Šobrīd Daugavpilī

Kustamās mantas atsavināšana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.11.2023, 18:02

PAZIŅOJUMS PAR MUTISKU IZSOLI

 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – tiesības veikt ārpuses meža teritorijas zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 44740020029, Lidostas ielā 4, Locikos, Augšdaugavas novadā, Naujenes pagastā attīrīšanu no krūmiem un koku nelikvīdiem ar celmu caurmēru līdz 20 cm saskaņā ar darba uzdevumu, kas ir mutiskās izsoles noteikumu 1.pielikums.

Izcērtamā materiāla provizoriskais apjoms m3 – 267.60.

Sākumcena – EUR 1027.58, solis – EUR 100.00 , izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 102.76.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 16.11.2023. līdz 01.12.2023. plkst. 10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas,  kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22. un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Dalības maksa nav paredzēta.

Izsole norisinās klātienē 01.12.2023. plkst.14.00 DVPI “Komunālās saimniecības pārvalde” telpās pēc adreses Saules iela 5A, Daugavpils, konferenču zālē: 

Par izsoles norisi zvanīt 65476405, e-pasta adrese: irina.juhno@daugavpils.lv

Papildus informācija: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/sludinajumi/kustamas-mantas-atsavinasana

Par vietas apskati zvanīt 65476319; 26429070, e-pasta adrese: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

Noteikumi

______________________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR ELEKTRONISKO IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem saražotais komposts, apjoms sastāda 150.00m3

Materiāli atrodas Blāzmas ielā 23, Daugavpilī.

Sākumcena – EUR 9991.50, solis – EUR 1.00, izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 999.15.

Nosolītajā cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Pie nosolītās cenas tiks pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis

Izsole sākas 27.10.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 16.11.2023. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 27.10.2023. plkst.13:00 līdz 06.11.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i, EUR 999.15, kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22. un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 65476324, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv.

Par vietas apskati zvanīt 65476480; 29605014, e-pasta adrese: kaspars.laizans@daugavpils.lv.

Papildus informācija: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/sludinajumi/kustamas-mantas-atsavinasana

Noteikumi

________________________________________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR ELEKTRONISKO IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – apaļiem kokmateriāliem un šķeldojamajam materiālam (1.lote), apjoms sastāda 4741.96 m3

Kustamā manta atrodas Lidostas iela 4, Lociki, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads.

Sākumcena – EUR 16159.08, solis – EUR 500.00, izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 1615.91.

Izsole sākas 22.09.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 23.10.2023. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 22.09.2023. plkst.13:00 līdz 12.10.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i, EUR 1615.91, kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22. un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 26764515, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv.

Par vietas apskati zvanīt 65476319; 26429070, e-pasta adrese: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

NOTEIKUMI

________________________________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR ELEKTRONISKO IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – šķeldojamais materiāls (2.lote), apjoms sastāda 736.81 m3 – Šķeldas provizoriskais apjoms – beramais – 1768.34m3

Sākumcena – EUR 10.00 par 1 beramo m3, solis – EUR 0.50 izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 1.00.

Izsole sākas 22.09.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 12.10.2023. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 22.09.2023. plkst.13:00 līdz 02.10.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i, EUR 1.00, kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22. un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pēc maksājumu veikšanas maksājumu apliecinošie dokumenti papildus nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi: evita.zuromska@daugavpils.lv

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 65476324, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv.

Par vietas apskati zvanīt 65476319; 26429070, e-pasta adrese: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

NOTEIKUMI

________________________________________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR ELEKTRONISKO IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – kokmateriāliem (4.lote), apjoms sastāda 91.47m3

Kokmateriāli atrodas Vaļņu ielā 67, Daugavpilī.

Sākumcena – EUR 2789.95, solis – EUR 100.00, izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 279.00.

Izsole sākas 22.09.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 12.10.2023. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 22.09.2023. plkst.13:00 līdz 02.10.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i, EUR 279.00, kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22. un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 26764515, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv.

