Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.07.2020, 14:48

Informācija par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010606, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli (atkārtotā)

     Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2019.gada 31.jūlijā plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

     Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010606, Vienības ielā 27, Daugavpilī, daļa 30 m2 platībā, turpmāk – zemesgabals.

      Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – kioska izvietošana.

      Nomas tiesību termiņš - 2 (divi) gadi.

    Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcena – 28,00 EUR (divdesmit astoņi eiro 00 centi) gadā.

      Izsoles solis – 50,00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi).

   Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

       Zemesgabala labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā jāveic par saviem līdzekļiem.

     Zemesgabala izmantošanā ir jāievēro Zemesgabala plānā noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

      Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 7.kabinetā Domes darba laikā līdz 2019.gada_30.jūlija plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 50.00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000010606, Vienības ielā 27, Daugavpilī” un drošības naudu 25.00 EUR (divdesmit pieci eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000010606, Vienības ielā 27, Daugavpilī”.

    Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

      Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

      Tālruņi uzziņām: 65404353; 65404354

Kopējā informācija