Šobrīd Daugavpilī

Dzīves vieta, nekustamais īpašums, nekustamā īpašuma apsaimniekošana, būvniecība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.09.2021, 14:24

Dzīvesvieta

1. Dzīvesvietas deklarēšana tiešsaitē

2. Dzīvesvietas deklarāciju reģistrācija (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Mēneša laikā, kopš pastāvīgi dzīvojat jaunajā dzīvesvietā, Jums sava dzīvesvieta ir jādeklarē.

Savu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas dzīvesvietas deklarāciju Jums ir iespēja iesniegt klātienē attiecīgajā pašvaldībā, kurā atrodas deklarējamā adrese, vai portālā www.latvija.lv elektroniski. Klātienē Jūsu dzīvesvietas adresi ir iespējams deklarēt arī Jūsu notariāli pilnvarotajai personai.

3. Deklarētas dzīvesvietas ziņu anulēšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Ja Jūsu īpašumā deklarētai personai ir zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, Jums ir iespēja uz iesnieguma pamata lūgt pašvaldību pārbaudīt šīs personas deklarēto dzīvesvietas ziņu tiesiskumu un lūgt tās anulēt.

4. Izziņa no Iedzīvotāju reģistra par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Iedzīvotāju reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu Daugavpilī.

5. Aizņemtās dzīvojamās telpas apmaiņa ar citu īrnieku (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Personas patstāvīgi atrodot vēlamo aizņemtās dzīvojamās telpas apmaiņas variantu ar citu īrnieku, iesniedz dokumentus lēmuma pieņemšanai.

6. Dzīvojamās telpas īres/apakšīres līguma grozīšana (noslēgšana, pagarināšana) (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Dzīvojamās telpas īres/apakšīres līgums noslēdzams rakstveidā starp izīrētāju un īrnieku/apakšīrnieku mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Dzīvojamās telpas īres/apakšīres līgumu var noslēgt uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu.

7. Neatliekami sniedzama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu personām, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir cietusi stihiskā nelaimē vai avārijā (Daugavpils pilsētas dome)

Lēmums par dzīvojamās telpas izīrēšanu tiek pieņemts gadījumā, ja dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir pilnīgi vai daļēji gājusi bojā un nav atjaunojama.

8. Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pirmām kārtām (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Atkarīgi no tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem tiek pieņemts lēmums par personu atzīšanu par tiesīgu reģistrēt dzīvojamās telpas saņemšanai vai par atteikumu atzīt personu reģistrēt dzīvojamās telpas saņemšanai.

9. Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Atkarīgi no tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem tiek pieņemts lēmums par personu atzīšanu par tiesīgu reģistrēt dzīvojamās telpas saņemšanai vai par atteikumu atzīt personu reģistrēt dzīvojamās telpas saņemšanai.

10. Pašvaldības palīdzība īrētas dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamo dzīvojamo telpu (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Atkarīgi no tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem tiek apmainīta īrētā dzīvojamā telpa uz mazāko platību vai zemāku labiekārtojuma līmeni, kas ietekmē personas (ģimenes) materiālo un sociālo stāvokli.

11. Sociālās palīdzības sniegšana, izīrējot sociālo dzīvojamo telpu (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Atkarīgi no tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem tiek pieņemts lēmums par personu atzīšanu par tiesīgu reģistrēt sociālās dzīvojamās telpas saņemšanai vai par atteikumu atzīt personu reģistrēt sociālās dzīvojamās telpas saņemšanai.

Apsaimniekošana

1. Avārijas dienesta pakalpojumi (Daugavpils, SIA “DDzKSU”)

Avārijas situāciju likvidēšana; visu darba veidu izpilde, kuri nodrošina ūdensapgādes, apkures un kanalizācijas sistēmu nepārtrauktu darbu; profilakses darbi. Strādā visu diennakti un bez brīvdienām.

2. Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana (Daugavpils, SIA “DDzKSU”)

 • Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana, īres līguma atjaunošana;
 • Sociāla dzīvokļa īres līguma noslēgšana;
 • Īrētās dzīvojamās telpas īres līguma lietošanas termiņa pagarināšana, pārslēgšana sakarā ar dzīvojamās telpas statusa, īrnieka vai valdītāja maiņu;
 • Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana pēc dzīvojamo telpu apvienošanas, pievienošanas;
 • Īrnieka ģimenes locekļu, citu personu iekļaušana īrētās dzīvojamās telpas īres līgumā.

3. Dzīvojamo telpu apsaimniekošanas un uzturēšanas līguma noslēgšana (Daugavpils, SIA "DDzKSU")

Dzīvojamo telpu apsaimniekošanas un uzturēšanas līguma noslēgšana

4. Informācijas un konsultāciju sniegšana apsaimniekošanas jautājumos (Daugavpils, SIA “DDzKSU”)

Iedzīvotāju pieņemšana juridiskos jautājumos, kas saistīti ar dzīvojamo māju apsaimniekošanu un uzturēšanu, tai skaitā darbs ar parādniekiem par dzīvokļa īri, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem.

5. Izziņu izsniegšana (Daugavpils, SIA “DDzKSU”)

Izziņu izsniegšana:

 • Dzīvokļa personīgā rēķina kopija;
 • Izziņa par parādiem;
 • Izziņa par kopīpašuma apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu aprēķinu un apmaksu.

6. Iesniegumu pieņemšana (Daugavpils, SIA “DDzKSU”)

Iesniegumu pieņemšana:

 • par pārrēķinu veikšanu personām, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
 • par rēķinu saņemšanu elektroniskā veidā;
 • par maznodrošināta statusu;
 • par ūdens patēriņu.