Par vietas apskati zvanīt 65476319; 26429070, e-pasta adrese: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

NOTEIKUMI

________________________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR ELEKTRONISKO IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – kokmateriāliem (3.lote), apjoms sastāda 268.40 m3

Kokmateriāli atrodas Vaļņu ielā 67, Daugavpilī.

Sākumcena – EUR 10289.70, solis – EUR 500.00, izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 1028.97.

Izsole sākas 21.09.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 23.10.2023. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 21.09.2023. plkst.13:00 līdz 11.10.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i, EUR 1028.97, kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22. un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 26764515, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv.

Par vietas apskati zvanīt 65476319; 26429070, e-pasta adrese: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

Papildus informācija: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/sludinajumi/kustamas-mantas-atsavinasana

ELEKTRONISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI

____________________________________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR ELEKTRONISKO IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – kokmateriāliem (1.lote), apjoms sastāda 268.40 m3

Kokmateriāli atrodas Vaļņu ielā 67, Daugavpilī.

Sākumcena – EUR 14518.80, solis – EUR 1000.00, izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 1451.88.

Izsole sākas 28.06.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 18.07.2023. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 28.06.2023. plkst.13:00 līdz 28.07.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i, EUR 1451.88, kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22. un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 26764515, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv.

Par vietas apskati zvanīt 65476319; 26429070, e-pasta adrese: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

Papildus informācija: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/sludinajumi/kustamas-mantas-atsavinasana

NOTEIKUMI

___________________________________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR MUTISKU IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – Tehnisko projektu „Auto stāvlaukums Cialkovska ielā 10, Daugavpilī”.

Atsavināmās mantas nosacītā cena jeb sākumcena izsolē ir sekojoša:

 • Tiesības uz tehnisko projektu „Auto stāvlaukums Cialkovska ielā 10, Daugavpilī”. Nosacītā cena –    EUR 7756.10 ar PVN 21%

Sākumcenā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Izsole sākas 26.06.2023. un noslēdzas 10.07.2023. plkst.16:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 26.06.2023. līdz 10.07.2023. plkst. 16.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas,  kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22. un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Dalības maksa nav paredzēta.

Izsole norisinās klātienē 11.07.2023. plkst.09.00 DVPI “Komunālās saimniecības pārvalde” telpās pēc adreses Saules iela 5A, Daugavpils, konferenču zālē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 65476405, e-pasta adrese: irina.juhno@daugavpils.lv

Papildus informācija: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājaslapā: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/sludinajumi/kustamas-mantas-atsavinasana

NOTEIKUMI

___________________________________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR MUTISKU IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – tiesības uz zemes vienībām attīrīšanu no krūmiem un koku nelikvīdiem saskaņā ar darba uzdevumu, kas ir elektroniskās izsoles noteikumu 1., 2., 3., 4.,pielikums:

 • Provizoriskie – izejošie šķeldas dati pēc šķeldošanas 1.izsoles blokā sastāda 338.50 m3;
 • Provizoriskie – izejošie šķeldas dati pēc šķeldošanas 2.izsoles blokā sastāda 806.70 m3;
 • Provizoriskie – izejošie šķeldas dati pēc šķeldošanas 3.izsoles blokā sastāda 103.2 m3;
 • Provizoriskie – izejošie šķeldas dati pēc šķeldošanas 4.izsoles blokā sastāda 293.80 m3;

Atsavināmās mantas nosacītā cena jeb sākumcena izsolē ir sekojoša:

 • Tiesības uz zemes vienību attīrīšanu no krūmiem un nelikvīdiem izsoles bloks. Nosacītā cena – EUR 402.28.
 • Tiesības uz zemes vienību attīrīšanu no krūmiem un nelikvīdiem izsoles bloks. Nosacītā cena – EUR 1525.75.
 • Tiesības uz zemes vienību attīrīšanu no krūmiem un nelikvīdiem izsoles bloks. Nosacītā cena – EUR 55.09.
 • Tiesības uz zemes vienību attīrīšanu no krūmiem un nelikvīdiem izsoles bloks. Nosacītā cena – EUR 460.70.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Izsole sākas 06.03.2023. un noslēdzas 20.03.2023. plkst.16:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.03.2023. līdz 20.03.2023. plkst. 16.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, par katru izsoles bloku atsevišķi, kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22. un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Dalības maksa nav paredzēta.

