“Elektroinstalācijas preču iegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LABIEKĀRTOŠANA-D” būvdarbu iecirkņa vajadzībām”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.06.2024, 10:04
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"
Publicēšanas datums:
23.04.2018
Pievienotās datnes:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Adrese

1.Pasažieru  iela 6, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

41503003033

Kontaktpersona

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" Būvdarbu iecirkņa projektu vadītājs Antons Rudzinskis, tālrunis: 29406407, e-pasts: antons.rudzinskis@lgmail.com,  iepirkumi@labiekartosana.lv, info@labiekartosana.lv

Faksa nr.

654 57652

Darba laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00

 

 1. Darba uzdevums: veikt elektroinstalācijas preču piegādi un pārdošanu (turpmāk pakalpojums, arī preces) Būvdarbu iecirkņa darbības nodrošināšanai (apgaismojumu tiklu izbūves darbiem objektā “Aiviekstes ielas posmā no Lielās ielas līdz Sēlijas ielai pārbūve, Daugavpilī”), ievērojot Pasūtītāja minimālas tehniskās prasībās (pielikums Nr.2).
 2. Preču piegādes veids: nodrošina Izpildītājs.
 3. Preču piegādes vieta: 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401.
 4. Preču garantija: saskaņā ar attiecīgās preces ražotāja noteiktajiem garantijas noteikumiem.
 5. Nekvalitatīvas preces apmaiņa: nekavējoties pēc nekvalitatīvas preces atgriešanas Pārdevējam.
 6. Precēm ir jāatbilst noteikto preču kategorijas noteiktajam standartam (jābūt ar attiecīgu marķējumu, iepakotam, tiek pievienota ražotāja instrukcija un/vai preces apraksts).
 7. Līguma darbības laiks (preču piegādes termiņš): 30 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un pasūtījuma veikšanas – gaismekļiem, pārējo preču piegāde l0 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un pasūtījuma veikšanas.
 8. Apmaksas nosacījumi: pēcapmaksa, 45 dienu laikā pēc preču saņemšanas un rēķina izrakstīšanas.
 9. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: vislētākais piedāvājums.
 10. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši pievienotājiem piedāvājuma formām, ievērojot Pasūtītāja norādītas minimālas prasībās.
 11. 12. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 26.aprīlim plkst.16.30, papirformātā, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, vai elektroniski uz e-pastu: iepirkumi@labiekartosana.lv, info@labiekartosana.lv.

 

A.Rudzinskis 29406407

S.Pankeviča 65457654

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par euro 10 000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.

 

 

 1. Piedāvājuma forma

 

 

 

PIETEIKUMS APTAUJĀ

 par līguma piešķiršanas tiesībām

“Elektroinstalācijas preču iegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„LABIEKĀRTOŠANA-D” būvdarbu iecirkņa vajadzībām”

 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu

atbildību "Labiekārtošana-D"

1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401

 

 

Pretendents _____________________, reģ. Nr. _________________, juridiskā adrese: __________________________, tā __________________ personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. piesakās piedalīties aptaujā “Elektroinstalācijas preču iegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LABIEKĀRTOŠANA-D” būvdarbu iecirkņa vajadzībām”
 2. apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;
 3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
 4. apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds (pievienot pilnvaru)

 

 

 

 

2.pielikums

 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību

"Labiekārtošana-D"

1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401

 

 

Tehniskais un finanšu piedāvājums (forma) 

Elektroinstalācijas preču iegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„LABIEKĀRTOŠANA-D” būvdarbu iecirkņa vajadzībām

 

Iepazinies ar aptaujas par līguma piešķiršanas tiesībām “Elektroinstalācijas preču iegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LABIEKĀRTOŠANA-D” būvdarbu iecirkņa vajadzībām” prasībām, _____________ (pretendenta nosaukums) piedāvā piegādāt un pārdot preces par šādām cenām:

 

Nr. p.k.

Nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības izmaksa EUR bez PVN

Apjoma izmaksas EUR bez PVN

1

Gaismeklis LED 51W ar dim. Bloku (piemēram VIZULO STORK LITTLE BROTHER 51W SRL 051 740 01 01 2 S N ND 03 1 P75 Q-BIN) vai ekvivalents

kpl.

3

 

 

2

Apgaismes stabs cinkots H=6m

gab.

3

 

 

3

DBP-13 Pamats apg. Stabam  DBP-13 ( KDE6,0 un KDE8,0 stabam )

gab.

3

 

 

4

Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG

gab.

3

 

 

5

Nozarošanas spaiļu komplekts  5x (Cu/Al 2.5-35/10-50mm²) SV15,5

kpl.

3

 

 

6

1-pol."B"gr. 6A automātslēdži balsta nišā

gab.

3

 

 

7

Kabelis ar AL dzīslām NAYY-J-5x35mm2

m

166

 

 

8

Kabelis ar Cu dzīslām NYY-J-3x1.5

m

24

 

 

9

Gala apdare POLT-01/5X 10- 35

kpl.

8

 

 

10

Kabeļu kurpe SAL 1.2

gab.

40

 

 

11

Plastmasas aizsargcaurule Ø75  (750N), gofrētā

m

108

 

 

12

Plastmasas aizsargcaurule Ø110  (1250N), gofrētā

m

11

 

 

13

Plastmasas aizsargcaurule Ø110  (1250N), caurdurei

m

15

 

 

14

Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 125mm

 m

119

 

 

15

Elektrods Ø20mm, L=2,5m

gab.

2

 

 

16

Izlādnis SE45.166-5

gab.

3

 

 

17

Nozarspaile SL 4.2

gab.

4

 

 

18

Cinkota bultskrūve M8x25

gab.

2

 

 

19

Vadu kūļa savilce

gab.

2

 

 

20

Kabeļa distantskava SO-70

gab.

10

 

 

21

Kabeļu nosegekrāns (kab. 4x25), L=2,3m

gab.

1

 

 

22

Zemētājspaile SE 15

gb.

1

 

 

23

Cinkotas stieples skava ZSK-8 ∅4mm

gb.

24

 

 

24

Zemējumvads

m

11

 

 

25

Kabeļu uzgalis SAL 1.27

gb.

5

 

 

Piegādes izmaksas

 

Kopā:

 

PVN__%

 

Pavisam kopā:

 

 

Piezīme: Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

 

 

 1. Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.
 2. Kontaktpersonas, kurš koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats, tālrunis, fakss, e-pasts pasūtījuma veikšanai:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________       

 1. Preču kvalitātes garantijas laiks: ____________________________.
 2. Preču piegādes termiņš:_____________________________.
 3. Ar šo pretendents apliecina, ka tas garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

 

Vārds, uzvārds,

(amats)

 

Paraksts

 

Datums

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!