Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.12.2021, 09:43

Informācija par izsoles rezultātiem

     Daugavpils pilsētas pašvaldības nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka tiesības nomāt ēkas ar kadastra apzīmējumu 0500 015 4704 001 Ūdens ielā 24, Daugavpilī, nesošās sienas daļu (iekšējā) ēkas bēniņos 6 m2 platībā un jumta daļu  - 2 m2  platībā rakstiskā izsolē ieguva "Latvijas Mobilais Telefons" SIA, reģistrācijas Nr.50003050931.

      Informācija par nomas līguma slēgšanu:

      Nomas tiesību ieguvējam 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas ir jānoslēdz nomas līgumu ar Daugavpils pilsētas pašvaldību, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese K.Valdemāra iela 1, Daugavpils (iepriekš vienojoties pa tālruni 65404348; 25625161), vai rakstiski jāpaziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu.

 

INFORMĀCIJA PAR NOMAS TIESĪBU RAKSTISKO IZSOLI

Nekustamā īpašuma adrese: Ūdens iela 24, Daugavpils

Nomas objekta veids: ēkas nesošās sienas daļa (iekšējā) ēkas bēniņos un jumta daļa 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs/būves kadastra apzīmējumi: 0500 015 4704; 0500 015 4704 001 

Iznomājamā nomas objekta platība (m2): sienas daļa - 6 m2 ; jumta daļa - 2 m2

Lietošanas mērķis: mobilo sakaru bāzes stacijas ierīkošana un ekspluatācija

Atzīme „kultūras piemineklis”: nav

Izsoles veids (rakstiska/mutiska): rakstiska;

                        pirmā vai atkārtotā: pirmā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanas termiņš: līdz 2021.gada 29.oktobrim (iesk.), plkst.16.00  

Nomas tiesības tiks piešķirtas rakstiskā izsolē:

            nomas pieteikuma iesniegšanas vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departaments (K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī), 7.kab.

            reģistrēšanas kārtība - pieteikumu saņemšanas secībā;

            izsoles datums, laiks vieta - 2021.gada 5.novembris, plkst. 11.00 Pašvaldības Konferenču zālē.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa – sākumcena izsolē (EUR) mēnesī (bez PVN): 170,00 EUR

Izsoles reģistrācijas maksa – 30 EUR

Izsoles nodrošinājums – 200 EUR

Zemes nomas maksa (eiro) gadā: nav

Iznomāšanas termiņš (gadi): 12 gadi

Cita informācija par nomas objektu: Nomas objektā mobilā tīkla 5G izmantošana ir aizliegta

Nepieciešamie kapitālieguldījumi nomas objektā  (eiro):  -  

Tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā: ar iznomātāja rakstisku piekrišanu

Citi iznomāšanas nosacījumi: visus izdevumus, kas saistīti ar elektroenerģijas patēriņa uzskaiti un ir nepieciešami sakaru bāzes ierīkošanai un darbībai, apmaksā nomnieks. 

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Iepriekš vienojoties pa tālruni 654 04354, 654 04348.

Nomas objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība.

Nomas objekta iznomātājs: Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Kontaktpersonas (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts):  A.Vilcāne +37165404348, +37125625161, aija.vilcane@daugavpils.lv, I.Ašpize 65404354, irina.aspize@daugavpils.lv

 

Kopējā informācija