Šobrīd Daugavpilī

Ģimene (Dzimšana, miršana, laulība, aizbildnība, aizgādnība)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.09.2021, 14:28

Laulības reģistrācija (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Personām, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums Dzimtsarakstu nodaļā. Laulību noslēdz viena līdz sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.

Dzimšanas fakta reģistrācija (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Par bērna piedzimšanu mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas paziņo Dzimtsarakstu nodaļai.

 Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana no arhīva fondiem (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Pēc personas lūguma uz iesnieguma pamata, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz atkārtotu laulības, dzimšanas, miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no reģistra. Ja persona vai tās tiešie, augšupējie vai lejupējie radinieki vēlas saņemt atkārtotās apliecības vai izziņas, vai izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem, kas izdarīti citās Latvijas administratīvajās teritorijās, viņi šo pakalpojumu var saņemt caur Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļu, apmaksājot šo pakalpojumu.

Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana un papildināšana, atjaunošana un anulēšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā tiek labotas kļūdas, ierakstītas trūkstošās vai jaunas ziņas saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats.

Paternitātes atzīšana ,noteikšana, fakta konstatēšana, pamatojoties uz vecāku iesniegumu vai tiesas spriedumu (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Ja bērna vecāki nesastāv savstarpējā laulībā, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu. Ja bērnam tiesā ir noteikta paternitāte, konstatēts paternitātes fakts vai arī apstrīdēts paternitātes pieņēmums, papildinājumus dzimšanas reģistrā izdara pamatojoties uz tiesas spriedumu

Kopdzīves gadu jubilejas ceremonijas organizēšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Kopdzīves gadu jubilejas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās vai ārpus tām. Kāzu jubilāru godināšana.

Miršanas fakta reģistrācija (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Par miršanas faktu ir jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

Domstarpību izšķiršana (Daugavpils)

Attiecīgu lēmumu pieņemšana un izsniegšana.

Bērna personisko interešu aizstāvība (Daugavpils)

Attiecīgu lēmumu pieņemšana un izsniegšana

Adopcijas lietu kārtošana (Daugavpils)

Attiecīgu lēmumu pieņemšana un izsniegšana.

Rīcībnespējīgo personisko interešu aizstāvība (Daugavpils)

Attiecīgu lēmumu pieņemšana un izsniegšana.
Lietu pārraudzība.

Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma (Daugavpils)