Šobrīd Daugavpilī

Kustamās mantas atsavināšana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.09.2020, 15:40

“SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” rīko atklātu mutisko izsoli ar augšupejošu soli sekojošai kustamajai mantai: - lietota magnētiskās rezonanses iekārta “GE Signa Profile Excite”. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 1 016,40 (viens tūkstotis sešpadsmit eiro 40 centi) ar PVN. Nodrošinājums ir EUR 101,64 (viens simts viens eiro 64 centi), izsoles solis noteikts EUR 100,00 (viens simts eiro 00 centi). Izsole notiks 2020. gada 12. oktobrī, plkst. 11.00, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienībā “Centrālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, konferenču zālē (2.stāvs). Samaksa veicama piecu dienu laikā pēc izsoles. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” mājas lapā: www.slimnica.daugavpils.lv sadaļā “Par mums, Iepirkumi, Izsoles”. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienībā “Centrālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, iepirkumu nodaļā darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi atsavinasanas.komisija@siadrs.lv ar norādi “Magnētiskās rezonanses iekārtas atsavināšanas komisijai”, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai nosūtot pa pastu uz adresi Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV–5417 ar norādi “Magnētiskās rezonanses iekārtas atsavināšanas komisijai”. Izsolāmo Kustamo mantu klātienē iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 8.00 līdz 15.00, pēc adreses: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, iepriekš sazinoties pa tālr. 65405190 vai e-pastu: atsavinasanas.komisija@siadrs.lv.”

----------------------------------------------------------------------------------------

“SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” rīko atklātu mutisko izsoli ar augšupejošu soli sekojošai kustamajai mantai: - pasažieru mikroautobuss OPEL MOVANO (reģistrācijas Nr. KZ7061, 2017. gada izlaidums, VIN WOVMVU608HB139414). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši eiro 00 centi) ar PVN. Nodrošinājums ir EUR 2000,00 (divi tūkstoši eiro 00 centi), izsoles solis noteikts EUR 500,00 (pieci simti eiro 00 centi). Izsole notiks 2020. gada 14. oktobrī, plkst. 11.00, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienībā “Centrālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, konferenču zālē (2.stāvs). Samaksa veicama piecu dienu laikā pēc izsoles. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” mājas lapā: www.slimnica.daugavpils.lv sadaļā “Par mums, Iepirkumi, Izsoles”. Iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var personīgi SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienībā “Centrālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, iepirkumu nodaļā darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi atsavinasanas.komisija@siadrs.lv ar norādi “Transportlīdzekļa atsavināšanas komisijai”, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, vai nosūtot pa pastu uz adresi Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV–5417 ar norādi “Transportlīdzekļa atsavināšanas komisijai”.

Izsolāmo transportlīdzekli klātienē iespējams apskatīt darba dienās no plkst. 8.00 līdz 15.00, pēc adreses: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, iepriekš sazinoties pa tālr. 65405190 vai e-pastu: atsavinasanas.komisija@siadrs.lv.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------

„Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, rīkos sabiedrības īpašumā esošās kustamās mantas (santehnisko vārstu un cirkulācijas sūkņu) mutisku izsoli ar augšupejošu soli, kas notiks 2020.gada 4.septembrī, plkst.14.00, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, konferenču zālē. Dalībnieku reģistrācija noslēdzas 2020.gada 3.septembrī, plkst.17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.dzksu.lv. vai klātienē Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 315.kab.”

Pielikumā: Izsoles noteikumi

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Izsole

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” atbilstoši likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par kustamās mantas / kokmateriālu / mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole sadalīta 4 izsoles blokos:

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 194.20m3:

sākotnējā cena – EUR  3182.40 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 76.80m3:

sākotnējā cena – EUR  1068.80 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 73.60m3:

sākotnējā cena – EUR  1202.40 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

  1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 154.40m3:

sākotnējā cena – EUR  1197.60 ieskaitot PVN

Apmaksa – 100% euro.

Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 20,00.

Izsolāmos kokmateriālus var apskatīt darbdienās no pulksten 10°° līdz 16°° Vaļņu ielā 67, Daugavpilī.

Izsoles noteikumus var saņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, no pulksten 10°° līdz 12°° un no 13°° līdz 17°° vai Daugavpils pašvaldības mājas lapā https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/sludinajumi (Sadaļā Pašvaldība -> Sludinājumi -> Kustamās mantas atsavināšana. Papildus informāciju var saņemt pa tālruņiem 65476319; 65476324.

Izsole notiks 2020.gada 06.martā pulksten 10.00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” telpās, Daugavpilī, Saules ielā 5A, 2.stāvā, Konferenču zālē.

Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājumu iemaksas beigu termiņš noteikts š.g. 05.marts plkst.16.00.

Ja dalībnieks piedalās vairākos izsoles blokos, dalības maksa ir maksājama vienreiz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUTISKAS IZSOLES NOTEIKUMI

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” atbilstoši likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” normām paziņo par kustamās mantas / kokmateriālu / mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole sadalīta 3 izsoles blokos:

1. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 970.40m3:
sākotnējā cena – EUR 15521.60 ieskaitot PVN
Apmaksa – 100% euro.
Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.
Dalības maksa – EUR 20,00.

2. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 281.40m3:
sākotnējā cena – EUR 3991.60 ieskaitot PVN
Apmaksa – 100% euro.
Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.
Dalības maksa – EUR 20,00.

3. kokmateriālu izsoles bloks – Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 477.06m3:
sākotnējā cena – EUR 5832.48 ieskaitot PVN
Apmaksa – 100% euro.
Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas.
Dalības maksa – EUR 20,00.

Izsolāmos kokmateriālus var apskatīt darbdienās no pulksten 10°° līdz 16°° Vaļņu ielā 67, Daugavpilī.
Izsoles noteikumus var saņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, no pulksten 10°° līdz 12°° un no 13°° līdz 17°° vai Daugavpils pašvaldības mājas lapā https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/sludinajumi (Sadaļā Pašvaldība -> Sludinājumi -> Kustamās mantas atsavināšana. Papildus informāciju var saņemt pa tālruņiem 65476319; 65476324.

Izsole notiks 2019.gada 05.novembrī pulksten 10.00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” telpās, Daugavpilī, Saules ielā 5A, 2.stāvā, Konferenču zālē.
Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājumu iemaksas beigu termiņš noteikts š.g. 04.novembrim plkst.17.00.

Ja dalībnieks piedalās vairākos izsoles blokos, dalības maksa ir maksājama vienreiz”.

___________________________________________________________________

Kustamās mantas – tramvaju vagonu izsole

Paziņojums

2019.gada 3.oktobrī AS “Daugavpils satiksme”  kustamās mantas – astoņu tramvaju vagonu RVR-6M2  atkārtotai atsavināšanas izsolei nav iesniegts neviens piedāvājums.

Kustamās mantas – astoņu tramvaju vagonu RVR-6M2 atsavināšanas mutiskās izsoles nolikuma 5.1.3.punktā norādīts, ka izsole atzīstama par nenotikušu, ja noteiktajā termiņā nav pieteicies neviens pretendents.

Pamatojoties uz kustamās mantas – astoņu tramvaju vagonu RVR-6M2 atsavināšanas mutiskās izsoles nolikuma 5.1.3.punktu izsole atzīta par nenotikušu.

 

Izsoles komisija

---------------------------------------------------------