Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.01.2021, 12:16

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2019.gada 23.oktobrī plkst. 17.15 Daugavpils pilsētas Domes Konferenču zālē, K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, mutiskā izsolē ar augšupejoši soli tiek pārdots Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums (kadastra  numurs 0500 036 1406) Vaļņu ielā 30, Daugavpilī , kas sastāv no zemes vienības 4735 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0500 036 1406. Izsoles sākumcena – 15002,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR.

Samaksa par objektiem veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles noteikumiem, saņemt tos un reģistrēties uz izsoli  Daugavpils pilsētas domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 7.kabinetā darba laikā kopš šī sludinājuma publicēšanas LR oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 17.oktobra plkst. 17.00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksu 100,00 EUR saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils pilsētas domes (reģ.nr.90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Tālrunis uzziņām: 65404354,  65404353.

Kopējā informācija