Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.05.2020, 13:33

Informācija par zemes vienības, kadastra apzīmējumu 05000400209,

“Vizbuļu ielas mežaparks”, Daugavpilī, daļas

Zemes nomas tiesību izsoles rezultātiem

Nr.

p.k.

Īpašums

Kadastra apzīmējums

(kadastra Nr.)

Iznomājamā platība m2

Mērķis

Augstākās nomas maksas piedāvātājs

1.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības “Vizbuļu ielas mežaparks” Daugavpilī, daļa

 

05000400209

 

390

Teritorijas labiekārtošana

 

Fiziska persona

 

    

Informācija par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000400209,

“Vizbuļu ielas mežaparks”, Daugavpils, daļas 390 m2 platībā atkārtotu nomas tiesību izsoli

      Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2019.gada 12.februārī plkst. 14:00 Domes Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko atkārtotu zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

      Izsoles objekts - zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000400209, “Vizbuļu ielas mežaparks”, Daugavpilī, daļa 390 m2 platībā (turpmāk – zemesgabals).

     Zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000400209, “Vizbuļu ielas mežaparks”, Daugavpilī, lietošanas mērķis – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas.

      Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – teritorijas labiekārtošana.

      Nomas tiesību termiņš - 5 (pieci) gadi.

      Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākumcena – 152.00 EUR (viens simts piecdesmit divi eiro 00 centi) gadā.

      Izsoles solis – 50.00 EUR (piecdesmit eiro 00 centi).

      Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

       Zemesgabala labiekārtošanas projektu, kā arī teritorijas labiekārtojuma elementu dizainu un vizuālo izskatu jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu. Zemesgabala labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī piegulošās teritorijas uzturēšanu kārtībā jāveic par saviem līdzekļiem.

        Izsoles dalībnieki var saņemt izsoles noteikumus un reģistrēties uz izsoli Domes (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 7.kabinetā Domes darba laikā līdz 2019.gada_11.februāra plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot dalības maksu          30.00 EUR (trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000400209” un drošības naudu 70.00 EUR (septiņdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli Daugavpilī, kadastra apzīmējums 05000400209”.

     Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Domes (reģistrācijas numurs 90000077325) norēķinu centra (DDNC) kontā Nr.LV17PARX0000850062000 AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

      Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā.

      Informāciju par nomas tiesību izsoli var saņemt Domes 7.kabinetā.

      Tālruņi uzziņām: 65404354; 65404353

Domes 09.08.2018. lēmums Nr.405 ar pielikumiem.

Kopējā informācija