Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 11.07.2024, 10:35

„ PAZIŅOJUMS PAR MUTISKU IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai kura sadalīta lotēs – 1.lote - Izgāztie un nolauztie koki Lidostas ielā 4, Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā,  saskaņā ar darba uzdevumu, kas ir mutiskās izsoles noteikumu 1.pielikums.

1.lote - Sākumcena – EUR 2907.27, solis – EUR 200.00 , izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 290.73.

 

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 09.04.2024. līdz 23.04.2024. plkst. 16.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas,  kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22.

Dalības maksa nav paredzēta.

Izsole norisinās klātienē 24.04.2024. plkst.14.00 DVPI “Komunālās saimniecības pārvalde” telpās pēc adreses Saules iela 5A, Daugavpils, 2.stāvā, konferenču zālē: 

Par izsoles norisi zvanīt 65476405, e-pasta adrese: ksp.ligumi@daugavpils.lv

Papildus informācija ir publicēta Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/sludinajumi/kustamas-mantas-atsavinasana

Par vietas apskati zvanīt 65476319; 26429070, e-pasta adrese: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv

1.lote - Sākumcena – EUR 2907.27, solis – EUR 200.00 , izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 290.73.

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!