Izsole norisinās klātienē 21.03.2023. plkst.16.00 DVPI “Komunālās saimniecības pārvalde” telpās pēc adreses Saules iela 5A, Daugavpils, konferenču zālē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 65476324, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv.

Par vietas apskati zvanīt 65476319; 26429070, e-pasta adrese: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

NOTEIKUMI

_________________________________________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR ELEKTRONISKO IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – šķeldojamais materiāls (2.lote), apjoms sastāda 833.15 m3 – Šķeldas provizoriskais apjoms – beramais – 179.96m3

Sākumcena – EUR 6.00 par 1 beramo m3, solis – EUR 0.50 izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 0.60.

Izsole sākas 06.03.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 27.03.2023. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.03.2023. plkst.13:00 līdz 16.03.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i, EUR 0.60, kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22. un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pēc maksājumu veikšanas maksājumu apliecinošie dokumenti papildus nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi: evita.zuromska@daugavpils.lv

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 65476324, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv.

Par vietas apskati zvanīt 65476319; 26429070, e-pasta adrese: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

NOTEIKUMI

__________________________________________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR ELEKTRONISKO IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – šķeldojamais materiāls (1.lote), apjoms sastāda 1432 m3 – Šķeldas provizoriskais apjoms – beramais – 315.04m3

Sākumcena – EUR 7.00 par 1 beramo m3, solis – EUR 0.50 izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 0.70.

Izsole sākas 06.03.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 27.03.2023. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 06.03.2023. plkst.13:00 līdz 16.03.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i, EUR 0.70, kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22. un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pēc maksājumu veikšanas maksājumu apliecinošie dokumenti papildus nosūtāmi elektroniski uz e-pasta adresi: evita.zuromska@daugavpils.lv

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 65476324, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv.

Par vietas apskati zvanīt 65476319; 26429070, e-pasta adrese: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

NOTEIKUMI

__________________________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR ELEKTRONISKO IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – kokmateriāliem (3.lote), apjoms sastāda 284.60 m3

Sākumcena – EUR 8128.80, solis – EUR 300.00, izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 812.88.

Izsole sākas 01.03.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 21.03.2023. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 01.03.2023. plkst.13:00 līdz 11.03.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i, EUR 812.88, kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22. un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 65476324, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv.

Par vietas apskati zvanīt 65476319; 26429070, e-pasta adrese: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

NOTEIKUMI

__________________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR ELEKTRONISKO IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – kokmateriāliem (2.lote), apjoms sastāda 383.60 m3

Sākumcena – EUR 8029.20, solis – EUR 300.00 , izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 802.92.

Izsole sākas 01.03.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 21.03.2023. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 01.03.2023. plkst.13:00 līdz 11.03.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i, EUR 802.92, kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22. un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 65476324, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv.

Par vietas apskati zvanīt 65476319; 26429070, e-pasta adrese: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

NOTEIKUMI

______________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR ELEKTRONISKO IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – kokmateriāliem (1.lote), apjoms sastāda 135.7 m3

Sākumcena – EUR 5733.70, solis – EUR 500.00, izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 573.37.

Izsole sākas 01.03.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 21.03.2023. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 01.03.2023. plkst.13:00 līdz 11.03.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i, EUR 573.37, kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22. un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 65476324, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv.

Par vietas apskati zvanīt 65476319; 26429070, e-pasta adrese: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

NOTEIKUMI

____________________________________________________________________________

PAZIŅOJUMS PAR ELEKTRONISKO IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – tiesības uz zemes vienībām attīrīšanu no krūmiem un koku nelikvīdiem saskaņā ar darba uzdevumu, kas ir elektroniskās izsoles noteikumu 1.pielikums:

Provizoriskie – izejošie šķeldas dati pēc šķeldošanas sastāda 339.30 m3

Sākumcena – EUR 848.25, solis – EUR 50.00  euro, izsoles nodrošinājuma nauda – EUR 84.83.

Sākumcenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Izsole sākas 21.02.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 13.03.2023. plkst.13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 21.02.2023. plkst.13:00 līdz 03.03.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles reģistrācijas beigu termiņam jāiemaksā nodrošinājuma nauda - 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i, EUR 84.83, kas ieskaitāma Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, Reģ.Nr. 90000077325, Valsts kase, kontā Nr. LV15TREL9802003052000, norādot mērķi – izsoles nodrošinājums, kods 13400, TRELLV22. un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Dalības maksa iemaksājama Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Izsole norisinās elektroniski vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Par izsoles norisi zvanīt 65476324, e-pasta adrese: evita.zuromska@daugavpils.lv.

Par vietas apskati zvanīt 65476319; 26429070, e-pasta adrese: aleksandrs.kampans@daugavpils.lv.

Noteikumi

____________________________________________________________________________________

SIA “Daugavpils ūdens” izsludina tās darbībai nederīgas kustamās mantas atsavināšanu saskaņā ar 2019.gada 30.septembra Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” nolikumu par kustamās mantas atsavināšanu un 2021. gada 12.jūlija grozījumiem Nr.1.

Iesniegšanas vieta – SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republika, LV-5401 vai, ja piedāvājums tiks sūtīts elektroniski, iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv, norādot sūtījuma tēmā procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru ar norādi par piedāvājuma atvēršanas datumu un laiku.

Piedāvājumu var iesniegt sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, līdz 2022. gada 1. decembrim plkst. 10.00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Atsavināšanai tiek nodota sekojoša kustamā manta.

Nr.

p.k.

Izsoles priekšmets

Provizoriskais svars/tonna

Atrašanās vieta

Kontaktpersona

1.

Melnais metāls (negabarīts)

 168.05

Ūdensvada ielā 3, Daugavpils

Tehniskais direktors Ē.Limanovskis

 tālrunis  +371 26566016

 

Piedāvājumu jāiesniedz personīgi, nosūtot pa pastu, vai elektroniski, ja piedāvājums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Paziņojums par kustamās mantas atsavināšanu pieejams sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” mājaslapā www.daugavpils.udens.lv – sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana” un Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

____________________________________________________________

Izsole

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” atbilstoši likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par atsavināmās mantas (kokmateriāli, šķeldas un tiesības uz jaunaudžu kopšanu) mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole sadalīta 5 izsoles blokos:

 1. kokmateriālu izsoles bloks – kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 20m3:

sākotnējā cena – EUR  8848.00 neieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

 1. kokmateriālu izsoles bloks – kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 284.60m3:

sākotnējā cena – EUR  16726.00 neieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

 1. kokmateriālu izsoles bloks – kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 445.20m3:

sākotnējā cena – EUR  17818.00 neieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

 1. Šķeldojamā materiāla izsoles bloks:

sākotnējā cena – EUR  10.00 neieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

 1. Tiesības uz jaunaudžu kopšanu izsoles bloks:

sākotnējā cena – EUR  0.50 neieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

Izsoles noteikumi ir publiski pieejami Daugavpils pašvaldības mājas lapā https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/sludinajumi/kustamas-mantas-atsavinasana (Sadaļā Pašvaldība -> Sludinājumi -> Kustamās mantas atsavināšana. Papildus informāciju var saņemt pa tālruņiem 65476319; 65476324.

Izsole norisināsies sekojošos datumos un vietās:

 1. Kokmateriālu izsole: gada 23.novembrī plkst.10.00 - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” telpās, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 2.stāvā, Konferenču zālē
 2. Šķeldojamā materiāla izsole: gada 23.novembrī plkst.11.00- Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” telpās, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 2.stāvā, Konferenču zālē.
 3. Tiesības uz jaunaudžu kopšanu izsole:gada 23.novembrī plkst, 11.30 - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” telpās, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 2.stāvā, Konferenču zālē.

Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājumu iemaksas beigu termiņš noteikts: līdz 2022.gada 22.novembrim plkst.15.00 iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā kustamā īpašuma sākumcenas

Ja dalībnieks piedalās vairākos izsoles blokos, dalības maksa ir maksājama vienreiz”.