Pieņemam arī elektroniskus iesniegumus ar drošu e-parakstu.

7. Suņu reģistrācija, pašvaldības nodevas iekasēšana par suņu turēšanu(Daugavpils, SIA “DDzKSU”)

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Saistošiem Noteikumiem Nr.55 „Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Daugavpils pilsētā”, katram iedzīvotājam, kas uztur suni, ir jāmaksā par suņu turēšanu 8.00 Euro gadā.

No ikgadējās suņu turēšanas nodevas ir atbrīvoti: vientuļie nestrādājošie pensionāri, 2.grupas invalīdi; valsts iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi; dzirdes invalīdi; maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 30 cm, īpašnieki; privātmāju īpašnieki. Suņa turēšanas nodeva ir samazināta par 50%: sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem; maznodrošinātām personām; pensionāriem.

8. Namu apsaimniekošana (Daugavpils, SIA "DDzKSU")

 • siltumapgādes sistēmu apkalpošana un tekošais remonts;
 • elektroapgādes sistēmas apkalpošana un tekošais remonts;
 • ūdensvada un kanalizācijas sistēmu apkalpošana un tekošais remonts;
 • mājas konstruktīvo elementu apsekošana un tekošais remonts;
 • liftu apkalpošana;
 • pagrabtelpu dezinsekcija un deratizācija;
 • pieguļošās teritorijas sanitārā uzkopšana.

9. Iespēja elektroniski nodot ūdensskaitītāju rādījumus un sašķidrinātās gāzes rādījumus (SIA "DDzKSU", Daugavpils)

Sākot ar 2011.gada decembri pilsētas iedzīvotājiem ir iespējams iesniegt rādījumus elektroniskā veidā SIA „DDzKSU” interneta mājas lapā www.dzksu.lv

10. Iespēja reģistrētiem klientiem elektroniski apmaksāt uzņēmuma rēķinus (SIA "DDzKSU", Daugavpils)

Reģistrētiem mans.dzksu.lv lietotājiem ir iespēja apmaksāt mūsu uzņēmuma rēķinus caur AS "Swedbank" internetbanku.

12. Nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšana (Daugavpils, SIA “DDzKSU” )

Nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšana; nomas līguma termiņa pagarināšana; nomas līguma grozīšana.

13. Konsultācijas daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos, dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Konsultācijas šādos jautājumos:

 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formas;
 • dzīvokļu īpašnieku sabiedrības izveide, savstarpēja līguma slēgšana;
 • kopsapulces organizēšanas kārtība;
 • daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas juridiskie aspekti;
 • rīcība ar kopīpašumu;
 • normatīvo aktu skaidrojumi nekustamā īpašuma jomā;
 • apsaimniekošanas līgumu projektu izvērtēšana

14. Līdzfinansējuma sniegšana energoefektivitātes pasākumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpilī (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Līdzfinansējuma piešķiršana, ievērojot efektīvāko ieguldījuma atmaksāšanas principu, lai iespējami īsā laikā tiktu panākts iespējami lielāks enerģijas ietaupījums. Līdzfinansējums tiek izmaksāts tikai pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas un pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas.

Nekustamais īpašums

1. Daugavpils pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošo izīrēto dzīvokļu atsavināšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Atsavināšanas rezultātā, pārdodot pašvaldības nekustamo mantu, īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam.

2. Dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 78.pantu vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.

3. Zemes pirkuma līgumu slēgšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Ja dzīvojamā māja ir uzcelta uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala, dzīvokļa īpašnieks, kas dzīvokli ir privatizējis saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" iegūst īpašumā Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu atbilstoši katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamai daļai.

4. Izziņa par zemes gabala domājamo daļu iegūšanu īpašumā (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Izziņas veidā noformēta Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja parakstīta atļauja iegūt īpašumā zemes gabala, kas piesaistīts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, domājamās daļas, ja iesniegumā norādītais zemes izmantošanas mērķis atbilst Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam.

5. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana kadastrālās vērtēšanas vajadzībām (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām, atbilstoši MK 20.06.2006.not.Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība".

6. Daugavpils pilsētas pašvaldības mantas atsavināšana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Daugavpils pašvaldības nekustamās mantas, kas nav nepieciešama pašvaldības funkciju realizēšanai, atsavināšana, pārdodot to izsolē vai par brīvu cenu (apbūves īpašniekiem saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu).

7. Daugavpils pilsētas pašvaldības nedzīvojamo telpu iznomāšana

Persona, kura vēlas iegūt nomas tiesības uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošām nedzīvojamām telpām (ēkām) vai pagarināt nomas līguma termiņu, iesniedz Daugavpils pilsētas domē iesniegumu. Nedzīvojamo telpu nomas tiesības tiek noteiktas izsolē saskaņā ar izsoles noteikumos ietverto izsoles kārtību un procedūru, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumus. Informācija par nomai piedāvātajām nedzīvojamām telpām tiek publicēta internetā Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv, sadaļā „Īpašumi → Neapdzīvojamo telpu noma → Izsoles”. Pēc izsoles nomas tiesību ieguvējs paraksta nomas līgumu.

8. Dokumentu sagatavošana fizisko un juridisko personu nomas tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Nostiprinājuma lūgumu izsniegšana nomas tiesību nostiprināšanai fiziskām vai juridiskām personām par pašvaldības iznomāto īpašumu.