Labiekārtošana - D" Rituālo pakalpojumu iecirkņa Apbedīšanas speciālists izsniedz atļauju veikt pārapbedīšanu.

Kapa bedres rakšana, aizbēršana un mirušā apbedīšana Daugavpils pašvaldības kapsētās

SIA "Labiekārtošana - D" Rituālo pakalpojumu iecirkņa kaprači veic kapa bedres rakšanu, aizbēršanu un mirušā apbedīšanu Daugavpils pašvaldības kapos.