Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.03.2023, 09:43

Informācija par zemes vienības, kadastra apzīmējumu 05000220018,

Ruģeļu ūdenskrātuves rajons, un zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000222202,

Ruģeļu ūdenskrātuve, Daugavpilī, daļu

zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Nr.

p.k.

Īpašums

Kadastra apzīmējums

(kadastra Nr.)

Iznomājamā platība m2

Mērķis

Augstākās nomas maksas piedāvātājs

1.

 

 

 

 

 2.

Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības Ruģeļu ūdenskrātuves rajons, Daugavpilī, daļa.

 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības Ruģeļu ūdenskrātuve, Daugavpilī, daļa.

05000400209

 

 

 

 

05000222202

30

 

 

 

 

 405

Piepūšama akvaparka izveidošana.

 

  

 

 

Piepūšama akvaparka izveidošana.

 SIA “Water Land LV”

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000222202, Ruģeļu ūdenskrātuve, un zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220018, Ruģeļu ūdenskrātuves rajons, Daugavpilī, daļu nomas tiesību izsoli

Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2019.gada 25.martā plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts - zemes vienības ar kopējo platību 55821 m2, kadastra apzīmējums 05000222202, Ruģeļu denskratuve, Daugavpilī, daļa 405 m2 platībā un  zemes vienības ar kopējo platību 77285 m2, kadastra apzīmējums 05000220018, Ruģeļu ūdenskratuves rajons, Daugavpilī, daļa 30 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabali).

Zemesgabalu nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – rekreācijas pakalpojumu sniegšanai (piepūšamā akvaparka izveidošanai).

Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

Iznomājamo zemesgabalu nomas tiesību izsoles sākumcena – 56,00 EUR (piecdesmit seši eiro 00 centi) gadā.

Izsoles solis – 50.00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi).

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Zemesgabalu labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā jāveic par saviem līdzekļiem.

Zemesgabalu izmantošanā ir jāievēro Zemesgabalu plānā noteiktie apgrūtinājumi saskaņā ar Aizsargjoslu likumā noteikto, jāņem vērā teritorijas applūšanas risks.

Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 7.kabinetā Domes darba laikā līdz 2019.gada_22.marta plkst. 16:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu 20.00 EUR (divdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, pie Ruģeļu ūdenskrātuves” un drošības naudu 35.00 EUR (trīsdesmit pieci eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, pie Ruģeļu ūdenskrātuves”.

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

Informāciju par nomas tiesību izsoli var saņemt Domes 7.kabinetā.

Tālruņi uzziņām: 65404353; 65404354;

Domes 14.03.2019. lēmums Nr.138 ar pielikumiem.

 

 

 

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!