Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.03.2023, 09:43

Informācija par izsoles rezultātiem

Daugavpils pilsētas domes nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt neapdzīvojamās telpas 42.1 m2 platībā Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, 08.04.2019. rakstiskajā izsolē ieguva SIA „Sports Lukss”, reģistrācijas Nr.40103087159. Nomas līgums jānoslēdz ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta pārvalde” (reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils, kontakttālr. 654 24443) izsoles noteikumos noteiktajā laikā.

 

Informācija par izsoli

Nekustamā īpašuma adrese: Stacijas iela 45A, Daugavpils

Nomas objekta veids: neapdzīvojamās telpas

Kadastra numurs/būves kadastra apzīmējums: 0500 001 6502, 0500 001 6502 001

(telpu grupas 001 daļa)

Zemesgabala platība (m²): 421/48237 domājamās daļas no pašvaldībai piederošā zemes gabala 14762 m2 platībā                                    

Būvju/telpu platība (m2): 42,1 m2

Lietošanas mērķis: komercdarbība (veikals)

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Nomas objekta nosacītā nomas  maksa (eiro)  mēnesī (bez PVN):  150,00 EUR

Zemes nomas maksa gadā (bez PVN): 1,5% no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas attiecas uz telpu, bet ne mazāk ka normatīvajos aktos noteiktā minimālā apmērā – 28,00 EUR

Iznomāšanas termiņš (gadi): 3 (trīs)

Nomas līguma pagarināšana: normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā (eiro):    nav nepieciešami

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu

Citi iznomāšanas nosacījumi: komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokli un

zemes nomas maksu nomnieks apmaksā papildus

Neapdzīvojamās telpas ir iznomātas līdz 2019.gada 31.martam. Līgums ar nomas tiesību ieguvēju tiks noslēgts pēc nodošanas-pieņemšanas akta noslēgšanas starp 2018.gada 23.aprīļa Pārjaunojuma līguma pusēm.             

Izsoles veids: rakstiska/mutiska: rakstiska;

                      pirmā vai atkārtota: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2019.gada 5.aprīlim (iesk.), plkst.16.00.  

Nomas tiesības tika piešķirtas rakstiskā izsolē:      

nomas pieteikuma iesniegšanas vieta  - K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7.kab.;

reģistrēšanas kārtība – pieteikumu saņemšanas secībā;

pieteikuma atvēršanas datums laiks, vieta - 2019.gada 8.aprīlī, plkst.14.00, Domes Konferenču zālē.

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālruni  Iepriekš vienojoties pa tālr. 65407191 vai 29339959 - Leonora Kokiņa

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Iznomātājs (nosaukums, reģistrācijas  numurs, adrese):   Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde” reģistrācijas Nr.90011647754, juridiskā adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils

Kontaktpersonas: A.Vilcāne 654 04348, I.Ašpize 654 04354, irina.aspize@daugavpils.lv 

                                                                     

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!