Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.05.2020, 13:33

    Informācija par izsoles rezultātiem

    Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamās telpas 82,73 m2 platībā Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, ar virtuves aprīkojumu 11.09.2019. rakstiskajā izsolē ieguva SIA „Urbanfoods”, reģistrācijas Nr.41503068504. Nomas līgums jānoslēdz ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde” (reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils, kontakttālr. 654 24443) saskaņā ar izsoles noteikumu 9.1.punktu.

 

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Stacijas iela 45A, Daugavpils.

Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas ar virtuves aprīkojumu.

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 001 6502, 0500 001 6502 001

Zemesgabala platība (m²): iznomājamas 8273/482370 domājamās daļas no zemesgabala 14762 m2 platībā  

Būvju/telpu platība (m2): 82,73 m2

Lietošanas mērķis: sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (kafejnīcas ierīkošana)

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Nomas objekta nosacītā nomas maksa par 1 m2 (eiro)  mēnesī (bez PVN): 1,00 EUR

Zemes nomas maksa (eiro) gadā (bez PVN): 1,5 % apmērā no zemes gabala 8273/482370 domājamās daļas kadastrālās vērtības (33,36 EUR)

Izsoles nodrošinājums: 465,00 EUR

Iznomāšanas termiņš (gadi): 3 (trīs).

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro):    nav nepieciešami.

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu.

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un

zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus.                  

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                     pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2019.gada 6.septembrim (iesk.), plkst.16.00.   

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2019.gada 11.septembrī, plkst.11.00, Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: iepriekš vienojoties pa tālruni 65407191 vai 29339959 – Leonora Kokiņa.

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese):   Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”,

 reģ.Nr.90011647754, Stacijas iela 47A, Daugavpils.

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts): A.Vilcāne 654 04348, aija.vilcane@daugavpils.lv, Irina Ašpize 65404354, irina.aspize@daugavpils.lv   

 

 

 

Kopējā informācija