Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.07.2020, 14:48

 

Paziņojums par zemes vienību, kadastra apzīmējums 05000300108, un kadastra apzīmējums 05000470101, Daugavpilī, daļu nomas tiesību izsoli

      Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2019.gada 2.jūlijā plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

      Izsoles objekts:

  • Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300108, Dzintaru ielas rajonā, Daugavpilī, daļa 1400 m2 platībā;
  • Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000470101, Daugavpilī, daļa 7800 m2 platībā; turpmāk – Nomas Objekts.

Nomas Objekta nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – piepūšamā ūdens atrakciju parka un atrakciju pilsētiņas izvietošana.

      Nomas tiesību termiņš - 10 (desmit) gadi.

      Iznomājamā Nomas Objekta nomas tiesību izsoles sākumcena – 2208,00 EUR (divi tūkstoši divi simti astoņi eiro 00 centi) gadā.

      Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts eiro 00 centi).

      Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

       Nomas Objekta labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā jāveic par saviem līdzekļiem.

       Nomas Objekta izmantošanā ir jāievēro zemesgabala plānā noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto.

       Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 7.kabinetā Domes darba laikā līdz 2019.gada_28.jūnija plkst. 16:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 100.00 EUR (viens simts eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējumi 05000300108 un 05000470101” un drošības naudu 700.00 EUR (septiņi simti eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējumi 05000300108 un 05000470101”.

     Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

      Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

      Tālruņi uzziņām: 65404353; 65404354

Kopējā informācija