Šobrīd Daugavpilī

Finanses, nodokļi, finanšu deklarācijas

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.09.2021, 14:19

1. Konsultēšana nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem - nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana, ieskaitīšana, samaksas termiņa pagarināšana, nodokļa atvieglojumu piešķiršana, nodokļu piedziņa.

2. Daugavpils pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 15.05.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.25 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Daugavpilī” nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, un kurām par iepriekšējiem taksācijas periodiem nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu.

3. Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā kļūdaini ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa summu pārskaitīšana un pārmaksu atmaksa, nodokļa maksājumu pārgrāmatošana (Daugavpils pilsētas pašvaldība).

Tiek izskatīti nodokļu maksātāju iesniegumi par kļūdaini Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa summu pārskaitīšanu, maksājumu koriģēšanu, pārmaksāto nodokļa summu atmaksāšanu, kā arī pārmaksu pārcelšanu. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem var veikt Daugavpils pilsētas domes kontos (saņēmējs: Daugavpils pilsētas domes NC, Reģ.Nr.90000077325) ar pārskaitījumu uz sekojošiem kontiem:

AS "Citadele banka": LV17PARX 0000 8500 6200 0 
AS "Luminor":            LV47RIKO 000 2011 00442 3 
AS"Swedbank" :        LV69HABA 0001 4020 4125 0 
AS "SEB banka":       LV10UNLA 0005 0111 3052 6 

4. Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļa maksātājam (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Informācija nepieciešama sagatavojot uzņēmuma gada pārskatus, veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai un citos gadījumos.

5. Izziņas vai informatīvas vēstules par nekustamā īpašuma nodokli izsniegšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Izziņas/ informatīvas vēstules paredzētas: iesniegšanai Daugavpils pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, privatizācijai, atsavinājuma dokumentu noformēšanai, notāram, kredītiestādēm, tiesas iestādēm u.c.

6. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Maksāšanas paziņojums ir administratīvais akts, kuru sūtot pa pastu, nav jānoformē kā ierakstītu pasta sūtījumu un, sagatavojot to elektroniski, maksāšanas paziņojums ir derīgs bez amatpersonas paraksta. Tajā ir informācija par nekustamo īpašumu, t.sk. nodokļa maksātāja numurs, nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, nodokļa maksājuma apmērs, samaksas termiņi, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai pārmaksu. Ja nodokļa maksātājam ir mainījusies deklarētā vai pasta adrese, par to ir jāinformē Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļa. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļu.