Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.12.2021, 09:43

Paziņojums par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 015 1407, Lielajā ielā, Daugavas krastā, Daugavpilī, nomas tiesību izsoli

Informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.49.7.punktu, zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 015 1407, Lielajā ielā, Daugavas krasta, 2697 m2 platībā, nomas tiesību izsole, tiek pārcelta uz nenoteiktu laiku.**

** - (publikācijas datums: 27.10.2021)

Daugavpils pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) zemes nomas tiesību izsoles komisija 2021.gada 27.oktobrī plkst. 14:00 Pašvaldības Konferenču zālē: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, rīko pirmo zemes nomas tiesību (bez apbūves tiesības) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles objekts - zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 015 1407, Lielajā ielā, Daugavas krasta, Daugavpilī, 2697 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals) ar 2022.gada 1.janvāri.

Zemesgabala nomas tiesību izsoles lietošanas mērķis – laivu novietošana.  

Nomas tiesību termiņš - 10 (desmit) gadi.

Iznomājamā zemesgabala nomas tiesību izsoles sākuma maksa – 324 EUR (trīs simti divdesmit četri eiro) gadā.

Izsoles solis – 30,00 EUR (trīsdesmit eiro 00 centi).

Papildus nosolītai nomas maksai nomas tiesību ieguvējs maksās PVN un nekustamā īpašuma nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Personai, kura iegūst nomas tiesības līguma darbības laikā par saviem līdzekļiem nepieciešams Zemesgabalu labiekārtot un uzturēt kārtībā, kā arī uzturēt kārtībā tam piegulošo teritoriju.

Personai, kura iegūst nomas tiesības, Zemesgabalā jānodrošina visu esošo inženiertehniskās apgādes tīklu saglabāšanu, kā arī jānodrošina ekspluatācijas dienestu darbiniekiem iespēju brīvi piekļūt inženiertehniskās apgādes tīkliem.

Izsoles dalībnieki var reģistrēties uz izsoli, iepriekš samaksājot dalības maksu 30,00 EUR (trīsdesmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “dalības maksa par zemes nomas tiesību izsoli, kadastra apzīmējums 0500 015 1407” un drošības naudu 215,00 EUR (divi simti piecpadsmit eiro 00 centi) ar atzīmi – “drošības nauda par zemes nomas tiesību izsoli, kadastra apzīmējums 0500 015 1407)” un:

- Pašvaldības (Daugavpilī, K.Valdemāra ielā 1) 9.kabinetā, Pašvaldības darba laikā līdz 2021.gada_21.oktobrim plkst. 17:00 (iepriekš piesakot vizīti pa tālruni 65404355), iesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus,  

-   vai arī nosūtot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, pa pastu slēgtā aploksnē Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamentam (K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401), saskaņā ar 23.09.2021. Domes lēmuma Nr.620 apstiprinātiem izsoles noteikumu 5.5.2.apakšpunktu (sk.pielikumu: lem_620-v001.pdf).

Drošības nauda un dalības maksa jāiemaksā Pašvaldības (reģistrācijas numurs 90000077325) kontā Nr.LV17PARX0000850062000, AS "Citadele banka", kods PARXLV22.

Par izsoles dalībnieku nevar būt persona, kurai ir maksājumu parādi pašvaldības un valsts budžetā, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR.

Tālrunis uzziņām: 65404355.*

* - (publikācijas datums: 30.09.2021)
 

Kopējā informācija