NOTEIKUMI

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” izsludina tās darbībai nederīgas kustamās mantas atsavināšanu saskaņā ar 2019.gada 30.septembra Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” nolikumu par kustamās mantas atsavināšanu un 2021. gada 12.jūlija grozījumiem Nr.1.

Iesniegšanas vieta – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republika, LV-5401, administratīvās ēkas 106.kab. vai, ja piedāvājums tiks sūtīts elektroniski, iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv, norādot sūtījuma tēmā procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru ar norādi par piedāvājuma atvēršanas datumu un laiku.

Piedāvājumu var iesniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, līdz 2022. gada 5. septembrim plkst. 10.00.

Kustamā manta nav sadalīta daļās.

Pretendentam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana par visām norādītām pozīcijām.

Piedāvājumu jāiesniedz personīgi, nosūtot pa pastu, vai elektroniski, ja piedāvājums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Melnie metāllūžņi

Nr.

p.k.

Izsoles priekšmets

Provizoriskais svars/tonna

Atrašanās vieta

Kontaktpersona

1.

Melnais metāls (negabarīts)

168.05

Ūdensvada ielā 3, Daugavpils

Tehniskais direktors                  Ēriks Limanovskis,                            tālrunis  +371 26566016

Paziņojums par kustamās mantas atsavināšanu pieejams Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” mājaslapā www.daugavpils.udens.lv - sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana” un Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Izsole

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” atbilstoši likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par atsavināmās mantas / kokmateriālu, automašīnas, kompresora / mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole sadalīta 5 izsoles blokos:

 1. kokmateriālu izsoles bloks – kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 426.20m3:

sākotnējā cena – EUR  11906.80 neieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

 1. kokmateriālu izsoles bloks – kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 364.80m3:

sākotnējā cena – EUR  11040.00 neieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

 1. kokmateriālu izsoles bloks – kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 676.50m3:

sākotnējā cena – EUR  10495.16 neieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

 1. Automašīnas izsoles bloks – 1.gab.: Mitsubishi L200 ar kravas kasti, izgatavošanas gads 2002, valsts reģistrācijas Nr.GF 9347, šasijas Nr.MMBJNK7402D051067:

sākotnējā cena – EUR  2242.50 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

 1. Kompresora izsoles bloks – 1.gab.: Kompresors COLTRI MCH 13, 300 BAR:

sākotnējā cena – EUR  1500.00 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

 

Izsolāmo mantu var apskatīt darbdienās no pulksten 10°° līdz 16°° - Kokmateriālus: Vaļņu ielā 67, Daugavpilī; Automašīnu: Kandavas iela 4E, Daugavpilī; Kompresoru: Stacijas iela 129A, Daugavpilī.

Izsoles noteikumi ir publiski pieejami Daugavpils pašvaldības mājas lapā https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/sludinajumi/kustamas-mantas-atsavinasana (Sadaļā Pašvaldība -> Sludinājumi -> Kustamās mantas atsavināšana. Papildus informāciju var saņemt pa tālruņiem 65476319; 65476324.

Izsole norisināsies sekojošos datumos un vietās:

 • Kokmateriālu izsole: 2022.gada 28.februārī plkst.10.00 - Daugavpils pilsētas pašvaldības telpās, Kr.Valdemāra ielā 1, 1.stāvā – Lielā sēžu zālē.
 • Automašīnas izsole: 2022.gada 01.martā plkst, 11.00 - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” telpās, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 2.stāvā, Konferenču zālē.
 • Kompresora izsole:gada 01.martā plkst, 11.30 - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” telpās, Saules ielā 5A, Daugavpilī, 2.stāvā, Konferenču zālē.

Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājumu iemaksas beigu termiņš noteikts:

 1. Kokmateriālu izsolei līdz 2022.gada 25.februārim plkst.15.00;
 2. Automašīnas un kompresora izsolei līdz 2022.gada 28.februārim plkst.17.00

Ja dalībnieks piedalās vairākos izsoles blokos, dalības maksa ir maksājama vienreiz.

Noteikumi

Novērtēšanas akts

Rīkojums

Izsoles rezultāti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!