Šobrīd Daugavpilī

Būvniecība

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.09.2021, 14:28

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa kadastrālās vērtēšanas vajadzībām (Daugavpils pilsētas pašvaldība)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām, atbilstoši MK 20.06.2006.not.Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība".

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšana, pārbaude, reģistrācija un izsniegšana

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments mērnieka vai komersanta iesniegtos topogrāfiskos vai izpildmērījuma plānus pārbauda, saskaņo un reģistrē pašvaldības datubāzē. Mērniekiem informācija nepieciešama topogrāfiskajai uzmērīšanai, bet fiziskām vai juridiskām personām - informatīvi.

Lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju pieņemšana

Lai zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirtu, mainītu, precizētu vai likvidētu adresi nepieciešams saņemt Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta lēmumu. Adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu.
Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta Valsts adrešu reģistrā, ir iespējams pārbaudīt publiski pieejamā mājas lapā www.kadastrs.lv. Ja Valsts adrešu reģistrā adrese ir reģistrēta, tad informāciju par adresi ir iespējams saņemt, vēršoties Valsts zemes dienestā.
Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments pēc lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidāciju pieņemšanas piecu darbdienu laikā iesniedz informāciju Valsts zemes dienestam reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā.

 

Lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu sagatavošana

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.pantu zemes ierīcības projektu un tā grozījumi apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.
Pēc lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu pieņemšanas viens eksemplārs glabājams Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta arhīvā.

Lēmuma par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu sagatavošana

Nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei izsniedz Zemes ierīcības likuma 8.pantā noteikto zemes ierīcības darbu veikšanai (starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas, zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai) tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi. Pēc nosacījumu zemes ierīcības projekta izstrādei izsniegšanas zemes ierīcībā sertificēta persona izstrādā zemes ierīcības projektu.