Šobrīd Daugavpilī

Kustamās mantas atsavināšana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.08.2021, 14:12

Paziņojums par kustamās mantas atsavināšanu Nr.DŪ-I-2021/1

SIA “Daugavpils ūdens” izsludina tās darbībai nederīgas kustamās mantas atsavināšanu saskaņā ar 2019.gada 30.septembra Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” nolikumu par kustamās mantas atsavināšanu un 2021. gada 12.jūlija grozījumiem Nr.1.

Iesniegšanas vieta – SIA “Daugavpils ūdens”, Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, Latvijas Republika, LV-5401 vai, ja piedāvājums tiks sūtīts elektroniski, iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv, norādot sūtījuma tēmā procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru ar norādi par piedāvājuma atvēršanas datumu un laiku.

Piedāvājumu var iesniegt SIA “Daugavpils ūdens” Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī, līdz 2021. gada  9. septembrim plkst. 10.00.

Piedāvājumu atvēršanā ir atklāta, līdz ar to tajā var piedalīties visi interesenti.

Lai nodrošinātu piedāvājumu atvēršanas sēdes norisi, ievērojot COVID-19 infekcijas izplatības ierobežojumu prasību ievērošanu, Pretendentus, kuri vēlas klātienē piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdē, lūdzam par savu klātbūtni informēt SIA “Daugavpils ūdens” komisiju, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv vai zvanot pa tālr. +371 65407512, mobilais tālr.+371 29993927.

Vēršam uzmanību, ka sēdē var piedalīties tikai viens Pretendenta pārstāvis. Informāciju par Pretendenta pārstāvi lūdzam iesniegt līdz 2021.gada 9.septembrim, plkst. 8.30.

Ar atsavināmo kustamo mantu pretendenti var iepazīties SIA “Daugavpils ūdens” teritorijā Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī vai Daugavas ielā 32, Daugavpilī, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu vai nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv.

 

Kustamā manta ir sadalīta daļās.

  1. daļa – kustamās mantas atsavināšana “Metāllūžņi” un “Nolietotie sūkņi/drupinātāji”.
  2. daļa – kustamās mantas atsavināšana “Nolietotā tehnika”.

Pretendentam ir jānodrošina piedāvājuma iesniegšana par visām norādītām pozīcijām attiecīgajā daļā.

Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām daļām.

Piedāvājumu jāiesniedz personīgi, nosūtot pa pastu, vai elektroniski, ja piedāvājums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

 

  1. daļa – kustamās mantas atsavināšana “Metāllūžņi” un “Nolietotie sūkņi/drupinātāji”

 

Metāllūžņi

Nr.

p.k.

Izsoles priekšmets

Provizoriskais svars/tonna

Atrašanās vieta

Kontaktpersona

1.

Melnais metāls (negabarīts)

 0.100

Daugavas ielā 32, Daugavpils

Kanalizācijas attīrīšanas iekārtu vadītāja Ļ.Bite                           tālrunis +371 26678352

2.

Melnais metāls (skaidas)

0.800

Ūdensvada ielā 3, Daugavpils

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs M.Kazarinovs tālrunis  +371 26305636

3.

Krāsainais metāls (misiņa lūžņi) – ūdensskaitītāja korpuss

0.500

Ūdensvada ielā 3, Daugavpils

Realizācijas un kontroles nodaļas vadītāja O.Promislova

 tālrunis +371 29606625

4.

Melnais metāls (ķets) – ūdensskaitītāja korpuss

0.100

Ūdensvada ielā 3, Daugavpils

Realizācijas un kontroles nodaļas vadītāja O.Promislova

 tālrunis +371 20229967

 

Nolietotie sūkņi/drupinātāji

Nr. p.k.

Izsoles priekšmets

Skaits

Svars, kg

Metāla veids aptuvenais daudzums%

Provizoriskais svars/ tonna

Atrašanās vieta

Kontaktpersona

1.

Tehniskais ūdens sūknis BS2084 ar elektrisko kabeli

1

103 kg, un 7 kg elektriskais kabelis

Melnais metāls 97% krāsainie metāli 3%

0.110

Daugavas ielā 32, Daugavpils

Kanalizācijas attīrīšanas iekārtu vadītāja Ļ.Bite, tālrunis +371 26678352

2.

Recirkulācijas sūknis Grundfos Unilift

1

11

0.011

3.

Sūknis Grundfos SEV65.65.15.2.50D

1

41

0.041

4.

Sūknis BIOX300-10

1

9

0.009

5.

Sūknis Flygt 30085-250-10

1

35

0.035

6.

Iegremdējams sūknis Grundfos SEG

1

38

0.038

7.

Drupinātājs SEWER-CHEWER CC-08 korpuss
(2 gab x 85 kg = 170 kg)

2

170

Melnais metāls 100%

0.170

8.

Sūknis Grundfos SEG80.80.75.2.51D sastāvdaļas(Čuguna korpuss  - melnā metāla metāllūžņi  ap 145 kg, Stators – alumīnija un vara sakausējums ap 60 kg

1

205

Melnais metāls 70.73% krāsainie metāli 29.27%

0.205

9.

Drenāža sūknis GRUNDFOS SE1.80.100.30.4.50D

1

43

Melnais metāls 100%

0.043

10.

Sūknis GRUNDFOS S1104AE1B511

1

168

Melnais metāls 100%

0.168

11.

Iegremdējams sūknis GRUNDFOS SEG.40.12.2.50B

1

23

(melnais metāls 18 kg, krāsainais metāls 5 kg

Melnais metāls 78.26% krāsainie metāli 21.74%

0.023

12.

Ledusskapis LG-151

1

26

Nolietotā elektrotehnika

0.026

 

  1. daļa – kustamās mantas atsavināšana “Nolietotā tehnika”.

 

Nolietotā tehnika

Nr.

p.k.

Izsoles priekšmets

Provizoriskais svars/tonna

Atrašanās vieta

Kontaktpersona

1.

Kravas cisterna KAMAZ 53213

Reģistrēta masa 10220 kg

v/n BV1182

10.220

Ūdensvada ielā 3, Daugavpils

Autotransporta un mehānismu iecirkņa vadītājs A.Šitovs, tālrunis +371 29128439

2.

Kravas sūkņu iekārta KAMAZ 53213

Reģistrēta masa 8200 kg

Reģ.Nr. BZ5990

8.200

Ūdensvada ielā 3, Daugavpils

Autotransporta un mehānismu iecirkņa vadītājs A.Šitovs, tālrunis +371 29128439

Paziņojums par kustamās mantas atsavināšanu pieejams SIA “Daugavpils ūdens” mājaslapā www.daugavpils.udens.lv - sadaļā “Iepirkumi un mantas atsavināšana” un Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.daugavpils.lv.

 

--------------------------------------------------------

“SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” rīko atklātu rakstisku izsoli ar augšupejošu soli sekojošai kustamajai mantai:

- lietota magnētiskās rezonanses iekārta “GE Signa Profile Excite”. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 0,00 (nulle eiro 00 centi) ar PVN. Izsoles solis noteikts EUR 50,00 (piecdesmit eiro 00 centi). Izsole notiks 2021. gada 1. aprīlī, plkst. 10.00, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienībā “Centrālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, konferenču zālē (2.stāvs). Samaksa veicama piecu darba dienu laikā pēc izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” mājas lapā: www.slimnica.daugavpils.lv sadaļā “Par mums, Iepirkumi, Izsoles”.

Pieteikumu var iesniegt personīgi SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienībā “Centrālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, iepirkumu nodaļā darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi atsavinasanas.komisija@siadrs.lv ar norādi “Magnētiskās rezonanses iekārtas atsavināšanas komisijai”, noformējot pieteikumu atbilstoši nolikuma nosacījumiem un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtot pa pastu uz adresi Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV–5417 ar norādi “Magnētiskās rezonanses iekārtas atsavināšanas komisijai” un noformējot pasta sūtījumu atbilstoši nolikuma nosacījumiem. Elektroniski nosūtītiem pieteikumiem un pasta sūtījumiem jābūt saņemtiem SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” līdz 2021. gada 1. aprīlim, plkst.9.45.

Izsolāmo Kustamo mantu klātienē iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 8.00 līdz 15.00, pēc adreses: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, iepriekš sazinoties pa tālr. 65405190 vai e-pastu: atsavinasanas.komisija@siadrs.lv.”

 

----------------------------------------------------------------------

Izsole

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” atbilstoši likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par kustamās mantas / kokmateriālu / mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole sadalīta 4 izsoles blokos:

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 133.00m3:

sākotnējā cena – EUR  2030.80 neskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 255.00m3:

sākotnējā cena – EUR  4666.80 neskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 132.00m3:

sākotnējā cena – EUR  2338.00 neskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 407.56m3:

sākotnējā cena – EUR  4315.24 neskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

 

Izsolāmos kokmateriālus var apskatīt darbdienās no pulksten 10°° līdz 16°° Vaļņu ielā 67, Daugavpilī.

Izsoles noteikumus var saņemt elektroniskā veidā rakstot uz e-pastu irina.juhno@daugavpils.lv, vai Daugavpils pašvaldības mājas lapā https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/sludinajumi (Sadaļā Pašvaldība -> Sludinājumi -> Kustamās mantas atsavināšana. Papildus informāciju var saņemt pa tālruņiem 65476319; 65476324.

Izsole notiks 2021.gada 12.martā pulksten 10.00 Daugavpils pilsētas Domes telpās, Daugavpilī, K. Valdemāra ielā 1, Konferenču zālē.

Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājumu iemaksas beigu termiņš noteikts š.g. 11.marts plkst.16.00.

Ja dalībnieks piedalās vairākos izsoles blokos, dalības maksa ir maksājama vienreiz.

 

-----------------------------------------------------------------------------

“SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” rīko atklātu mutisko izsoli ar augšupejošu soli sekojošai kustamajai mantai: - lietota magnētiskās rezonanses iekārta “GE Signa Profile Excite”. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 1 016,40 (viens tūkstotis sešpadsmit eiro 40 centi) ar PVN. Nodrošinājums ir EUR 101,64 (viens simts viens eiro 64 centi), izsoles solis noteikts EUR 100,00 (viens simts eiro 00 centi). Izsole notiks 2020. gada 12. oktobrī, plkst. 11.00, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienībā “Centrālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, konferenču zālē (2.stāvs). Samaksa veicama piecu dienu laikā pēc izsoles. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” mājas lapā: www.slimnica.daugavpils.lv sadaļā “Par mums, Iepirkumi, Izsoles”. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienībā “Centrālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, iepirkumu nodaļā darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi atsavinasanas.komisija@siadrs.lv ar norādi “Magnētiskās rezonanses iekārtas atsavināšanas komisijai”, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai nosūtot pa pastu uz adresi Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV–5417 ar norādi “Magnētiskās rezonanses iekārtas atsavināšanas komisijai”. Izsolāmo Kustamo mantu klātienē iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 8.00 līdz 15.00, pēc adreses: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, iepriekš sazinoties pa tālr. 65405190 vai e-pastu: atsavinasanas.komisija@siadrs.lv.”